Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw.2018.1-03
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 1/2018 (23)
Studium teoretyczne na temat współczesnych problemów polskiego szkolnictwa wyższego
(A THEORETICAL STUDY ON CONTEMPORARY PROBLEMS OF POLISH HIGHER EDUCATION)

Authors: Elżbieta Rogalska
Keywords: university higher education Derrida Kwiek deconstruction marketization society
Data publikacji całości:2018
Page range:10 (33-42)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The main goal of the article is to collectively present the vision, difficulties and problems of higher education in Poland. I present the hypothesis about the bursting of an upbringing society, which Zbigniew Kwieciński wrote about, the isomorphisation of directions and the homogenization of disciplines, with the simultaneous view of the interdisciplinary nature of directions. The side topics that I am discussing below are branding, double exclusion, class erosion, the Polish Impact Factor, Polanyiʼs pendulum, the compulsion of work understood as Michel Foucault as depriving the right to freedom of property, imposing his own views on understanding reality and others. This article also talks about possible solutions to problems in the situation of Polish higher education, including: Derrida deconstruction understood as a criticism of everything (reconstruction of the old and deconstruction of the old one for the new) – within the unconditional university; combining old and new; gaining financial resources or implementing people for disobedience.
Download file

Article file

Bibliography

1.Andrukowicz, W. (2016). Szkoły wyższe wobec mitu indywidualizacji. Pedagogika Szkoły Wyższej,
2.2, 37–57.
3.Braudel, F. (2013). Dynamika kapitalizmu. Warszawa: Aletheia.
4.Callinicos, A. (2006). Universities in a Neoliberal World. London: Bookmarks Publication.
5.Cantwell, B., Kauppinen, I. (red.), (2014). Academic Capitalism in the Age of Globalization. Baltimore:
6.The Johns Hopkins University Press.
7.Chutorański, M. (2015). Uniwersytet to bardzo wiele różnych rzeczy…, Pedagogika Szkoły Wyższej,
8.1, 47–58.
9.Chutorański, M., Makowska, A. (2016). Pedagogika rzeczy (nie tylko) konsumowanych. Parezja,
10.1, 66–78.
11.Clark, B.R. (1993). The problem of complexity in modern higher education. W: S. Rothblatt,
12.B. Wittrock (red.), The European and American university since 1800. Historical and sociological
13.essays (s. 263–279). Cambridge: Cambridge University Press.
14.Derrida, J. (2015). Uniwersytet bezwarunkowy. Kraków: Wydawnictwo Libron; Wydawnictwo
15.Eperons-Ostrogi.
16.Drabek, A., Rozkosz, E.A., Hołowiecki, M., Kulczycki, E. (2015). Polski Współczynnik Wpływu
17.a kultury cytowań w humanistyce. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 2, 121–138. DOI: 10.14746/
18.nsw.2015.2.4.
19.Foucault, M. (2009). Nadzorować i karać. Narodziny więzienia. Warszawa: Aletheia.
20.Gornitzka, A., Maassen, P. (2007). An Instrument for National Political Agendas. The Hierarchical
21.Vision. W: P. Maassen, J.P. Olsen (red.), University Dynamics and European Integration
22.(s. 81–98). Dordrecht: Springer.
23.Hardt, M., Negri, A. (2012). Rzecz-pospolita. Poza własność prywatną i dobro publiczne. Kraków:
24.Korporacja Ha!art.
25.Harvey, D. (2008). Neoliberalizm. Historia katastrofy. Warszawa: Książka i Prasa.
26.King, R. (2009). Governing Universities Globally. Organizations, Regulation and Rankings. Cheltenham:
27.Edward Elgar.
28.Komljenović, J., Robertson, S.L. (2015). Dynamika „tworzenia rynków” w szkolnictwie wyższym.
29.Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 2, 17–40.
30.Kwieciński, Z. (2016). Społeczeństwo wychowujące w zagrożeniu? Kryzys jako źródło nadziei.
31.Zaproszenie do dyskusji. Pedagogika Szkoły Wyższej, 2, 7–8.
32.Kwiek, M. (2010). Transformacje uniwersytetu. Zmiany instytucjonalne i ewolucje polityki edukacyjnej
33.w Europie. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
34.Kwiek, M. (2015a). Międzypokoleniowa ruchliwość społeczna. Szkolnictwo wyższe a drabina
35.edukacyjna i zawodowa w Polsce. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 2, 183–213.
36.Kwiek, M. (2015b). Podzielony uniwersytet. Od deinstytucjonalizacji do reinstytucjonalizacji
37.misji badawczej polskich uczelni. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 2, 41–74.
38.Locke, W. (2013). The Intensification of Rankings Logic in an Increasingly Marketised Higher
39.Education Environment. European Journal of Education, 49 (1), 77–90.
40.Marginson, S., van der Wende, M. (2009). The New Global Landscape of Nations and Institutions.
41.W: OECD. Higher Education to 2030, Volume 2: Globalisation (s. 17–62). Paris: OECD.
42.Melosik, Z. (2009). Uniwersytet i społeczeństwo. Dyskursy wolności, wiedzy i władzy. Kraków: Oficyna
43.Wydawnicza Impuls.
44.Merton, R.K. (1968). The Matthew Effect in Science. Science, 159 (3810), 56–63.
45.Nowotniak, J. (2002). Ukryty program szkolnej rzeczywistości. Szczecin: Agencja Wydawnicza
46.„Kwadra”.
47.Pokémon Go Polska. Pobrane z: http://pokemon-go.pl/ (20.07.2016).
48.Riemann, F. (2005). Oblicza lęku. Studium z psychologii lęku. Kraków: Wydawnictwo WAM.
49.Rogalska, E. (2016). Maszyna potestatem. Ekspansja urządzeń w życiu człowieka. Refleksja pedagogiczna.
50.Edukacja i Dialog, 3/4, 60–62.
51.Stankiewicz, Ł. (2015). Społeczna wiedza i legitymizacja a przemiany polskiego uniwersytetu.
52.Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 2, 139–159.
53.Szadkowski, K. (2015a). Podstawowe sprzeczności podporządkowanego kapitałowi szkolnictwa
54.wyższego. W stronę systematyzacji. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 2, 161–181.
55.Szadkowski, K. (2015b). Teza o hybrydyzacji tego, co publiczne i tego, co prywatne w szkolnictwie
56.wyższym oraz jej konsekwencje. Próba krytyki. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 2, 75–120.
57.Szkudlarek, T. (2010). Społeczeństwo wiedzy i jego robotnicy. W: A. Gruszczyński, B. Świątkowska,
58.J. Turek, S. Żydek (red.), Czytanki dla robotników sztuki. Przemysły kreatywne, fabryki
59.wiedzy: analiza i opór (s. 19–24). Wolny Uniwersytet Warszawy. Pobrane z: http://www.wuw-
60.-warsaw.pl/download/raport2010_03.pdf (22.07.2016).