Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189     eISSN: 2719-4345    OAI    DOI: 10.18276/pdp.2020.42-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / 42, 2020
The Issue of Infant Mortality in Polish Historical Research

Authors: Dawid Dziuba ORCID
Uniwersytet Szczeciński, Szkoła Doktorska
Keywords: infant mortality deaths historical demography social history population history review article Poland
Year of publication:2020
Page range:27 (9-35)
Cited-by (Crossref) ?:
Downloads ?: 712

Abstract

The article presents infant mortality in Polish historical research and points towards more important works focusing on the above issue. The author analyses approximately seventy academic works in order to answer the fundamental question as to what extent they deal with the issue of deaths in children under the age of one. The research shows that, in particular groups of research papers, infant mortality is most often presented in a general and formulaic manner. A dozen or so papers present this problem as a side issue in their research and only a few Polish studies have infant mortality as their main issue and discuss it in a multi-faceted and broader context.
Download file

Article file

Bibliography

1.Baszanowski, Jan. Przemiany demograficzne w Gdańsku w latach 1601–1846. Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 1995.
2.Benewiat, Robert, Zdzisław Budzyński. “Ludność wsi Hoczew obrządku łacińskiego w latach 1867–1918 (w świetle ewidencji metrykalnej).” In: Studia i materiały z dziejów społecznych Polski Południowo-Wschodniej. Vol. 1, ed. Zdzisław Budzyński, 197–219. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2003.
3.Bengtsson, Tommy, Christer Lundh. “Child and Infant Mortality in the Nordic Countries Prior to 1900.” Population Economics 66 (1999): 1–26.
4.Białowąs, Edyta, Zdzisław Budzyński. “Ludność Sanoka obrządku łacińskiego w epoce przedautonomicznej (w świetle ewidencji metrykalnej).” In: Studia i materiały z dziejów społecznych Polski Południowo-Wschodniej. Vol. 1, ed. Zdzisław Budzyński, 219–239. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2003.
5.Borowski, Stanisław. “Zgony i wiek zmarłych w Wielkopolsce w latach 1806–1914.” Przeszłość Demograficzna Polski 1 (1964): 111–130.
6.Bzukała, Tomasz. “Przyczyny śmiertelności mieszkańców parafii bolechowickiej w latach 1821–1841 w świetle parafialnych ksiąg zmarłych.” Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne 134 (2007): 65–80.
7.Cervellati, Matteo, Uwe Sunde, eds. Demographic Change and Long-Run Development. Cambridge: The MI T Press, 2017.
8.Chojecki, Dariusz K. “Jedno miasto, dwa (różne) światy. Społeczno-przestrzenne zróżnicowanie umieralności niemowląt w Szczecinie w latach 1876–1913.” Part 1. Zeszyty Humanistyczne 75 (2010), 1: 65–96.
9.Chojecki, Dariusz K. “Jedno miasto, dwa (różne) światy. Społeczno-przestrzenne zróżnicowanie umieralności niemowląt w Szczecinie w latach 1876–1913.” Part 2. Zeszyty Humanistyczne 75 (2010), 2: 103–150.
10.Chojecki, Dariusz K. “Niemiecki dyskurs polityczny wokół „powrotu do natury” w kontekście umieralności niemowląt (początek XX wieku).” Przeszłość Demograficzna Polski 37 (2015), 4: 125–140.
11.Chojecki, Dariusz K. Od społeczeństwa tradycyjnego do nowoczesnego. Demografia i zdrowotność głównych ośrodków miejskich Pomorza Zachodniego w dobie przyspieszonej industrializacji i urbanizacji w Niemczech (1871–1913). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2014.
12.Chojecki, Dariusz K. “Umieralność niemowląt w „polskich” rejencjach Prus na początku XX wieku.” Przeszłość Demograficzna Polski 37 (2015), 3: 147–189.
13.Chojecki (Szudra), Dariusz K. Ludność pruskiej prowincji Pomorze: przemiany w ruchu naturalnym i migracyjnym w latach 1914–1939. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2005.
