Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz.2018.51-28
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (51) 2018
Poziom rozwoju autentyczności kadry kierowniczej Policji jako czynnik sprawności jej jednostek organizacyjnych

Autorzy: Marian Mroziewski
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Wydział Policyjnych Nauk Stosowanych
Słowa kluczowe: pozytywna teoria organizacji autentyczność kierowników sprawność organizacyjna kadra kierownicza Policji
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:9 (289-297)
Klasyfikacja JEL: M10 M11 M12
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W niniejszym opracowaniu o charakterze empirycznym przedstawiono, w ramach pozytywnej teorii organizacji, sfery oddziaływania postaw i cech kierowników na potencjał kierowanych przez nich organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania poziomu rozwoju ich autentyczności na sprawność działania organizacji i postawy ich podwładnych. W treści artykułu przedstawiono również zidentyfikowane sfery postaw ocenianych kierowników, które można uznać za społecznie korzystne lub społecznie nieakceptowalne, oraz normatywne wymagania stawiane wobec kadry kierowniczej Policji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Besen, F., Tecchio, E., Fialho, F.A.P. (2017). Authentic leadership and knowledge management. Gestão & Produção, 24 (1), 1–13.
2.Fedan, R. (2014). Zarządzanie publiczne w procesie kreowania rozwoju lokalnego i regionalnego. Pobrane z: www.ur.edu.pl.
3.Itrich-Drabarek, J. (2016). Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych. Warszawa: Difin.
4.Izdebski, H. (2007). Od administracji publicznej do public governance. Zarządzanie Publiczne, 1, 7–20.
5.Kot, S.M., Jakubowski, J., Sokołowski, A. (2007). Statystyka. Podręcznik dla studiów ekonomicznych. Warszawa: Difin.
6.Maksimowicz-Ajchel, A. (2007). Wstęp do statystyki. Metody opisu statystycznego. Warszawa: Wydawnictwa UW.
7.Mroziewski, M. (2015). Autentyczność postaw decydentów instytucji administracji publicznej jako czynnik poziomu ich kompetencji moralnych oraz klimatu moralnego organizacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarządzanie, 107, 21–36.
8.Supernat, J. (2014). Administracja publiczna w świetle koncepcji New Public Management. Pobrane z: www.supernat.pl.
9.The psychology of organising module (2017). Pobrane z: https://www.le.ac.uk.
10.Ustawa z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Dz.U. 2017, poz. 1257.
11.Ustawa z 6.04.1990 o Policji. Dz.U. 2015, poz. 355.
12.Ustawa z 27.08.2009 o finansach publicznych. Dz.U. 2009, nr 157, poz. 1240.
13.Winfrey, O. (2014). Authentic leadership – To thine own self be true. The Insights Group Ltd.
14.Wojcieszke, B. (2014). Psychologia społeczna. Warszawa: Scholar.
15.Zbierowski, P. (2017). Przywództwo w kontekście pozytywnym – autentyczność lidera i kapitał psychologiczny. Organizacja i Kierowanie, 2, 153–164.