Opuscula Sociologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000     eISSN: 2353-2882    OAI    DOI: 10.18276/os.2017.3-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 3/2017
Poczucie tożsamości narodowej Polaków w kontekście zachodnioeuropejskim

Autorzy: Artur Wysocki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Słowa kluczowe: tożsamość narodowa tożsamość zbiorowa polskość europejskość stereotyp
Rok wydania:2017
Liczba stron:21 (57-77)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zaprezentowane zostały wyniki analizy porównawczej wybranych sondaży nad poczuciem przynależności cywilizacyjnej Polaków oraz stereotypami Polaka i Europejczyka. Głównym kryterium wyboru sondaży był kontekst zachodnioeuropejski oraz europejskość traktowane jako podstawowy punkt odniesienia dla wyrażanego przez respondentów poczucia tożsamości narodowej. Analiza w warstwie teoretycznej odnosi się do modelu opinii publicznej w badaniu tożsamości narodowej w ujęciu Zbigniewa Bokszańskiego. Przeprowadzona analiza zawiera odpowiedzi na pytania o strukturę polskości, jej granice względem europejskości, poczucie swojskości i obcości z mieszkańcami Europy Zachodniej oraz tego, jak zjawiska te zmieniały się w ostatnich 20 latach.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Anderson, B. (1997). Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu. Warszawa: Znak.
2.Błuszkowski, J. (2003). Stereotypy narodowe w świadomości Polaków. Studium socjologiczno-politologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Elipsa.
3.Bokszański, Z. (2005). Tożsamości zbiorowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
4.CBOS. (2005). Tożsamość narodowa Polaków oraz postrzeganie mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. BS/84/2005.
5.CBOS. (2011). Stereotyp Polaka i Europejczyka A.D. 2011. BS/33/2011.
6.Jasińska-Kania, A., Marody, M. (2002). Integracja europejska a tożsamość narodowa Polaków. W: A. Jasińska-Kania, M. Marody (red.), Polacy wśród Europejczyków: wartości społeczeństwa polskiego na tle innych krajów europejskich (280–288). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
7.Kłoskowska, A. (1992). Tożsamość i identyfkacja narodowa w perspektywie historycznej i psychologicznej. Kultura i Społeczeństwo 1 (36). 131–141.
8.Kłoskowska, A. (2005). Kultury narodowe u korzeni. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
9.Koseła, K., Szawiel, T., Grabowska, M., Sikorska, M. (red.) (2002). Tożsamość Polaków a Unia Europejska. Warszawa: Instytut Badań nad Podstawami Demokracji.
10.Łastawski, K. (2004). Polskość w Europie. Polska tożsamość narodowa w jednoczącej się Europie. Warszawa, Polskie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartografczne.
11.Łastawski, K. (2014). Postrzeganie sąsiadów przez Polaków po 1989 roku. Stosunki Międzynarodowe – International Relations, 2 (50). 75–86.
12.Mandes, S. (2012). Religia i naród: powikłane związki religii i nacjonalizmu. W: A. Jasińska-Kania (red.) Wartości i zmiany. Przemiany postaw Polaków w jednoczącej się Europie, (165–190). Warszawa: Scholar.
13.Nowicka, E., Łodziński, S. (2001). U progu otwartego świata. Poczucie polskości i nastawienie Polaków wobec cudzoziemców w latach 1988–1998. Kraków: Nomos.
14.Szwed, R. (2003). Tożsamość a obcość kulturowa: Studium empiryczne na temat związków pomiędzy tożsamością społeczno-kulturalną a stosunkiem do obcych. Lublin: Wydawnictwo KUL.
15.Ścigaj, P. (2012). Tożsamość narodowa. Zarys problematyki. Kraków: Księgarnia Akademicka.
16.TNS Polska. (2008). Społeczne kryteria polskości, 1988–1998–2008. K.61/08.
17.TNS Polska. (2009). Polska w Europie i w Unii Europejskiej. 059/09.77
18.Wysocki, A. (2014). Zderzenie kultur. Polskość i sowieckość na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939-1941 we wspomnieniach Polaków. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
19.Wysocki, A. (2015). Social Change and Identity in Poland: The Social Criteria of Polishness, 1988–2008. W: V. Yevtukh, R. Radzik, G. Kisla (red.). Contemporary Problems of Social Change: Polish and Ukrainian Experience (83–96). Kiyv: Publishing House Scientifc Production Association “Interservice”.
20.Wysocki, A. (2016). Polish National Identity in the Regional Context: An Analysis of Selected Public Opinion Surveys on the National Autostereotype and Perception of Poland’s Neighbours (1993–2015). W: V. Yevtukh, A. Wysocki, G. Kisla, A. Jekaterynczuk (red.). Identities of Central-Eastern European Nations (87–112). Kyiv: Publishing House Scientifc Production Association “Interservice”.