Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.38-01
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 865 PZFiM nr 38
Konsument na jednolitym rynku cyfrowym

Autorzy: Anna Dąbrowska
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Mirosława Janoś-Kresło
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Słowa kluczowe: technologia cyfrowa jednolity rynek cyfrowy konsument społeczeństwo informacyjne
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (9-18)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Budowa jednolitego rynku cyfrowego to ważny obszar działań Unii Europejskiej, uznający kluczową rolę technologii informacyjno-technologicznych w życiu gospodarek i społeczeństw. Celem artykułu jest ukazanie działań podjętych przez komisję UE dla stworzenia jednolitego rynku cyfrowego. Koncepcja artykułu opiera się na zastosowaniu wielowymiarowego ujęcia teoretycznego, wykorzystującego różne czynniki wyjaśniające – dokumenty, opracowania i akty prawne UE, w tym Polski. Wykazano, że poziom rozwoju cyfryzacji nie jest jednakowy we wszystkich krajach członkowskich. Wskazano na priorytety budowania jednolitego rynku cyfrowego, którymi są: lepszy dostęp do towarów i usług cyfrowych, stworzenie warunków dla rozwoju sieci i usług cyfrowych, tworzenie europejskiej gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego o długofalowym potencjale wzrostu oraz na jego kluczowy czynnik - zapewnienie bezpieczeństwa w internecie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Annex – Structure of the Digital Economy and Society Index (DESI) including EU average data. pdf.
2.Bezpieczeństwo IT w 2030 roku, www.egospodarka.pl/art/galeria/89100,Bezpieczenstwo-IT-w-2030-roku,4,12,1.html (21.12.2012).
3.CNN: rosyjscy hakerzy wdarli się do komputerów Białego Domu, http://wiadomosci.onet.pl/swiat/usa-atak-rosyjskich-hakerow-na-komputery-w-bialym-domu/vycsk8 (8.04.2015).
4.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 22.11.2011, L 304/64.
5.Jaki stopień cyfryzacji osiągnął twój kraj? Z nowych danych wynika, że niezbędny jest postęp w kierunku cyfrowej Europy, Komisja Europejska - Komunikat prasowy, Bruksela, 24 lutego 2015 r.
6.Powiedz NIE szpiegom z twojej kamery, http://plblog.kaspersky.com/powiedz-nie-szpiegom-z-twojej-kamery (30.03.2015).
7.Program przygotowań Rzeczypospolitej Polskiej do objęcia i sprawowania przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 13 września 2009 r. Tekst ostateczny.
8.Strategia jednolitego rynku cyfrowego: Komisja Europejska uzgadnia obszary działania, Komisja Europejska - komunikat prasowy, Bruksela, 25 marca 2015 r., europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4653_pl.htm (30.03.2015).
9.www.pi.gov.pl/parp/chapter_86197.asp (30.03.2015).