Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/2-25
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2
Wewnętrzna ocena dokonywana przez kadrę kierowniczą jako narzędzie zarządzania w podmiotach leczniczych na przykładzie szpitala klinicznego

Autorzy: Eliza Dąbrowska
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Monika Matecka
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Jolanta Sielska
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Joanna Zdanowska
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Słowa kluczowe: ocena wewnętrzna kadra kierownicza zarządzanie podmiotem leczniczym bezpieczeństwo pacjenta
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (305-316)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki badania, które miało na celu poznanie opinii kierowników na temat funkcjonowania różnych aspektów zarządzania dużym podmiotem leczniczym, jakim jest szpital kliniczny. Badania przeprowadzono w szpitalu klinicznym w Poznaniu w 2012 roku. Uczestniczyło w nim 36 pracowników – menedżerów średniego szczebla. Ocenie podlegały m.in.: skuteczność audytów wewnętrznych, system wynagrodzeń, system komunikacji wewnątrz szpitala, mechanizmy służące utrzymaniu ciągłości działania w sytuacjach kryzysowych. Oceniano również pracę dyrektora szpitala. Blisko 50% osób biorących udział w badaniu wysoko oceniło takie aspekty, jak: system przepływu informacji oraz mechanizmy pozwalające utrzymać działalność szpitala w razie nieprzewidzianych wydarzeń. Niżej oceniony został system wynagrodzeń i awansów, który zdaniem 55,5% osób nie ma wpływu na efektywne zarządzanie pracownikami. Niemal 60% kierowników dostrzegło potrzebę systematycznego przeprowadzania wewnętrznych ocen.  
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Filipowicz G., Zarządzanie kompetencjami. Perspektywa firmowa i osobista, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.
2.Gach D., Uwarunkowania zachowań indywidualnych w organizacji, w: Zachowania organizacyjne. Wybrane zagadnienia, red. A. Potocki, Difin, Warszawa 2005.
3.Jerzyk E., Wzmacnianie kreatywności pracowników w procesach innowacyjnych, w: Uwarunkowania sprawności innowacyjnej przedsiębiorstw, red. H. Mruk, R. Nestorowicz, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2011.
4.Kautsch M., Whitfield M., Klich J., Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001.
5.Mojs E., Głowacka M.D., Samoocena a nabywanie kompetencji menedżerskich, w: Prawo i psychologia w ochronie zdrowia, red. M.D. Głowacka, E. Mojs, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
6.Mrówka R., Przywództwo, w: Kultura organizacyjna w zarządzaniu, red. G. Aniszewska, PWE, Warszawa 2007.
7.Mruk H., Olsztyńska A., Placówki medyczne jako organizacje uczące się, w: Zdrowie społeczne. Edukacja i zarządzanie, red. M.D. Głowacka, E. Mojs, Wyd. Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, Poznań 2007.
8.Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
9.Pająk K., Zduniak A., Kierownik w XX wieku. Determinanty psychospołeczne sukcesu, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa–Poznań 2003.
10.Penc J., Nowoczesne kierowanie ludźmi. Wywieranie wpływu i współdziałanie w organizacji, Difin, Warszawa 2007.
11.Skalik J., Zarządzanie zmianami w organizacjach medycznych, w: Innowacje organizacyjne w szpitalach, red. J. Stępniewski, P. Karnieja, M. Kęsy, Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
12.Wood M., Plan marketingowy, PWE, Warszawa 2007.