Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz.2018.51-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (51) 2018
Tryby myślenia a aktywacja kreatywności i innowacyjności zasobów ludzkich

Autorzy: Beata Jamka
Freelance profesor, Warszawa
Słowa kluczowe: kreatywność neuronauki myślenie wolne i szybkie intuicja zarządzanie zasobami ludzkimi
Rok wydania:2018
Liczba stron:9 (83-91)
Klasyfikacja JEL: D87 M12 O31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Kreatywność i innowacyjność kadr jest paradygmatem współczesności. Celem badania jest wskazanie wybranych obszarów stymulowania kreatywności i innowacyjności kadr w świetle dokonań neuronauk związanych z tak zwanym myśleniem wolnym i szybkim (według podziału D. Kahnemana). Jest to rozróżnienie bardzo istotne, gdyż wskazuje na odmienne źródła kreatywności indywidualnej uwarunkowane trybem myślenia, co implikuje odmienne uwarunkowania proinnowacyjnego zarządzania kadrami. Podstawę próby teleologiczno-funkcjonalnego wyjaśnienia badanego problemu stanowi krytyczna obserwacja zmian otoczenia społeczno-ekonomicznego i analiza literatury przedmiotu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Chopra, D., Tanzi, R.E. (2014). Twój super-mózg. Rozwiń dynamiczny potencjał umysłu. Warszawa: Grupa Wydawnicza Foksal.
2.Davidson, R.J., Begley, S. (2013). Życie emocjonalne mózgu. Kraków: Wyd. UJ.
3.Diamond, J. (1996). Trzeci szympans. Warszawa: PIW.
4.Eagleman, D. (2012). Mózg incognito. Wojna domowa w twojej głowie. Warszawa: Carta Blanca.
5.Gigerenzer, G. (2009). Intuicja. Inteligencja nieświadomości. Warszawa: Prószyński i S-ka.
6.Jamka, B. (2010). Prawda sądów intuicyjnych. W: K. Kuciński (red.), Metodologia nauk ekonomicznych. Dylematy i wyzwania (s. 134–149). Warszawa: Difin.
7.Jamka, B. (2011). Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał? Od zarządzania kompetencjami do zarządzania różnorodnością. Warszawa: Wolters Kluwer.
8.Jamka, B. (2017). Ku ekonomii kreatywności: bariery organizacji pracy w Polsce. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 1 (804), 57–69.
9.Kahneman, D. (2012). Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym. Poznań: Media Rodzina.
10.Kasza, J. (2016). Czysta radość czy przymus kreatywności..? Analiza (retoryki) kreatywności z punktu widzenia kulturowej ekonomii politycznej. Katowice: Wyd. Naukowe Sophia.
11.Kożusznik, B. (2010). Kluczowa rola psychologii we wspieraniu i w stymulowaniu innowacyjności. Chowanna, 2 (35), 21–50.
12.Lipka, A. (2012). Ekonomia kreatywności – z pogranicza kreatologii i ekonomii. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 114, 9–28.
13.Nisbett, R.E. (2015). Geografia myślenia. Dlaczego ludzie Wschodu i Zachodu myślą inaczej? Sopot: Smak Słowa.
14.Pink, D. (2005). A Whole New Mind: Moving from the Information Age to the Conceptual Age. New York: Riverhead Books.
15.Stangroom, J. (2009. Co myślą naukowcy. Warszawa: PIW.
16.Unsworth, K.L., Clegg, Ch.W. (2010). Why do employees undertake creative action? Journal of Occupational and Organizational Psychology, 83, 77–99.
17.World Economic Forum (2017). The Global Competiveness Report 2016–2017. K. Schwab (red.). Genewa. Pobrane z: http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/ TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf (20.11.2017).