Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.40-07
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 867 PZFiM nr 40
Budownictwo pasywne elementem modelu M ekorozwoju oraz filarem wizerunku Wrocławia i Dolnego Śląska

Autorzy: Kornelia Kwiecińska
Politechnika Wrocławska

Łukasz Szałata
Politechnika Wrocławska

Kamil Wiśniewski
Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej w Gdańsku

Jerzy Zwoździak
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Słowa kluczowe: zielone dachy budownictwo pasywne odnawialne źródła energii zrównoważony rozwój wizerunek regionu ekorozwój model M
Rok wydania:2015
Liczba stron:16 (83-98)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Wdrażanie przez Polskę zobowiązań wynikających ze Strategii Unii Europejskiej 2020 w zakresie zwiększenia produkcji energii, ciepła i chłodu z odnawialnych źródeł energii do poziomu 15% oraz stałej poprawy komponentów środowiska stanowi wyzwanie nie tylko dla Wrocławia i województwa dolnośląskiego, ale również dla całej Polski. W artykule autorzy zaprezentowali autorski model M ekorozwoju Dolnego Śląska i Wrocławia jako miasta niskowęglowego/niskoemisyjnego, którego podstawowym filarem są m.in. inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE) i zwiększenie ich udziału w skali regionu. Wykazują także możliwości i szanse związane z realizacją budownictwa pasywnego/plusenergetycznego jako jednego z kluczowych elementów modelu M. Przedstawione w artykule rozwiązania kreują ekologiczny wymiar wizerunku regionu, z uwzględnieniem zasady trwałego zrównoważonego rozwoju miasta oraz województwa w perspektywie do 2020 roku.

Bibliografia

1.Endenergieverbrauch nach Energieträgern und Sektoren, Umweltbundesamt, Stand 02/2012AG – Energiebilanzen e.V., Auswertungstabellen zur Energiebilanz für die Bundesrepublik Deutschland 1990–2009, Stand 03/2011.
2.Feist W., Schlagowski G., Podstawy budownictwa pasywnego, Polski Instytut Budownictwa Pasywnego, Gdańsk 2009.
3.Glaeser E., Motory postępu, „Scientific American. Świat Nauki” 2011, nr 10.
4.Rogall H., Ekonomia zrównoważonego rozwoju – teoria i praktyka, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2010.
5.Rosenzweig C., Klimat lokalny, klimat globalny, „Scientific American. Świat Nauki” 2011, nr 10.
6.Szałata Ł., Kwiecińska K., Zwoździak J., Model ekorozwoju Wrocławia i Dolnego Śląska w aspekcie odnawialnych źródeł energii i elementów budownictwa energooszczędnego, w: Kierunki rozwoju budownictwa energooszczędnego i wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Dolnego Śląska, red. A. Bać, J. Kasperski, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2013.
7.Zwoździak J., Szałata Ł., Analiza SWOT jako podstawowe narzędzie w zarządzaniu środowiskiem, „Rocznik Ochrona Środowiska” 2011, t. 13.