Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.40-21
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 867 PZFiM nr 40
Kreowanie sylwetki absolwenta uczelni wychowania fizycznego – perspektywa studenta i nauczyciela

Autorzy: Krystyna Buchta
Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej

Małgorzata Skiert
Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej

Maria Anna Turosz
Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej
Słowa kluczowe: nauczyciel uczelnia wychowania fizycznego student kształcenie kompetencje absolwenci
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (257-270)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Problematyka podjętych badań dotyczy sylwetki absolwenta uczelni wychowania fizycznego. Wpisując się w nurt zagadnień związanych z jakością kształcenia, w pracy podjęto próbę zdiagnozowania pożądanych kompetencji absolwenta badanego kierunku w opinii głównych uczestników procesu kształcenia, czyli studentów i nauczycieli akademickich. Analizą objęto 920 studentów kończących studia I i II stopnia w czterech akademiach wychowania fizycznego na kierunku wychowanie fizyczne. W prezentowanych badaniach odwoływano się także do opinii 61 nauczycieli akademickich zatrudnionych w warszawskiej AWF. Materiał empiryczny zgromadzono stosując techniki ankiety audytoryjnej. W wyniku przeprowadzonych analiz ustalono znaczne różnice w opiniach obu badanych środowisk w zakresie pożądanego poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych charakteryzujących absolwenta studiów wychowania fizycznego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Antonowicz D. Krawczyk M., Walczak D., Rola marki dyplomu w perspektywie niżu demograficznego w Polsce 2010–2020, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 2011, nr 1 (37).
2.Boguski J., Zarządzanie wiedzą w uczelni wyższej, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 2013, nr 2 (42).
3.Buchta K., Badanie i ocena jakości kształcenia na kierunku wychowanie fizyczne w wybranych akademiach wychowania fizycznego, „Monografie i Opracowania” nr 20, WWFiS w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2013.
4.Buchta K., Bochenek A., Kształcenie nauczycieli wychowania fizycznego w systemie studiów dwustopniowych, „Szkice Humanistyczne” 2012, t. 12, nr 3.
5.Buchta K., Rubakhau A., Skiert M., A study of the quality of education as a tool in university crisis management, w: Successful management in crunch time, red. J. Kardas, A. Świrska, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities Publishing House, Siedlce 2014.
6.Buchta K., The competences of physical education students. Unified versus two-tier university studies, „Polish Journal of Sport and Tourism” 2012, Vol. 19, No. 2.
7.Chełmecki B., Kształcenie kadr na potrzeby kultury fizycznej z perspektywy Procesu Bolońskiego, w: Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu. Wychowanie patriotyczne przez sport, red. J. Nowocień, AWF, Warszawa 2007.
8.Chmielecka E., W poszukiwaniu równowagi, „Forum Akademickie” 2011, nr 11, http://forumakademickie.pl/fa/2011/11/.
9.Cieśliński R., Trudności w studiach studentów Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, „Kultura Fizyczna” 2007, nr 5–6.
10.Denek K., W trosce o wyższą jakość akademickiej dydaktyki, „Lider” 2012, art. 1697.
11.Grzymała-Moszczyńska J., Kwiecień K., Rataj A., Borzykowski K., Stan wdrożenia modelu nauczania skoncentrowanego na studentach i studentkach na polskich uczelniach wyższych, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 2013, nr 2 (42).
12.Hall H., Badania marketingowe w szkołach wyższych – obszary, techniki, korzyści, w: Marketing w szkole wyższej. Przemiany w orientacji marketingowej, red. G. Nowaczyk, D. Sobolewski, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2011.
13.Iwankiewicz-Rak B., Wrona S., Jakość kształcenia – czynniki i kryteria oceny, w: Marketingowe zarządzanie szkołą wyższą, red. G. Nowaczyk, P. Lisiecki, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2006.
14.Jawor A., Szczupaczyński J., Efekty kształcenia jako centralna idea Krajowych Ram Kwalifikacji, „Przegląd Socjologiczny” 2011, nr 4.
15.Kochanowski J., Komunikacyjny (polilogiczny) model zarządzania jakością w szkole wyższej, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 2008, nr 1 (31).
16.Marszałek A., Uwarunkowania determinujące funkcjonowanie szkół wyższych w XXI wieku, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 2010, nr 1–2 (35–36).
17.Szabłowski M., Poziom nauczania jako dylemat marketingowy uczelni, w: Marketing szkół wyższych, red. G. Nowaczyk, M. Kolasiński, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2004.