Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189    OAI    DOI: 10.18276/pdp.2019.41-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / 41, 2019
Marriages in the Parish of Płonka Kościelna in the Years 1826–1864

Authors: Jakub Dobrzyński
Keywords: weddings parish registers Podlasie Płonka Kościelna 19th century service orphanage life cycle
Year of publication:2019
Page range:20 (157-176)
Cited-by (Crossref) ?:
Downloads ?: 591

Abstract

The article presents weddings in the parish of Płonka Kościelna in the years 1826– 1864, on the basis of parish registers residing in the parish archive. It contains basic issues such as the age of the betrothed and their marital status. Special attention was paid to the questions of having living parents on the day of wedding, and, what follows, the betrotheds’ place of residence. The element of service is presented as a stage in the life cycle of an individual. The research employed statistical methods as well as selected examples of weddings and the couples involved.
Download file

Article file

Bibliography

1.Archiwum Diecezjalne w Łomży
2.Akta Kancellaryi Kurjalney Biskupa Augustowskiego tyczące się Kościoła Parafialnego w Płonce, sign. I 372.
3.Akta Kościoła Parafialnego Płonka, sign. I 373.
4.Archiwum Parafialne w Płonce Kościelnej
5.Księga zaślubionych 1826–1842, no sign.
6.Księga zaślubionych 1843–1870, no sign.
7.Czop, Anna. “Ruch naturalny ludności w parafii juncewskiej w latach 1801–1870 (na podstawie ksiąg metrykalnych).” Przeszłość Demograficzna Polski 29 (2010): 99–139.
8.Dennison, Tracy, and Sheilagh Ogilvie. “Does the European Marriage Pattern Explain Economic Growth?” The Journal of Economic History 74 (2014): 651–693. Data from the authors’ working paper: Dennison, Tracy, and Sheilagh Ogilvie. CESifo Working Paper, 4244 (2013).
9.Dobrzyński, Jakub. “Społeczeństwo parafii w Płonce Kościelnej w świetle akt metrykalnych z lat 1826–1868.” Rocznik Białostocki 21 (2018): 95–126.
10.Gawrysiakowa Janina. “Badania demograficzne w parafii Bochotnica Kościelna.” Przeszłość Demograficzna Polski 8 (1975): 69–123.
11.Guzowski, Piotr. “Geneza europejskiego modelu małżeństwa na przełomie średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych z perspektywy historii Polski.” Przeszłość Demograficzna Polski 31 (2012): 7–41.
12.Guzowski, Piotr, and Jacek Pielas. “Rodzina szlachecka.” In Rodzina i jej gospodarstwo na ziemiach polskich w geografii europejskich struktur rodzinnych do połowy XX wieku, edited by Piotr Guzowski, and Cezary Kuklo. Białystok: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy i Polskie Towarzystwo Historyczne (2019), 129–173.
13.Jaszczołt, Tomasz. “Fundacje kościelne na Podlasiu do końca XV wieku.” In Kościoły a państwo na pograniczu polsko–litewsko–białoruskim, edited by Marek Kietliński, Krzysztof Sychowicz, and Wojciech Śleszyński. Białystok: PRYMAT, (2005), 14–52.
14.Jemielity, Witold. “Akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim.” Prawo Kanoniczne: kwartalnik prawno-historyczny 38 (1995), 163–188.
15.Kuklo, Cezary. “O potrzebie intensyfikacji badań nad strukturami demograficznymi rodzin na ziemiach polskich do początku XX wieku.” Przeszłość Demograficzna Polski 37 (2015): 7–36.
16.———. “Próba analizy demograficznej rejestracji metrykalnej ślubów parafii Trzcianne w I połowie XVII w.” Przeszłość Demograficzna Polski 13 (1981): 89–115.
17.Kwapulińska, Pelagia. “Śluby w parafii kochłowickiej w XIX wieku.” In Śląskie Studia Demograficzne, Śluby, edited by Zbigniew Kwaśny. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego (1995), 111–164.
18.Leszczyński, Anatol. Żydzi ziemi bielskiej od połowy XVII w. do 1795 r. Wrocław: Ossolineum, 1980.
19.Lubicz-Łapiński, Łukasz. Łapy i ich mieszkańcy. Zaścianki Łapińskich w XV–XVIII w. Białystok: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Białymstoku, 2004.
20.Mioduszewska, Anna. “Kondycja demograficzna rodziny parafian choroskich w drugiej połowie XVIII i na początku XIX wieku. Uwagi wstępne.” In Rodzina i gospodarstwo domowe na ziemiach polskich w XV–XX wieku. Struktury demograficzne, społeczne i gospodarcze, edited by Cezary Kuklo, 409–429. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2008.
21.Pasieka, Waldemar. “Śluby w parafii opolskiej w latach 1801–1850.” Przeszłość Demograficzna Polski 21 (2000): 53.
22.Piasecki, Edmund. Ludność parafii bejskiej (woj. kieleckie) w świetle ksiąg metrykalnych z XVIII–XX w. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990.
23.Poniat, Radosław. “Wiek opuszczania rodzinnego gospodarstwa domowego w dobie stanisławowskiej w świetle zeznań sądowych.” Przeszłość Demograficzna Polski 35 (2014): 7–40.
24.Poniat, Radosław. Służba domowa w miastach na ziemiach polskich od połowy XVIII do końca XIX wieku. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2014.
25.Rzemienecki, Konrad, and Anna Miesiąc-Stępińska. “Śluby w parafii greckokatolickiej Kałusz w latach 1785–1897.” Przeszłość Demograficzna Polski 33 (2014): 39–63.
26.Rzemieniecki, Konrad. “Ludność parafii radzionkowskiej w latach 1801–1850.” Przeszłość Demograficzna Polski 23 (2002): 21–75.
27.Sokół, Marta, and Wiesław Wróbel. Kościół i parafia pw. Bożego Ciała w Surażu. Suraż: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Surażu, 2010.
28.Spychała, Jerzy. “Śluby w parafii Strzelce Opolskie w latach 1766–1870.” In Śląskie Studia Demograficzne, edited by Zbigniew Kwaśny, 7–44. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1995.
29.Störmer, Charlotte, Corry Gellatly, Anita Boele, and Tine De Moor. “Long-Term Trends in Marriage Timing and the Impact of Migration, The Netherlands (1650–1899).” Historical Life Course Studies 6 (2018): 40–68.
30.Szołtysek, Mikołaj. “Komputerowa mikrosymulacja sieci krewniaczej a wzorce współmieszkania: rzecz o demograficznych uwarunkowaniach rodziny chłopskiej w okresie staropolskim.” Przeszłość Demograficzna Polski 37 (2015): 107–161.