14.Czabański, Adam. “Śmiertelność niemowląt w Poznaniu w perspektywie długookresowej.” Poznańskie Zeszyty Humanistyczne 1 (2003): 49–57.
15.Czabański, Adam. “Urodzenia pozamałżeńskie w Poznaniu w latach 1912–1937. Analiza zjawiska w świetle współczesnych trendów ogólnopolskich i ogólnoeuropejskich.” Poznańskie Zeszyty Humanistyczne 1 (2003): 59–71.
16.Dziedzic, Leszek. “Ludność Kielc 1864–1914. Przemiany demograficzne.” Studia Muzealno-Historyczne 1 (2009): 77–97.
17.Ferguson, Angus H., Malcolm Nicolson, Laurence I. Weaver. “The Glasgow Corporation Milk Depot 1904–1910 and Its Role in Infant Welfare. An End or a Means?” Social History of Medicine 19 (2006), 3: 443–460.
18.Fihel, Agnieszka. Płeć a trwanie życia. Analiza demograficzna. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2011.
19.Fijałek, Jan. “Stosunki demograficzne (XIX–XX w.).” In: Radom. Dzieje miasta w XIX i XX w., ed. Stefan Witkowski, 33–38, 112–118. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1985.
20.Haines, Michael R. “Socio-Economic Differentials in Infant and Child Mortality during Mortality Decline England and Wales, 1890–1911.” Population Studies 49 (1995): 297–315.
21.Hart, Nicky. “Beyond Infant Mortality. Gender and Stillbirth in Reproductive Mortality before the Twentieth Century.” Population Studies 52 (1998): 215–229.
22.Hochleitner, Janusz. “Warmińskie nowożytne księgi chrztów jako źródło historyczne.” Echa Przeszłości 2 (2001): 139–152.
23.Holzer, Jerzy. Demografia. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1980.
24.Hosoda, Shinsuke. Położenie socjalne robotników w górnictwie węglowym w dobrach książąt pszczyńskich na Górnym Śląsku 1847–1870. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 1997.
25.Imhof, Arthur Erwin. “Unterschiedliche Säuglingssterblichkeit in Deutschland 18. bis 20. Jahrhundert – Warum?” Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft 7 (1981), 3: 343–382.
26.Janczak, Julian K. “Ludność. Struktury demograficzne.” In: Łódź. Dzieje miasta. Vol. 1: Do 1918 r., eds. Bohdan Baranowski, Jan Fijałek, 205–212. Warszawa–Łódź: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1988.
27.Kędelski, Mieczysław. “Ludność. Struktura demograficzna miasta.” In: Dzieje Poznania. Vol. 2: W latach 1793–1945. Part 2: 1918–1945, eds. Jerzy Topolski, Lech Trzeciakowski, 252–270. Warszawa–Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998.
28.Kędelski, Mieczysław. “Próba rekonstrukcji porządku wymierania w Wielkopolsce w okresie rewolucji demograficznej.” Przeszłość Demograficzna Polski 12 (1980): 47–64.
29.Kędelski, Mieczysław. Rozwój demograficzny Poznania w XVIII i na początku XIX wieku. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 1992.
30.Kędelski, Mieczysław. “Umieralność i trwanie życia.” In: Mieczysław Kędelski, Jan Paradysz, Demografia. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006.
31.Kędelski, Mieczysław. Umieralność i trwanie życia ludności Wielkopolski w XIX wieku, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 1992.
32.Kędelski, Mieczysław. “Umieralność i trwanie życia w Wielkopolsce w latach 1816– 1875.” Przeszłość Demograficzna Polski 16 (1985): 109–138.
33.Kędelski, Mieczysław, Jan Paradysz. Demografia. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006.
34.Klotzke, Zbigniew. “Ludność obwodu urzędu stanu cywilnego Luzino w latach 1874– 1918.” Przeszłość Demograficzna Polski 12 (1981): 65–104.
