Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189     eISSN: 2719-4345    OAI    DOI: 10.18276/pdp.2020.42-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / 42, 2020
Population of Gubin District in the Context of Situational and Statistical Reports in the Years 1945–1949

Authors: Hanna Kurowska ORCID
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny
Keywords: Post-war settlement displacement migration population structure Gubin District town rural areas
Year of publication:2020
Page range:29 (147-175)
Cited-by (Crossref) ?:
Downloads ?: 454

Abstract

The article aims to reconstruct the number of inhabitants in the Gubin district in the early post-war years. The statistical data available include previously unused source material in the form of reports and lists of the district administrator and the State Repatriation Office (PUR). The displacement of Germans and the influx of Poles will be discussed, the district’s population levels will be given with a division into town and village, and the speed of change in 1945–1949 will be indicated, as well as the population structure in terms of sex, age, nationality and direction of influx (repatriates from the East and West and displaced people from central Poland).
Download file

Article file

Bibliography

1.Banasiak, Stefan. Działalność osadnicza Państwowego Urzędu Repatriacyjnego na Ziemiach Odzyskanych w latach 1945–1947. Poznań: Instytut Zachodni, 1963.
2.Czabator, Jerzy. “Osadnictwo wojskowe w powiecie gubińskim po II Wojnie Światowej.” Gubin i okolice. Biuletyn SPZG 2 (2013): 35–42.
3.Dominiczak, Henryk. Proces zasiedlania województwa zielonogórskiego w latach 1945–1950. Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe, LTN, 1975.
4.Dominiczak, Henryk. Osadnictwo i stosunki demograficzne w powiecie gubińskim w latach 1945–1960. In: Gubin, edited by Wiesław Sauter, 47–66. Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Kultury, LTK, 1971.
5.Gawryszewski, Andrzej. Ludność Polski w XX wieku. Warszawa: PAN IGiPZ, 2005.
6.Jankowiak, Stanisław. “Wysiedlenia Niemców z Polski po II wojnie światowej,” Pamięć i Sprawiedliwość: biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej 2 (2004): 139–160.
7.Kacprzak, Paweł. “Polityka władz polskich wobec ludności niemieckiej w okresie funkcjonowania Ministerstwa Ziem Odzyskanych.” Czasopismo Prawno-Historyczne 62, no. 2 (2010): 215–235.
8.Kersten, Krystyna. “Osadnictwo wojskowe w 1945 roku. Próba charakterystyki.” Przegląd Historyczny 55, no. 4 (1964): 640–659.
9.Łabęcki, Wiesław D. “Szydłów – wieś, której już nie ma.” In: Ziemia Lubuska vol. 3, edited by Anitta Maksymowicz, 31–44. Zielona Góra: Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, 2017.
10.Łach, Stanisław. Osadnictwo wiejskie na ziemiach zachodnich i północnych Polski w latach 1945–1950. Słupsk: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1983.
11.Nitschke, Bernadetta. Wysiedlenie ludności niemieckiej z Polski w latach 1945–1949, Zielona Góra: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1999.
12.Ogrodowczyk, Arkadiusz. Nad Odrą i Bałtykiem. Osadnictwo wojskowe na zachodnich i północnych ziemiach Polski po drugiej wojnie światowej. Warszawa: MON, 1979.
13.Okólski, Marek, and Agnieszka Fihel. Demografia. Współczesne zjawiska i teoria. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012.
14.Osękowski, Czesław. “Proces zasiedlania Ziemi Lubuskiej po II wojnie światowej.” Studia Zachodnie 5 (2000): 5–14.
15.Osękowski, Czesław. “Nowi „Lubuszanie” wobec problemów osadniczych i politycznych na Ziemi Lubuskiej w latach 1945–1956. Opór – przystosowanie – uległość.” Studia Paradyskie 28 (2018): 255–291.
16.Osękowski, Czesław. “Oficjalne i faktyczne cele osadnictwa wojskowego na pograniczu polsko-niemieckim po drugiej wojnie światowej.” Słupskie Studia Historyczne 3 (1993): 53–66.
17.Osękowski, Czesław. “Osadnictwo polskie na poniemieckich ziemiach po drugiej wojnie światowej. Ziemia Lubuska i powiat Gubin.” Available at http://www.transodra-online.net/pl/node/1411.
18.Osękowski, Czesław. Pionierzy w mundurach na Ziemi Lubuskiej. Zielona Góra: Lubuski Komitet Upowszechniania Prasy, 1985.
19.Pastwa, Franciszek. Wieś lubuska w latach 1945–1950. Polityka i gospodarka. Zielona Góra: LTN, 1977.
20.Rymar, Dariusz A. “Początki Ziemi Lubuskiej w świetle dokumentów (luty–sierpień 1945).” Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny 12 (2005): 173–286.
21.Słabek, Henryk. O społecznej historii Polski 1945–1989. Warszawa: Książka i Wiedza, 2015.
22.Surwiło, Jerzy. Zostali tu z nami na dobre i złe. Losy przedstawicieli inteligencji Wilna i Wileńszczyzny po 1944. Wilno: Margi raštai, 2000.
23.Szczegóła, Hieronim. “Narodziny władzy ludowej w powiecie gubińskim i początki życia społeczno-politycznego w latach 1945–1946.” In: Gubin, edited by Wiesław Sauter, 67–80. Zielona Góra: LTK, 1971.
24.Szczepaniak, Czesław. “Z oflagu do Gubina.” In: Mój dom nad Odrą. Drugi tom wspomnień i pamiętników, compiled by Janusz Koniusz, 28–30. Zielona Góra: LTK, 1965.
25.Traczyk, Zygmunt. Ziemia gubińska 1939–1949…. Gubin: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej, 2011.
26.Traczyk, Zygmunt. “Wyzwolenie Gubina w 1945 roku.” In: Gubin. Zarys historii miasta, edited by Czesław Osękowski. Zielona Góra: LTK, 1987.