Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2017.47-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (47) 2017
Sprawna komunikacja marketingowa jako współczesne wyzwanie w zarządzaniu klastrami

Autorzy: Bogusław Bembenek
Politechnika Rzeszowska, Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: klaster zarządzanie komunikacja marketingowa rozwój
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:21 (83-103)
Klasyfikacja JEL: M21 M31 M15 L14 L22 L26
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest charakterystyka znaczenia komunikacji marketingowej w procesie rozwoju klastrów. Artykuł składa się z dwóch integralnych części. W pierwszej przedstawiono specyficzne atrybuty i strategiczny wymiar komunikacji marketingowej klastrów. W drugiej części scharakteryzowano, na podstawie informacji wtórnych, aktywność polskich klastrów w obszarze komunikacji marketingowej. W artykule podkreślono, że formalna i nieformalna komunikacja marketingowa klastrów to wieloaspektowy i złożony proces. Jej celem jest wzrost rozpoznawalności klastrów, kształtowanie klastrowej lojalności i satysfakcji członkowskiej, kreowanie marki klastrów przez budowanie trwałych relacji z ich kluczowymi interesariuszami w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym. Rozważania, dotyczące przedmiotu artykułu, prowadzono na podstawie wybranych wyników badań teoretycznych i badań typu desk research.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Boesso, I., D’Orazio, M.S., Torresan, A. (2014). Marketing klastra i budowanie jego marki. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
2.Chorób, R. (2015). Koordynator klastra kluczowym elementem rozwoju innowacyjnych więzi integracyjnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 852. Ekonomiczne Problemy Usług, 117, 331–339.
3.Chorób, R. (2016a). Sprawna komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna determinantą efektywnego funkcjonowania i rozwoju struktury klastrowej. Ekonomiczne Problemy Usług, 123, 29–38.
4.Chorób, R. (2016b). Znaczenie działań promocyjnych i marketingowych dla efektywnego funkcjonowania i rozwoju klastrów rolno-spożywczych. Ekonomiczne Problemy Usług, 122, 187–195.
5.Dąbrowska, A., Janoś-Kresło, M. (2016). Komunikacja marketingowa w organizacjach non profit jako dialog z otoczeniem. Marketing i Zarządzanie, 4 (45), 137–145.
6.Deloitte (2010). Benchmarking klastrów w Polsce – 2010. Raport z badania. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
7.Drożdzal, J. (2012). Wsparcie nowoczesnych technologii – kooperacyjne systemy informacyjne. W: M. Frankowska (red.), Tworzenie wartości w klastrze. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
8.Drzazga, M. (2016). Komunikacja marketingowa przedsiębiorstw handlu detalicznego na początku XXI wieku. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 261, 86–99.
9.Frączek, D., Kryjom, P. (2016). Weryfikacja standardów zarządzania w wybranych klastrach – edycja 2015. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
10.Hodak, Z., Rocco, S., Hodak, M. (2015). The role of integrated marketing communications in cluster development. W: D. Vercic, D. Jugo, L. Ciboci (red.), Communication Management Forum 2015. Reconciling ‒ the traditional and contemporary. The new integrated communication. Zagreb: Edward Bernays College of Communication Management.
11.Hołub, J. (2012). Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2012. Raport z badania. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
12.Kaźmierski, J. (2012). Rozwój i zarządzanie strukturami klastrowymi w regionie. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
13.Knop, L. (2013). Zarządzanie klastrem: koncepcje, strategie, modele. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
14.Koszarek, M. (2011). Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
15.Kowalski, A.M. (2012). Rola klastrów w transferze wiedzy z nauki do gospodarki na przykładzie wybranych krajów regionu Morza Bałtyckiego. W: M.A. Waresa, K. Poznańska (red.), Procesy tworzenia wiedzy oraz transferu osiągnięć naukowych i technologicznych do biznesu. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
16.Kramer, J. (2013). System informacji i komunikacji marketingowej wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy i mądrości. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 140, 9–21.
17.Małachowska, M. (2012). Komunikowanie w klastrze – wykorzystanie public-relations jako instrumentu zarządzania organizacją klastrową. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 719. Ekonomiczne Problemy Usług, 94, 191–203.
18.Małachowska, M. (2013). Komunikacja marketingowa w organizacjach klastrowych w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 751. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 29, 113–122.
19.Mazurek-Łopacińska, K., Sobocińska, M. (2016). Nowoczesne narzędzia komunikacji marketingowej w kreowaniu wizerunku regionu. Marketing i Zarządzanie, 4 (45), 183–192.
20.Palmen, L., Baron, M. (2011). Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
21.Pilarczyk, B. (2011). Innowacje w komunikacji marketingowej. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, 9, 271–286.
22.Piotrowski, M. (2015). Standardy zarządzania klastrem. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
23.Plawgo, B. (2014). Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2014. Raport z badania. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
24.Rogala, A. (2014). Wyzwania zintegrowanej komunikacji marketingowej w dobie społeczeństwa informacyjnego. Marketing i Rynek, 11, 57–65.
25.Skawińska, E., Zalewski, R. (2009). Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
26.Smalec, A. (2014a). Rola komunikacji w zarządzaniu satysfakcją klienta-obywatela. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 355, 119–128.
27.Smalec, A. (2014b). System identyfikacji wizualnej jako element komunikacji marketingowej na przykładzie Szczecina. Marketing i Rynek, 8, 682–687.
28.Sölvell, Ö., Lindqvist, G., Ketels, Ch. (2006). Zielona księga inicjatyw klastrowych. Inicjatywy klastrowe w gospodarkach rozwijających się i w fazie transformacji. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
29.Staszewska, J. (2009). Klaster perspektywą dla przedsiębiorców. Warszawa: Difin.
30.Staszewska, J. (2016), Marketing klastrów. Marketing i Rynek, 7, 838–848.
31.Szultka, S. (2012). Klastry w Polsce – raport z cyklu paneli dyskusyjnych. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
32.Taranko, T. (2015). Komunikacja marketingowa. Istota, uwarunkowania, efekty. Warszawa: Wolters Kluwer business.
33.Tesar, G., Bodin, J. (2013). Marketing management in geographically remote industrial clusters. Implications for business-to-consumer marketing. London: World Scientific Publishing.
34.Wiktor, J.W. (2002). Modele komunikacji marketingowej. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 602, 115–124.