Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz.2018.51-34
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (51) 2018
Sezonowe uwarunkowania działalności przedsiębiorstw w Polsce

Autorzy: Kamila Radlińska
Politechnika Koszalińska, Wydział Nauk Ekonomicznych
Słowa kluczowe: sezonowość wynagrodzenie brutto przedsiębiorstwo sekcje PKD
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (349-359)
Klasyfikacja JEL: D21 E24 J23 J31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu była analiza uwarunkowań sezonowych zmian przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w Polsce. Starano się określić poziom i tendencję zmian sezonowości wynagrodzenia oraz ich rozkład w trakcie roku. Przedmiotem analiz było porównanie wahań sezonowych w sekcjach PKD. W opracowaniu wykorzystano dane GUS o wysokości przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogółem i sekcjach PKD za okres od 01.2010r. do 12.2016r. Do wyodrębnienia składnika sezonowego użyto procedury CENSUS X12 ARIMA. Uzyskane wyniki wskazują, że sezonowość przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w Polsce jest niewielka. Rozkład wahań sezonowego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w trakcie roku w Polsce i wybranych sekcjach PKD jest podobna, różnicuje je natomiast wysokość amplitudy wahań.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Biddle, J.E. (2014). The cyclical behavior of labor productivity and emergence of the labor hoarding concept. The Journal of Perspectives, 28 (2), 197–212.
2.Borowski, J. (2013). Teoria przedsiębiorstw w świetle teorii ekonomii i zarządzania. Optimum. Studia Ekonomiczne, 63 (3), 78–91.
3.Eurostat (2017). Pobrane z: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (30.11.2017).
4.Fischer, B. (1995). Decomposition of time series: comparing different methods in theory and practice. Version 2.1. Luksemburg: Eurostat.
5.Gorynia, M., Jankowska, B., Owczarzak, R. (2005). Zarządzanie strategiczne jako próba syntezy teorii przedsiębiorstwa, Ekonomista, 5, 595–619.
6.Griffin, R.W. (1999). Management. New York: Houghton Mifflin Company.
7.Grutkowska, S., Paśnicka, E. (2007). X-12 ARIMA i TRAMO/SEATS – empiryczne porównanie metod wyrównania sezonowego w kontekście długości próby. Materiały i Studia Narodowego Banku Polskiego, 220.
8.GUS (2017). Pobrane z: www.stat.gov.pl (30.11.2017).
9.Janasz, K. (2009). Ryzyko i niepewność w gospodarce – wybrane aspekty teoretyczne. Studia i Prace WNEiZ, 14, 87–98.
10.Namazie, C.Z. (2003). Why labour hoarding may be rational: A model of firm behaviour during transition. London: CASE paper 69.
11.Pissarides, Ch. (1991). Labour market indicators for transition: Monitoring labour market developments in central and eastern European countries. Labour hoarding in industrial countries: Concept and measurement. Paris: OECD.
12.Sharpe, A., Smith, J. (2005). Labour market seasonality in Canada: Trends and policy implications. No. 2005-01. Centre for the Study of Living Standards.
13.Wach, K. (2007). Comparative analysis of working conditions in the European Union member states. W: D. Kopycińska (red.), The policy of the EU member states in relation to labour market competitiveness (s. 7–16). Szczecin: Microeconomics Department of University of Szczecin.
14.Wilthagen, T., Tros, F. (2004). The concept of ‘flexicurity’: A new approach to regulating employment and labour markets. European Review of Labour and Research, 10 (2), 166–186.