Opuscula Sociologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000    OAI    DOI: 10.18276/os.2015.4-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 4/2015
Zdrowy styl życia a orientacja prokonsumpcyjna warszawskiej klasy średniej

Autorzy: Agnieszka A. Borowiec
Instytut Kardiologii, Warszawa
Słowa kluczowe: zdrowy styl życia klasa średnia konsumpcjonizm
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:17 (81-97)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Klasa średnia w społeczeństwach rozwiniętych uważana jest za kategorię społeczną prowadzącą styl życia o nachyleniu prozdrowotnym. Jednocześnie coraz istotniejszym nurtem kulturowym w społeczeństwach rozwiniętych jest konsumpcjonizm. Uważa się, że praktyki prozdrowotne pozwalają klasie średniej na godzenie konsumpcjonizmu z charakterystyczną dla niej etyką pracy. Celem analizy było określenie związków między orientacją prokonsumpcyjną a prozdrowotnym stylem życia wśród warszawskiej klasy średniej. Sprawdzana była hipoteza, że orientacja prokonsumpcyjna jest pozytywnie związana z elementami prozdrowotnego stylu życia, które symbolizują przynależność do klasy średniej i są modne, oraz negatywnie z takimi, które wymagają stałej samokontroli, a jednocześnie nie przynoszą natychmiastowych korzyści. Wyniki badania częściowo potwierdziły tę hipotezę.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.College Student in the USA: the Case of Hospitality and Merchandising Undergraduate Majors, „Journal of Services Research” 1, s. 5–30.
2.Bourdieu P. 2005, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
3.Bell D. 1994, Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
4.Bylok F. 2005, Model społeczeństwa konsumpcyjnego i jego zastosowanie na początku XXI wieku, w: Konsumpcja – istotny wymiar globalizacji kulturowej, red. A. Jawłowska, M. Kempny, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa, s. 231–255.
5.Bylok F. 2013, Konsumpcja, konsument i społeczeństwo konsumpcyjne we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice.
6.CBOS 2000, Nawyki żywieniowe i upodobania kulinarne Polaków. Komunikat z badań CBOS, Warszawa.
7.CBOS 2003, O aktywności fizycznej Polaków. Komunikat z badań CBOS, Warszawa.
8.CBOS 2005, Upodobania kulinarne, nawyki żywieniowe i zachowania konsumenckie Polaków. Komunikat z badań CBOS, Warszawa.
9.CBOS 2007, Postawy wobec wybranych substancji psychoaktywnych. Komunikat z badań CBOS, Warszawa.
10.CBOS 2008, Postawy wobec palenia papierosów. Komunikat z badań CBOS, Warszawa.
11.CBOS 2009, Polak zadbany. Troska o sylwetkę i własne ciało. Komunikat z badań CBOS, Warszawa.
12.CBOS 2010, Zachowania i nawyki żywieniowe Polaków. Komunikat z badań CBOS, Warszawa.
13.CBOS 2011a, Postawy wobec palenia papierosów. Komunikat z badań CBOS, Warszawa.
14.CBOS 2011b, Mania kupowania, czyli o orientacjach konsumenckich Polaków. Komunikat z badań CBOS, Warszawa.
15.CBOS 2012, Postawy wobec palenia papierosów. Komunikat z badań CBOS, Warszawa.
16.CBOS 2013a, Aktywność fizyczna Polaków. Komunikat z badań CBOS, Warszawa.
17.CBOS 2013b, Sytuacja rodzinna i materialna młodych Polaków i ich postawy konsumpcyjne. Komunikat z badań CBOS, Warszawa.
18.Cockerham W.C. 1999, Health and social change in Russia and Eastern Europe, Routledge, New York–London.
19.Cockerham W.C. 2005, Health Lifestyle Theory and the Convergence of Agency and Structure, „Journal of Health and Social Behaviour” 46, s. 51–67.
20.Crawford R. 1980, Healthism and the Medicalization of Everyday Life, „International Journal of Health Services” 10 (3), s. 365–88.
