Opuscula Sociologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000     eISSN: 2353-2882    OAI    DOI: 10.18276/os.2018.1-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1/2018
Relacje intymne we współczesnym świecie

Autorzy: Przemysław Wrochna ORCID
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Słowa kluczowe: indywidualizacja relacje międzyludzkie intymność niepewność napięcia
Data publikacji całości:2018-11
Liczba stron:16 (37-52)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Niewątpliwie jesteśmy obecnie świadkami głębokiej zmiany społeczno-kulturowej. Rdzeń tej przemiany koncentruje się wokół kategorii jednostki, która definiowana jest jako wyemancypowany z tradycyjnych przynależności i więzi grupowych, autonomiczny i refleksyjnie działający podmiot w zupełnie nowym „teatrze życia codziennego”. Klarujący się nowy ład, określany mianem „kultury indywidualizmu”, przenikając dzisiejsze społeczeństwo odciska swe piętno także w wymiarze relacji międzyludzkich, przekształcając sferę intymności. Powszechna dzisiaj tematyzacja Ja jawić się może także jako przeszkoda w dbałości o My. Zjawisko to, rzutując w istotny sposób na relacje międzyludzkie, tworzy podatny grunt dla niepewności, rozczarowania i poczucia braku bezpieczeństwa, wyznaczając tym samym ramy dzisiejszej „wyemancypowanej intymności”. Niniejszy artykuł jest próbą uchwycenia przemian, jakie zachodzą na polu intymności w kontekście współczesnego indywidualizmu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamski, F. (2002). Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Kraków: Wydawnictwo UJ.
2.Amato, P.R., Booth, A., Johnson, D., Roberts, S.J. (2007). Alone Together. How Marriage in America is Changing. Cambridge–London: Harvard University Press.
3.Bauman, Z. (2000). Ponowoczesność jako źródło cierpień. Warszawa: Sic!.
4.Bauman, Z. (2007). Razem, osobno. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
5.Bawin-Legros B. (2004). Intimacy and the New Sentimental Order. Current Sociology, 52 (2), 241–250.
6.Beck, U. (2002). Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Warszawa: WN Scholar.
7.Beck, U., Beck-Gernsheim, E. (1995). The Normal Chaos of Love. Cambridge: Polity.
8.Bell, D. (2014). Kulturowe sprzeczności kapitalizmu. Warszawa: WN PWN.
9.Bokszański, Z. (2007). Indywidualizm a zmiana społeczna. Warszawa: WN PWN.
10.Castells, M. (1997). The Power of Identity. Malden: Blackwell Publishers.
11.CBOS (2013). Społeczne oceny alternatyw życia małżeńskiego. Pobrane z: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_032_13.PDF (17.11.2017).
12.Czernecka, J. (2011). Wielkomiejscy single. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
13.Foucault, M. (2000). Historia seksualności. Warszawa: Czytelnik.
14.Fromm, E. (2000). O sztuce miłości. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.
15.Fromm, E. (2005). Ucieczka od wolności. Warszawa: Wydawnictwo Czytelnik.
16.Gdula, M. (2009). Trzy dyskursy miłosne. Warszawa: Oficyna Naukowa.
17.Giddens, A. (2012a). Nowoczesność i tożsamość. Warszawa: WN PWN.
18.Giddens, A. (2012b). Socjologia. Warszawa: WN PWN.
19.Giddens, A. (2015). Przemiany intymności. Warszawa: WN PWN.
20.GUS (2017). Rocznik demograficzny. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
21.Grochalska, M. (2013). Kobiety w związkach jako ofiary dyskursu „szczęśliwej rodziny”. W: K. Slany (red.), Zagadnienia małżeństwa i rodzin w perspektywie feministyczno-genderowej. Kraków: Wydawnictwo UJ.
22.Hofstede, G. (2000). Kultury i organizacje. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
23.Jacyno, M. (2007). Kultura indywidualizmu. Warszawa: WN PWN.
24.Kocik, L. (2002). Wzory małżeństwa i rodziny. Od tradycyjnej jednorodności do współczesnych skrajności. Kraków: Krakowska Szkoła Wyższa im. A.F. Modrzewskiego.
25.Kopaliński, W. (1998). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa: Wiedza Powszechna.
26.Kwak, A. (2014). Współczesne związki heteroseksualne: małżeństwa (dobrowolnie bezdzietne), kohabitacje, LAT. Warszawa: WA Żak.
27.Olcoń-Kubicka, M. (2009). Indywidualizacja a nowe formy wspólnotowości. Warszawa: WN Scholar.
28.Popenoe, D. (2009). Cohabitation, Marriage and Child Wellbeing: A Cross-national Perspective. Social Science and Public Policy, 46 (5), 429–436.
29.Renzetti, C.M., Curran, D.J. (2005). Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo. Warszawa: WN PWN.
30.Sennett, R. (2009). Upadek człowieka publicznego. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza.
31.Sikorska, M. (2012). Coraz mniej rodziny, coraz więcej jednostek, czyli o przemianach sfery życia rodzinnego w Polsce 2012. W: A. Jasińska-Kania (red.), Wartości i zmiany. Przemiany postaw Polaków w jednoczącej się Europie. Warszawa: WN Scholar.
32.Slany, K. (2002). Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie. Kraków: NOMOS.
33.Styk, J. (1988). Ewolucja chłopskiego systemu wartości. Lublin: UMCS.
34.Suwada, K. (2013). Miłość erotyczna w procesie cywilizacji. Próba interpretacji koncepcji Norberta Eliasa. Kraków: NOMOS.
35.Sztompka, P. (2012). Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo Znak.
36.Torczyńska-Jarecka, M. (2005). Samotność z wyboru jako alternatywny styl życia. W: U. Kusio (red.), Kulturowe wyzwania XXI wieku. Szkice z socjologii, antropologii i psychologii społecznej. Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe.
37.Tyszka, Z. (2001). Rodzina współczesna – jej geneza i kierunki przemian. W: Z. Tyszka, Współczesne rodziny polskie – ich stan i kierunek przemian. Poznań: WN UAM.
38.Wojciszke, B. (2000). Psychologia miłości. Intymność – Namiętność – Zaangażowanie. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.