Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.38-21
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 865 PZFiM nr 38
The Impact of Income and Place of Living on Health Behaviors in a Range of Oral Hygiene on the Basis of the Surveyed Patients
(Wpływ dochodu i miejsca zamieszkania na zachowania zdrowotne w zakresie utrzymania właściwej higieny jamy ustnej na podstawie badania pacjentów)

Autorzy: Leszek Gracz
University of Szczecin

Jolanta Świderska
Non-public Health Care Center Denticus 2, Szczecin
Słowa kluczowe: zachowanie nabywców higiena jamy ustnej dochód pacjentów miejsce zamieszkania
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (229-242)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu było zbadanie zachowań pacjentów w zakresie utrzymania higieny jamy ustnej z uwzględnieniem ich dochodu i środowiska zamieszkania. Grupę badawczą stanowiło 180 pacjentów, 90 kobiet i 90 mężczyzn w wieku 35–44 lata z dużego miasta, małych miejscowości i wsi województwa zachodniopomorskiego. Przeprowadzono lekarskie badanie stomatologiczne, które pozwoliło określić stan zdrowia jamy ustnej pacjentów, oraz badanie ankietowe dotyczące między innymi korzystania przez pacjentów ze świadczeń stomatologicznych, higieny jamy ustnej, dostępu do opieki stomatologicznej. Zdecydowana większość kobiet i mężczyzn myje zęby dwa razy dziennie, jednak kobiety częściej niż mężczyźni myją zęby po każdym posiłku. Niezależnie od miejsca zamieszkania mężczyźni częściej niż kobiety używają szczoteczek elektrycznych, płynu do płukania jamy ustnej i pasty z fluorem. Pacjenci z wyższym dochodem korzystają z różnorodnych specjalistycznych produktów higienicznych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aleksejuniene J., Holst D., Eriksen H.M., Patterns of dental caries and treatment experience in elderly Lithuanias, “Gerodontology” 2000, Vol. 17, Iss. 2.
2.Bałczewska E., Zachowania zdrowotne dorosłych pacjentów przychodni periodontologicznej. Badania ankietowe, “Czasopismo Stomatologiczne” 1993, Vol. 46, No. 11/12.
3.Grytten J., Holst D., Do young adults demand more dental services as their income increases? “Community Dent Oral Epidemiol” 2002, Vol. 30, Iss. 6.
4.Ilczuk D. et al., Ocena porównawcza stanu uzębienia i stomatologicznych zachowań zdrowotnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, “Stomatologia Współczesna” 2005, Vol. 12, No. 5.
5.Kaczmarek U., Czy próchnicy można skutecznie zapobiegać? Część I. Etiopatogeneza próchnicy, “Polska Medycyna Rodzinna” 2002, Vol 4(1).
6.Klichowska-Palonka M. et al., Badania ankietowe z zakresu higieny jamy ustnej grupy ludności wiejskiej, “Magazyn Stomatologiczny” 1997, No. 7.
7.Kotler Ph., Keller K., Marketing management, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 2006.
8.Ostrowska A., Styl życia a zdrowie, IFiS PAN, Warszawa 1999.
9.Piwoński J., Pytlak A., Zachowania zdrowotne i poziom wiedzy na temat wybranych zagadnień profilaktyki chorób serca młodzieży warszawskich szkół gimnazjalnych prawobrzeżnej Warszawy, “Polski Przegląd Kardiologiczny” 2003, Vol. 5, Iss. 3.
10.Szatko F., Społeczne uwarunkowania stanu zdrowotnego jamy ustnej, Akademia Medyczna w Łodzi, Łódź 2001.
11.Świderska J., Healthy behaviours in sustaining oral cavity hygiene. Health and wellness, Wyd. NeuroCentrum, Lublin 2013.
12.Świderska J., Świderski W., Analysis of selected health behaviours favourable for sustaining proper hygiene of oral cavity. Lifestyle and wellness, Wyd. NeuroCentrum, Lublin 2011.
13.Trykowski J., Skrzypkowski A., Zapobieganie chorobom jamy ustnej, “Stomatologia Współczesna” 2004, No. 2 Suplement.