35.Kokoszyńska, Anna. “Mieszkańcy Inowrocławia w świetle ksiąg metrykalnych parafii św. Mikołaja z lat 1760–1773.” Ziemia Kujawska 13 (1998): 87–108.
36.Kościk, Elżbieta. Przemiany w strukturze społeczno-zawodowej i demograficznej ludności Opola w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku na podstawie ksiąg parafialnych i akt USC. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1993.
37.Kosiorek, Hanna. “Przemiany demograficzne ludności Gubina w pierwszej połowie XVII wieku w świetle księgi metrykalnej.” Studia Zachodnie 6 (2002): 121–133.
38.Kowalik, Beata. “Księgi metrykalne – źródło do badań nad ludnością Nowego Targu.” Archiwariusz 2 (2006): 117–125.
39.Kuklo, Cezary. Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2009.
40.Kuklo, Cezary. “Problematyka badawcza i środowiska naukowe demografii historycznej na łamach Przeszłości Demograficznej Polski 1967–2016.” Przeszłość Demograficzna Polski 39 (2016): 11–29.
41.Kuklo, Cezary. Rodzina w osiemnastowiecznej Warszawie. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu Białostockiego, 1992.
42.Kuklo, Cezary. Struktury demograficzne społeczeństwa nowożytnej Polski. In: Polska na tle Europy XVI–XVII wieku, ed. Jerzy Brodacki, 62–75. Warszawa: Muzeum Historii Polski, 2007.
43.Kurowska, Hanna. Gubin i jego mieszkańcy. Studium demograficzne XVII–XIX wiek. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010.
44.Kurowska, Hanna. “Struktura demograficzna gubińskiej rodziny w pierwszej połowie XIX wieku.” In: Rodzina i gospodarstwo domowe na ziemiach polskich w XV–XX wieku. Struktury demograficzne, społeczne i gospodarcze, ed. Cezary Kuklo, 429– 445. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2008.
45.Liczbińska, Grażyna. “Płodność kobiet i struktura rodziny w ewangelickich populacjach wiejskich (parafia Trzebosz, druga połowa XIX i początek XX wieku).” Przegląd Historyczny 103 (2012), 1: 107–120.
46.Liczbińska, Grażyna. Umieralność i jej uwarunkowania wśród katolickiej i ewangelickiej ludności historycznego Poznania. Poznań: Biblioteka Telgte, 2009.
47.Liczbińska, Grażyna, Alicja Budnik, Anna Sosinko. “Charakterystyka zjawiska umieralności w XIX-wiecznym Poznaniu na podstawie metrykalnych ksiąg zgonów.” Archiwariusz 2 (2006): 33–50.
48.Liedke, Marzena. Rodzina magnacka w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI–XVIII wieku. Studium demograficzno-społeczne. Białystok: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, 2016.
49.Livi Bacci, Massimo. Europa und seine Menschen. Eine Bevölkerungsgeschichte. München: C.H. Beck Verlag, 1999.
50.Ładogórski, Tadeusz. “Rozwój ludności na ziemiach polskich w erze niekontrolowanej umieralności na tle porównawczym.” Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 36, (1988), 1: 95–114.
51.Łazowska, Bożena. “Główny Urząd Statystyczny w latach 1918–1939.” Wiadomości Statystyczne 7 (2013): 1–21.
52.Maślach, Arkadiusz. “Ludność wsi Zarzecze w powiecie niżańskim w latach 1828–1864.” Przeszłość Demograficzna Polski 27 (2006): 39–68.
53.Mikulski, Krzysztof. “Kondycja demograficzna rodziny mieszczańskiej w Toruniu w XVI –XVII wieku (na przykładzie genealogii Neisserów).” In: Kobieta i rodzina w średniowieczu i na progu czasów nowożytnych, eds. Zenon H. Nowak, Andrzej Radzimiński, 115–142. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1998.
54.Mioduszewska, Anna. “Kondycja demograficzna rodziny parafian choroskich w drugiej połowie XVIII wieku i na początku XIX wieku.” In: Rodzina i gospodarstwo domowe na ziemiach polskich w XV–XX wieku. Struktury demograficzne, społeczne i gospodarcze, ed. Cezary Kuklo, 409–429. Warszawa, Wydawnictwo DiG, 2008.
