Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2017.47-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (47) 2017
External construed country image ‒ the essence and the possibilities related to measurement of its conformity with internal country image
(Zinterpretowany zewnętrzny wizerunek kraju – istota i możliwości związane z pomiarem zgodności z wewnętrznym wizerunkiem kraju)

Autorzy: Magdalena Daszkiewicz
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych
Słowa kluczowe: wizerunek kraju zinterpretowany zewnętrzy wizerunek wewnętrzny wizerunek kraju pomiar wizerunku kraju
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (11-20)
Klasyfikacja JEL: M38 M39 M30 Z33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest określenie istoty zinterpretowanego zewnętrznego wizerunku kraju i możliwości związanych z pomiarem jego spójności z wizerunkiem wewnętrznym. Podstawą realizacji celu są badania literaturowe i pilotażowe badanie o charakterze jakościowym. Problematyka zinterpretowanego zewnętrznego wizerunku, mimo że obecna w literaturze dotyczącej organizacji, nie była dotychczas podejmowana w odniesieniu do krajów. Autor analizuje możliwości związane z pomiarem zinterpretowanego zewnętrznego wizerunku kraju, skupiając się na problemie spójności z wizerunkiem wewnętrznym. Badania prowadzące do określenia przyczyn całkowitej lub częściowej niespójności tych wymiarów wizerunku kraju mają znaczenie poznawcze i wskazują na kierunki działań komunikacyjnych mających na celu zarówno poprawę wizerunku kraju, jak i poczucie tożsamości narodowej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Albert, S., Whetten, D.A. (1985). Organizational identity. Research in Organizational Behavior, 7, 263‒295.
2.Ashforth, B., Mael, F. (1989). Social identity theory and the organization. Academy of Management Review, 14 (1), 20‒39.
3.Baloglu S., McCleary, K.W. (1999). U.S. International Pleasure Travelers’ Images of Four Mediterranean Destinations: A Comparison of Visitors and Nonvisitors. Journal of Travel Research, 38, 144‒152
4.Crouch, G.I., Ritchie, J.R.B. (2003). The competitive destination. Cambridge: CABI Publishing.
5.Dukerich, J.M., Golden, B.R., Shortell, S.M.(2002). Beauty is in the eye of the beholder: the impact of organizational identification, identity, and image on the cooperative behaviors of physicians. Administrative Science Quarterly, 47, 507–533.
6.Dutton, J.E., Dukerich, J.M. (1991). Keeping an eye on the mirror: The role of image and identity in organizational adaptation. Academy of Management Journal, 34, 517‒554.
7.Dutton, J.E., Dukerich, J.M., Harquail, C.V. (1994). Organizational images and member identification. Administrative Science Quaterly, 39, 239‒263.
8.Echtner, Ch.M., Ritchie, J.R.B. (2003). The meaning and measurement of destination image. Journal of Tourism Studies, 14 (1), 40‒44.
9.Fuller, J. B., Marler, L., Hester, K., Frey, L., Relyea, C. (2006)., Construed external image and organizational identification: a test of the moderating influence of need for self-esteem. Journal of Social Psychology, 146 (6), 701‒716.
10.Jardim da Palma, P., Pereira Lopes, M., Escórcio Soares, A. (2012). Relationship among Identity, Image and Construed External Image: A Missing Link on Acquisitions. International Business Research, 5 (10), 116‒130.
11.Lu, I., Heslop, L.A., Thomas, D.R., Kwan, E. (2016). An examination of the status and evolution of country image research. International Marketing Review, 33 (6), 825‒850
12.Martin, I.M., Eroglu, S. (1993). Measuring a multi-dimensional construct: country image. Journal of Business Research, 28 (3),191‒210.
13.Pasquier, M. (2008). The image of Switzerland. Between caches and realities. In: K. Dinnie, Nation Branding. Concepts, Issues, Practice (p. 81). Oxford: Butterworth-Heinemann.
14.Pike, S. (2002). Destination image analysis: A review of 142 papers from 1973‒2000. Tourism Management, 23 (5), 541‒549.
15.Prentice, R., Andersen, V. (2000). Evoking Ireland. Modelling tourist propensity. Annals of Tourism Research, 27 (2), 501‒505
16.Roth, M.S., Romeo, J.B. (1992). Matching product category and country image perceptions: a framework for managing country-of-origin effects, behavioral intentions model. Journal of International Business Studies, 23 (3), 480.
17.Schooler, R.D. (1965). Product Bias in Central American Common Market. Journal of Marketing Research, 2 (4), 394‒397.
18.Smidts, A., Pruyn, A.T.H., van Riel, C.B.M. (2001). The impact of employee communication and perceived external prestige on organizational identification. Academy of Management Journal, 49, 1053–1062.
19.Swann, W., Stein-Seroussi, A., Giesler, R. (1992). Why people self-verify. Journal of Personality and Social Psychology, 62, 392‒401.
20.Usunier, J.C. (2006). Relevance in Business Research: The case of country-of-origin research in marketing. European Management Review, 3, 60‒73.
21.Vardi, Y., Wiener, Y., Popper, M. (1989). The value content of organizational mission as a factor in the commitment of members. Psychological Reports, 65, 27–34.