Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.39-03
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 866 PZFiM nr 39
Podstawowa klasyfikacja komunikacji marketingowej

Autorzy: Stanisław Kaczmarczyk
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Słowa kluczowe: komunikacja marketingowa promocja badania promocji klasyfikacja
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:12 (33-44)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Komunikacja marketingowa jako część nauki o marketingu nie została – jak dotychczas – wystarczająco dobrze sklasyfikowana według logicznych zasad. Celem artykułu jest wypełnienie tej luki. Na komunikację marketingową składają się przede wszystkim dwa główne elementy – promocja oraz badania promocji. Promocja może być formalna i nieformalna. Ta pierwsza składa się z promocji nieosobowej (pośredniej) oraz osobowej (bezpośredniej). Większość działań promocyjnych ma charakter nieosobowy. Składają się na nie takie typy promocji, jak promocja firmy, promocja produktu oraz promocja sprzedaży. Natomiast promocję osobistą tworzą takie jej rodzaje, jak akwizycja, przedstawicielstwo, sprzedaż osobista, demonstracje i pokazy, telemarketing oraz inne.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Harackiewicz T., Promocja sprzedaży (sales promotion) i merchandising, w: Komunikacja marketingowa, red. M. Rydel, ODDK, Gdańsk 2001.
2.Jachim A., Reklama, w: Komunikacja marketingowa. Instrumenty i metody, red. B. Szymoniuk, PWE, Warszawa 2006, s. 64.
3.Kaczmarczyk S., Klasyfikacja promocji i jej głównych elementów, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Interakcje w kształtowaniu partnerstwa organizacji z otoczeniem, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 438, Ekonomiczne Problemy Usług nr 5, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
4.Kaczmarczyk S., Metody badania skuteczności i efektywności reklamy, w: Komunikacja marketingowa, red. M. Rydel, ODDK, Gdańsk 2001.
5.Kotler Ph., Marketing, Rebis, Poznań 2005.
6.Leksykon marketingu, red. J. Altkorn, T. Kramer, PWE, Warszawa 1998.
7.Łapiński A., Badania mediów dla celów reklamy, w: Komunikacja marketingowa, red. M. Rydel, ODDK, Gdańsk 2001.
8.Michalski E., Marketing, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003.
9.Pawlak-Kołodziejska K., Schulz M., Badania marketingowe realizowane przez przedsiębiorstwa funkcjonujące na terenie Polski, „Handel Wewnętrzny” 2011, wrzesień–październik.
10.Rydel M., Komunikacja jako element marketingu, w: Komunikacja marketingowa, red. M. Rydel, ODDK, Gdańsk 2001.
11.Rydel M., Podręczny leksykon promocji, Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, Gdańsk 1998.
12.Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, C.H. Beck, Warszawa 2004.
13.Wiktor J.W., Komunikacja marketingowa. Modele, struktury, formy przekazu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2013.