Opuscula Sociologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000    OAI    DOI: 10.18276/os.2015.3-02
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 3/2015
Wybory w regionie zachodniopomorskim i w regionie podkarpackim. „Specyfika” Ziem Zachodnich

Autorzy: Ryszard Czyszkiewicz
Szczecińskie Towarzystwo Socjologiczne
Słowa kluczowe: region wybory zachowania wyborcze klimat polityczny
Rok wydania:2015
Liczba stron:16 (31-46)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono zróżnicowanie zachowań wyborczych mieszkańców dwóch regionów Polski – województwa zachodniopomorskiego i województwa podkarpackiego. Są to regiony najbardziej od siebie oddalone w sensie przestrzennym, ale pod względem podstawowych cech społeczno-ekonomicznych zamieszkujące je społeczności prawie zupełnie się nie różnią. Mimo to wyniki każdorazowo pzeprowadzanych wyborów (przede wszystkim do Sejmu RP) okazują się diametralnie odmienne, a nawet przeciwstawne. W artykule znajdują się przykłady tych odmienności, podjęta jest także próba wyjaśnienia przyczyn zróżnicowania zachowań wyborczych i wskazania ich konsekwencji w postaci funkcjonowania utrzymywania się dwóch „terytorialnych plemion” o odmiennych systemach wartości.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.America’s New Swing Region. Changing Politics and Demographic in the Mountain West 2012, ed. R. Teixeira, Brooking Institution Press, Washington DC.
2.Anderson M.R. 2010, Community Identity and Political Behavior, Pallgrave MacMillian, New York.
3.Cześnik M. 2007, Partycypacja wyborcza w Polsce. Perspektywa porównawcza, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
4.Czyszkiewicz R. 2006, Zachodniopomorski kapitał ludzki i kapitał społeczny, w: Energia Pomorza Zachodniego, II Kongres Zachodniopomorski, Fundacja Rozwoju Pomorza Zachodniego, Szczecin, s. 283–292.
5.Czyszkiewicz R. 2009, Rzeczpospolita z gminnego nadania. Zachowania wyborcze mieszkańców województwa szczecińskiego 1991–2007, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
6.Dulczewski Z., Kwilecki A. 1962, Społeczeństwo wielkopolskie w osadnictwie Ziem Zachodnich, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
7.Florczyk A., Żukowski T. 1990, Nowa geografia polityczna Polski, w: Wyniki badań – wyniki wyborów 4 czerwca 1989, red. L. Kolarska-Bobińska, P. Łukasiewicz, Z.W. Rykowski, PTS, Warszawa.
8.Kowalski M. 2000, Geografia wyborcza Polski, PAN, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Warszawa.
9.Raciborski J. 1997, Polskie wybory. Zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego w latach 1989–1995, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
10.Shafer B.E., Spady R.H. 2014, American Political Landscape, Harvard University Press, Cambridge–London.
11.Zarycki T. 2002, Region jako kontekst zachowań politycznych, Wydawnictwo Naukowe Scholar,Warszawa.