21.Crawford R. 2000, The Ritual of Health Promotion, w: Health, Medicine and Society: Key Theories, Future Agendas, eds. M. Calnan, S.J. Williams, J. Gabe, Routledge, London–New York, s. 219–235.
22.Crawford R. 2006, Health as a Meaningful Social Practice, „Health” 10 (4), s. 401–420.
23.życia Polaków, red. M. Falkowska, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, s. 232–257.
24.Domański H. 2002, Polska klasa średnia, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Wrocław.
25.Domański H. 2001, Klasy średnie w Polsce a wybrane aspekty etosu protestanckiego, „Kultura i Społeczeństwo” 1, s. 105–115.
26.Giddens A. 2002, Nowoczesność i tożsamość. Ja i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
27.Heede F.V., Pelican S., Holmes B., Moore S.A., Buchanan D. 2006, Values Body Weight, and Well Being: the Influence of the Protestant Ethic and Consumerism on Physical Activity, Eating, and Body Image, „International Quarterly of Community Health Education” 25 (3), s. 239–270.
28.Kim S., Yoo-Kyoung S. 2009, Impacts of Health and Environmental Consciousness on Young Female Consumers’ Attitude Towards and Purchase of Natural Beauty Products, „International Journal of Consumer Studies” 33, s. 627–638.
29.Kostka R. 1997, Zdrowy styl życia po polsku, w: Praca, wartości, zakupy... O stylach życia Polaków, red. M. Falkowska, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, s. 210–231.
30.Leszkowicz-Baczyński J. 2007, Klasa średnia w Polsce? Sytuacja pracy, mentalność wartości, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
31.Lusawa R. 2013, Zmiany postaw konsumpcyjnych społeczeństw rozwiniętych, w: Wybrane zagrożenia społeczne wyzwaniem dla ekonomii i nauk o zarządzaniu. Monografie (1), red. R. Lusawa, Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa, s. 1–17.
32.OBOP. 1994, Jak lubimy spędzać wolny czas. Komunikat z badań OBOP, Warszawa.
33.Ostrowska A. 1999, Styl życia a zdrowie, IFiS PAN, Warszawa.
34.Ostrowska A. 2009, Zróżnicowanie społeczne a zdrowie: wyniki badań warszawskich, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
35.Reisewitz T.H., Rajesh I. 2009, Differences in Generation X and Generation Y: Implications for the Organization and Marketers, „The Marketing Management Journal” 19 (2), s. 91–103.
36.Savage M., Barlow J., Dickens P., Fielding T. 1995, Property, Bureaucracy and Culture. Middle Class Formation in Contemporary Britain, Routledge, Londyn–Nowy Jork.
37.Swadźba U. 2014, Od świata pracy do świata konsumpcji. Analiza socjologiczna systemu wartości, w: Między pracą a konsumpcją. Co decyduje o miejscu człowieka w społeczeństwie?, red. F. Bylok, U. Swadźba, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice, s. 51–68.
38.Szlendak T., Pietrowicz K. 2007, Moda wolność i kultura konsumpcji, w: Rozkoszna zaraza. O rządach mody i kulturze konsumpcji, red. T. Szlendak, K. Pietrowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 7–26.
39.Unčovská J., Ulčák Z. 2015, Organic Box Schemes: Fashion Or Downshifting?, „Agriculture & Forestry” 61 (1), s. 59–66.
40.Weber M. 2002, Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
41.Weber M. 2010, Etyka protestancka a duch kapitalizmu, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa.
42.Wilson C. 2010, ‘Eating, Eating is Always There’: Food, Consumerism, and Cardiovascular Disease. Some Evidence from Kerala, South India, „Anthropology & Medicine” 17 (3), s. 261–275.
43.Ziółkowski M. 1997, O różnorodności teraźniejszości (Pomiędzy tradycją, spuścizną socjalizmu, nowoczesnością a ponowoczesnością), „Kultura i Społeczeństwo” 4, s. 9–48.