Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz.2018.52-12
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (52) 2018
Świadomość ekologiczna a dywergencja zachowań konsumentów na rynku turystycznym

Autorzy: Agnieszka Niezgoda
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej

Ewa Markiewicz
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej
Słowa kluczowe: świadomość ekologiczna dywergencja zachowań konwergencja zachowań rynek turystyczny
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:8 (129-136)
Klasyfikacja JEL: P46 D04 Q01 Q56 L83
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy zachowania proekologiczne konsumentów na rynku turystycznym wynikają ze świadomości ekologicznej i stałości prezentowanych poglądów, czy zmienności (dywergencji) zachowań, wpływu grup społecznych i krótkotrwałej mody. W części teoretycznej omówiono zagadnienie świadomości ekologicznej oraz dywergencji i konwergencji zachowań ze szczególnym uwzględnieniem rynku turystycznego. W części empirycznej, na podstawie zogniskowanego wywiadu grupowego, dokonano diagnozy zachowań proekologicznych respondentów i poczucia odpowiedzialności za stan środowiska. Zauważono wysoką świadomość ekologiczną badanych oraz mało odniesień do dywergencji zachowań. Badani wykazują raczej konwergencję w zachowaniu dotyczącym przyszłości środowiska.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Armstrong, D. (2009). Bringing Hofstede Home: Culture as an Impetus for Diverging Consumer Behaviorin the Local Market. Submission for the IACCM Conference 2009, WU-Wien, p. 24–26, June 2009 on Cross CulturalCompetence: Knowledge Migration, Communication and Value Change.
2.Bohdanowicz, P. (2008). Turystyka a świadomość ekologiczna. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
3.Bartosik-Purgat, M. (2011). Kulturowe uwarunkowania zachowań konsumentów na przykładzie młodych Europejczyków. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
4.De Mooij, M., Hofstede, G. (2002). Convergence and divergence in consumer behavior: implications for international retailing. Journal of Retailing, 78, 61–69.
5.Niezgoda, A. (2012). Moda na zachowania proekologiczne w turystyce ‒ uwarunkowania i problemy. W: J. Kowalczyk-Anioł, M. Makowska-Iskierka (red.), Turystyka moda na sukces (s. 9‒19). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
6.Papuziński, A. (2006). Świadomość ekologiczna w świetle teorii i praktyk. Problemy Ekorozwoju, 1 (1), 33‒40.
7.TNS Polska (2015). Raport z analizy badań świadomości, postaw i zachowań ekologicznych Polaków przeprowadzonych w Polsce w latach 2009–2015. Pobrano z: https://www.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/Raport_z_analizy_badan_swiadomosci__postaw_i_zachowan_ekologicznych_Polakow_przeprowadzonych_w_Polsce_w_latach_2009-2015.pdf.
8.Zalega, T. (2015). Zrównoważony rozwój a zrównoważona konsumpcja: wybrane aspekty. Konsumpcja i Rozwój, 4 (13), 3‒26.