Opuscula Sociologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 3/2014
Partnerstwa transgraniczne – udział instytucji w inicjowaniu sieci społecznych (na przykładzie Euroregionu Sprewa–Nysa–Bóbr)

Autorzy: Joanna Frątczak-Müller
Uniwersytet Zielonogórski

Anna Mielczarek-Żejmo
Uniwersytet Zielonogórski
Słowa kluczowe: społeczność pogranicza sieć społeczna euroregion instytucja społeczna partnerstwo transgraniczne
Data publikacji całości:2014
Liczba stron:14 (43-56)

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie sieci współpracy powstałych na bazie działalności instytucji o zasięgu transgranicznym. Upowszechnianie się innowacji, wiedzy czy stylów życia podlega zasadzie, zgodnie z którą informacja i wpływ szerzą się zwykle poprzez bliskie i głębokie więzi. Szczególne znaczenie może mieć miejsce powstawania owych relacji. Z tego powodu analiza oddziaływania instytucji, jaką jest Euroregion Sprewa–Nysa–Bóbr (ESNB) na społeczności lokalne pogranicza polsko-niemieckiego, jest szczególnie interesująca. Przedmiotem analizy jest rola ESNB w kształtowaniu więzi społecznych. Autorki, odnosząc się do teorii sieci społecznych, poddają analizie znaczenie ESNB w inicjowaniu, upowszechnianiu i utrwalaniu partnerstw na pograniczu polsko-niemieckim. W artykule skupiono uwagę na charakterystyce relacji polsko-niemieckich na pograniczu, powstałych sieciach społecznych w ramach tworzonych partnerstw oraz roli euroregionu jako instytucji wspierającej rozwój sieci społecznych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Andersen D.J., Sandberg M. 2012, Introduction, w: The Border Multiple: The Practicing of Borders Between Public Policy and Everyday Life in a Rescaling Europe, red. D.J Andersen, M. Klatt, M. Sandberg, Aldershot and Burlington, Ashgate, http://books.googl