55.Mioduszewska, Anna. “Umieralność w Polsce północno-wschodniej w drugiej połowie XVIII wieku i pierwszej połowie XIX wieku.” In: Choroba i śmierć w perspektywie społecznej w XIII–XX wieku, eds. Dariusz K. Chojecki, Edward Włodarczyk, 170–186. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2010.
56.Nietyksza, Maria. Ludność Warszawy na przełomie XIX i XX wieku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1971.
57.Ogórek, Bartosz. “Model Bourgeois-Pichata w badaniach demograficzno-historycznych.” Przeszłość Demograficzna Polski 38 (2016), 4: 135–146.
58.Ogórek, Bartosz. Niezatarte piętno? Wpływ I wojny światowej na ludność miasta Krakowa. Kraków: Universitas, 2018.
59.Ogórek, Bartosz. “Transformacja demograficzna ludności Krakowa w latach 1859–2010.” Małopolska. Regiony –Regionalizmy – Małe Ojczyzny 15 (2013): 105–127.
60.Ogórek, Bartosz. “Wybrane miary zdrowia przeszłych pokoleń jako element badań nad biologicznym standardem życia.” Historyka. Studia Metodologiczne 48 (2018): 33–50.
61.Okólski, Marek, Agnieszka Fihel. Demografia. Współczesne zjawiska i teorie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012.
62.Okólski, Marek, ed. Teoria przejścia demograficznego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1990.
63.Omran, Abdel R. “The Epidemiologic Transition. A Theory of the Epidemiology of Population Change.” The Milbank Quarterly 83 (2005), 4: 731–757.
64.Piasecki, Edmund. Ludność parafii bejskiej (woj. kieleckie) w świetle ksiąg metrykalnych z XVIII–XX w. Studium demograficzne. Warszawa–Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1990.
65.Piasecki, Edmund. “Umieralność niemowląt w parafii bejskiej w XIX i pierwszej połowie XX w.” Przeszłość Demograficzna Polski 11 (1979): 23–67.
66.Pozzi Lucia, Diego Ramiro Fariñas. “Infant and Child Mortality in the Past.” Annales de démographie historique 29 (2015), 1: 55–75.
67.Pressat, Roland. Słownik demograficzny. Compiled by Ewa Frątczak and Aneta Ptak Chmielewska. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SG H, 2015.
68.Prucnal, Dariusz. “Dzieci nieślubne w Lublinie w latach 1612–1638 (w świetle ksiąg chrztów parafii p.w. Michała Archanioła).” In: Rodzina i gospodarstwo domowe na ziemiach polskich w XV–XX wieku. Struktury demograficzne, społeczne i gospodarcze, ed. Cezary Kuklo, 295–314. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2008.
69.Rachwał, Piotr. “Ludność wsi Iskrzynia w powiecie krośnieńskim w XIX wieku.” Przeszłość Demograficzna Polski 27 (2006): 69–86.
70.Rachwał, Piotr. Ruch naturalny ludności rzymskokatolickiej w Lubelskiem w świetle rejestracji metrykalnej z lat 1582–1900. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2019.
71.Reher, David. “Marked from the Outset: Season of Birth and Health during Early Life in Spain during the Demographic Transition.” Continuity and Change 21 (2006), 1: 107–129.
72.Rejman, Sabina. “Demograficzne fakty śmierci w księgach metrykalnych z lat 1784– 1880 z podmiejskich okolic Rzeszowa.” In: Choroba i śmierć w perspektywie społecznej w XIII–XX wieku, eds. Dariusz K. Chojecki, Edward Włodarczyk, 187–203. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2010.
73.Rejman, Sabina. Ludność podmiejska Rzeszowa w latach 1784–1880. Studium demograficzno-historyczne. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006.
74.Rejman, Sabina. “Urodzenia nieślubne w Krasnem w latach 1786–1863.” Przeszłość Demograficzna Polski 27 (2006): 7–38.
