Opuscula Sociologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000    OAI    DOI: 10.18276/os.2015.2-02
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 2/2015
Bezdomność jako forma wykluczenia społecznego w świetle wybranych aktów prawnych oraz dokumentów strategicznych i programowych

Autorzy: Izabela Kaźmierczak-Kałużna
Uniwersytet Zielonogórski
Słowa kluczowe: bezdomność wykluczenie społeczne wykluczenie mieszkaniowe dokumenty strategiczne spójność społeczna
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:18 (19-36)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Nasilający się i utrwalający problem bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego stanowi wyzwanie dla wielu dzisiejszych społeczeństw. Wyzwanie tym większe, że problem identyfikowany jest jako względnie nowy i niedostatecznie jeszcze rozpoznany. W artykule podjęto próbę spojrzenia na bezdomność jako formę wykluczenia społecznego przez pryzmat obowiązujących dokumentów strategicznych i programowych różnego szczebla. W pierwszej części artykułu dokonano przeglądu definicji zjawiska, scharakteryzowano jego zasięg i poddano analizie w kontekście współczesnych debat nad wykluczeniem społecznym i underclass. W części drugiej skoncentrowano się wokół wybranych aktów prawnych i dokumentów programowych o zasięgu europejskim, krajowym i lokalnym, starając się odpowiedzieć, na ile obecna jest w nich problematyka bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego. Podniesiono także kwestię złożoności zjawiska, co wymaga uwzględniania w jego analizie wielu aspektów szeroko rozumianej polityki społecznej (pomocy społecznej, polityki mieszkaniowej, polityki rynku pracy, oświatowej czy zdrowotnej) w kontekście zwalczania problemu, jak i zapobiegania jego powstawaniu (działania prewencyjne, interwencyjne i readaptacyjne).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bauman Z. 2004, Życie na przemiał, Wydawnictwo Literackie, Kraków. Bauman Z. 2006, Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy, W.A.M., Kraków. Dahrendorf R. 1993, Nowoczesny konflikt społeczny. Esej o polityce wolności, Czytelnik, Warszawa. Dębski M. 2011a, Przy