Opuscula Sociologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000    OAI    DOI: 10.18276/os.2015.4-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 4/2015
Strategie adaptacji polskich uniwersytetów do współczesnej rzeczywistości społecznej

Autorzy: Andrzej Stawicki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Słowa kluczowe: przemiany w obszarze szkolnictwa wyższego socjologia organizacji analiza pól społecznych relacje dominacji w polu akademickim
Rok wydania:2015
Liczba stron:15 (5-19)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule autor przedstawia tendencje zachodzące w procesie zmiany modelu zarządzania w szkolnictwie wyższym. Na podstawie dokumentów strategicznych polskich uniwersytetów oraz literatury przedmiotu podejmuje próbę opisania procesu przemian dokonujących się w tym obszarze. Zachodzące zmiany postrzega z punktu widzenia procesualnego ujęcia organizacji, bazującego w dużym stopniu na teorii systemów społecznych Niklasa Luhmanna. Z tej perspektywy strategie rozwoju uniwersytetów interpretowane są jako forma adaptacji do zmieniającego się kontekstu. Autor posługuje się również teorią pola społecznego Pierre’a Bourdieu w celu opisania złożonych relacji dominacji i podporządkowania, jakim ulegają wraz ze zmianą kontekstu polskie uniwersytety, a także konsekwencji zmian dla pola nauki. W celu wyeksponowania centro-peryferyjnych relacji, jakie zachodzą w powstającym nowym obszarze szkolnictwa wyższego, autor wykorzystuje koncepcję systemu-świata Immanuela Wallersteina.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bourdieu P., Wacquant L.J.D. 2006, Logika pól, w: Współczesne teorie socjologiczne, t. 2, red. A. Jasińska-Kania i in., Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
2.Bourdieu P., Wacquant L.J.D. 2007, Nowomowa neoliberalna, „Recykling Idei”, nr 9.
3.Burawoy M. 2013, Redefinicja publicznego uniwersytetu: ramy analityczne, „Praktyka Teoretyczna” nr 1 (7), http://www.praktykateoretyczna.pl/PT_nr7_2013_NOU/02.Burawoy.pdf (29.04.2015).
4.Clark B.R. 1983, The Higher Education System: Academic Organization in Cross-national Perspective, University of California Press, Berkley.
5.Denek K. 2010, Sterowny czynnik rozwoju społeczeństwa wiedzy, w: Edukacja jutra. Edukacja w społeczeństwie wiedzy, red. K. Denek, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec.
6.Diagnoza szkolnictwa wyższego. Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. 2014, red. J. Górniak, cz. III, FRP, KRASP, Warszawa.
7.Berman E.P. 2012, Explaning the Move Toward the Market in US Academic Science: How Instytutional Logics Can Change Without Instytutional Entrepreneurs, „Theory and Society”, May 2012, vol. 41, Issue 3.
8.Główny Urząd Statystyczny 2014, Dane wstępne dotyczące szkolnictwa wyższego, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/dane-wstepne-dotyczace-szkolnictwa-wyzszego-2014-r-,8,2.html (25.06.2015).
9.Hatch M.J. 2002, Teoria organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
10.Kennedy M.D. 2014, Globalizing Knowledge. Intellectuals, Universities and Publics in Transformation, Stanford University Press, California.
11.Kraśniewski A. 2007, Proces Boloński – idea, dokumenty, realizacja, w: Jakość kształcenia w szkołach wyższych, red. T. Szulc, Oficyna Wydawnicza Biblioteki Warszawskiej, Wrocław.
12.Kwiek M. 2010a, Transformacje uniwersytetu. Zmiany instytucjonalne i ewolucja polityki edukacyjnej w Europie, Wydawnictwo UAM, Poznań.
13.Kwiek M. 2010b, Integracja europejska a europejska integracja szkolnictwa wyższego, CPPRPS, vol. 17, http://www.cpp.amu.edu.pl/pdf/CPP_RPS_vol.17_Kwiek.pdf (20.06.2015).
14.Luhmann N. 2008, Systemy społeczne. Zarys ogólnej teorii, Wydawnictwo Nomos, Kraków.
15.Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2013, Szkolnictwo wyższe w Polsce, Warszawa.
16.Muszewska A., Niesiołowski-Spano Ł., Pieniądz A. 2015, Pakt dla nauki, czyli jak nauka może służyć społeczeństwu, Warszawa, http:// obywatelenauki.pl wp-content/uploads/2015/05/Pakt_ dla_Nauki.pdf (26.06.2015).
17.OECD 2014, Education at a Glance 2014: OECD Indicators, OECD Publishing, http://www.oecd.org/edu/Education-at-a-Glance-2014.pdf (26.06.2015).
18.OECD 2015, OECD Skills Outlook 2015: Youth, Skills and Employability, OECD Publishing, http://dx.doi.org/10.1787/9789264234178-en.
19.Olechnicka A. i in. 2010, Analiza strategii, modeli działania oraz ścieżek ewolucji wiodących szkół wyższych na świecie. Raport z badania, Politechnika Warszawska, Warszawa.
20.Olejniczak K., Rok J. 2012, Determinanty uczenia się i zarządzania wiedzą – synteza badań empirycznych, w: Organizacje uczące się. Model dla administracji publicznej, red. K. Olejniczak, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
21.Theime J.K. 2009, Szkolnictwo wyższe. Wyzwania XXI wieku. Polska, Europa, USA, Difin, Warszawa.
22.Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2014, poz. 1198.
23.Wallerstein I. 1976, The Modern World-System. Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century, Academic Press, New York–San Francisco–London.
24.Wciórka B. 2009, Aspiracje i motywacje edukacyjne Polaków w latach 1993–2009. Komunikat z badań CBOS. BS/70/2009, Warszawa.
25.Whitley R., Gläser J. 2014, The Impact of Instytutional Reforms on the Nature of University as Organization, ,,Research in the Sociology of Organization”, vol. 42.
26.Zarycki T. 2009, Peryferie. Nowe ujęcie zależności centro-peryferyjnych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
27.Zarycki T. 2014, Innowacjonizm jako legitymizacja, „Zarządzanie Publiczne”, nr 1 (27).