75.Rejman, Sabina. “Zgony i ich uwarunkowania w parafii farnej w Rzeszowie w latach 1876–1913 w kontekście pierwszego przejścia demograficznego.” Przeszłość Demograficzna Polski 40 (2018): 245–272.
76.Rożnowski, Franciszek. “Badania zmienności długości trwania życia ludzkiego na terenie Pomorza Zachodniego (do XVIII wieku).” Koszalińskie Zeszyty Muzealne 2 (1972): 162–177.
77.Serdiuk, Igor, Yuriy Voloshyn. “Historical Demography in Ukraine: From “Political Arithmetic” to Non-Political History.” Przeszłość Demograficzna Polski 41 (2019): 9–32.
78.Sierakowska, Katarzyna. Rodzice, dzieci, dziadkowie. Wielkomiejska rodzina inteligencka w Polsce 1918–1939. Warszawa: Wydawnictwo DIG , 2003.
79.Smith, Susan M. “Who You Are or Where You Are? Determinants of Infant Mortality in Fulham 1876–1888.” Family & Community History 6 (2003), 2: 113–120.
80.Sułowski, Zygmunt. “Księgi zgonów parafii Kijany i Bystrzyca z drugiej połowy XVIII w.” Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 67 (1997): 271–299.
81.Williams, Naomi, Chris Galley. “Urban-rural Differentials in Infant Mortality in Victorian England.” Population Studies 49 (1995): 401–420.
82.Wiśniewski, Krzysztof. “Ludność parafii Szwelice (pow. makowiecki) na przełomie XIX i XX stulecia w świetle ksiąg metrykalnych.” Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego 1 (2009): 90–106.
83.Wnęk, Konrad. “Nierówność społeczna wobec śmierci we Lwowie w końcu XIX i na początku XX wieku.” In: Choroba i śmierć w perspektywie społecznej w XIII–XX wieku, eds. Dariusz K. Chojecki, Edward Włodarczyk, 230–250. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2010.
84.Wnęk, Konrad, Lidia Zyblikiewicz. Ludność nowoczesnego Lwowa w latach 1857–1938. Kraków: Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 2006.
85.Wrigley, Edward A., Roger S. Schofield. “English Population History from Family Reconstitution. Summary Results 1600–1799.” Population Studies 37 (1983), 2: 157–184.
86.Wyżga, Mateusz. “Urodzenia pozamałżeńskie w podkrakowskiej parafii Raciborowice w XVII –XVIII wieku w świetle ksiąg metrykalnych.” Przeszłość Demograficzna Polski 29 (2010): 157–171.
87.Zamoyski, Grzegorz. “Ruch naturalny ludności w Żydowskim okręgu metrykalnym w Sokołowie w latach 1877–1939.” In: Studia i materiały z dziejów społecznych Polski południowo-wschodniej. Vol. 1, ed. Zbigniew Budzyński, 239–258. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2003.
88.Zielińska, Agnieszka. Przemiany struktur demograficznych w Toruniu w XIX i na początku XX wieku. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012.
89.Zielińska, Agnieszka. “Struktura demograficzna i socjotopograficzna wśród toruńskich katolików w XIX wieku.” In: Przemiany demograficzne Europy Środkowej w czasach nowożytnych, ed. Hanna Kurowska, 285–303. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010.
90.Zielińska, Agnieszka. “Umieralność w Toruniu w XIX wieku w świetle ksiąg metrykalnych.” In: Kondycja zdrowotna i demograficzna społeczeństwa polskiego na przestrzeni wieków, eds. Kazimierz Mikulski, Agnieszka Zielińska, Katarzyna Pękacka-Falkowska, 161–176. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Grado, 2011.
91.Zielińska, Agnieszka. “Zgony wśród toruńskich katolików według struktury społeczno-zawodowej w latach 1793–1910.” In: Choroba i śmierć w perspektywie społecznej w XIII–XX wieku, eds. Dariusz K. Chojecki, Edward Włodarczyk, 204–219. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2010.