Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw.2018.1-06
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 1/2018 (23)
Ukorporacyjnienie uniwersytetu w badaniu autoetnograficznym
(CORPORATIZATION OF THE UNIVERSITY – AUTOETHNOGRAPHIC APPROACH)

Authors: Colette Szczepaniak
Keywords: higher education studying corporation autoethnography
Year of publication:2018
Page range:15 (71-85)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Is university still a place where one can truly study? It became rather a battlefield for a rat race which constrains creativity and autonomy of students as well as university workers. Willingness to do the reliable research, connected with the field of interest of the researcher is displaced by procedures, the necessity to gain as many points as possible and the need to meet evaluation criteria’s.
Download file

Article file

Bibliography

1.Balcerzak, M. (2013). Planeta Korporacja. Jak przetrwać, zrobić karierę, zostać prezesem. Warszawa:
2.The Facto.
3.Ciechanowska, D. (2009). Samokierowane uczenie się (Self-Directed Learning) jako wartość
4.kształcenia akademickiego. W: D. Ciechanowska (red.), Studiowanie dla społeczeństwa wiedzy
5.(s. 193–208). Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
6.Czerepaniak-Walczak, M. (2013a). Autonomia w kolorze sepii w inkrustowanej ramie KRK.
7.O procedurach i treściach zmiany w edukacji akademickiej. W: M. Czerepaniak-Walczak
8.(red.), Fabryki dyplomów czy universitas? O „nadwiślańskiej” wersji przemian w edukacji akademickiej
9.(s. 29–56). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
10.Czerepaniak-Walczak, M. (2013b). Wprowadzenie. W: M. Czerepaniak-Walczak (red.), Fabryki
11.dyplomów czy universitas? O „nadwiślańskiej” wersji przemian w edukacji akademickiej (s. 10–26).
12.Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
13.Dziaczkowska, L. (2009). Mądrość i dyplom – oblicza studiowania. W: D. Ciechanowska. (red.),
14.Studiowanie dla społeczeństwa wiedzy (s. 184–192). Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
15.Harasim, W. (2013). Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem. W: W. Harasim (red.), Człowiek
16.i organizacja XXI wieku (s. 8–43). Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji.
17.Hessen, S. (1997). Dzieła wybrane. T. 1: Podstawy pedagogiki. Warszawa: Wydawnictwo „Żak”.
18.Kanasiecka-Falbierska, K. (2013). Młodzież akademicka. Aktualność Bourdieu’owskiej dystynkcji.
19.W: M. Czerepaniak-Walczak (red.), Fabryki dyplomów czy universitas? O „nadwiślańskiej”
20.wersji przemian w edukacji akademickiej (s. 300–311). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
21.Kubinowski, D. (2013). Idiomatyczność, synergia, emergencja. Rozwój badań jakościowych w pedagogice
22.polskiej na przełomie XX i XXI wieku. Lublin: Wydawnictwo Makmed.
23.Kwiek, M. (2015). Uniwersytet w dobie przemian. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
24.Melosik, Z. (1995). Postmodernistyczne kontrowersje wokół edukacji. Toruń–Poznań: „Edytor”.
25.Murawska, A. (2007). Uniwersytet jako przestrzeń kultury – płonne nadzieje? Niespełnione
26.obietnice? W: J. Rutkowiak, D. Kubinowski, M. Nowak (red.), Edukacja, moralność, sfera publiczna.
27.Materiały z VI Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego PTP (s. 316–327). Lublin: Oficyna
28.Wydawnicza „Verba”.
29.Słownik PWN (2018a). Hasło: korporacja. Pobrane z: https://sjp.pwn.pl/sjp/korporacja;2564728.
30.html (30.10.2018).
31.Słownik PWN (2018b). Hasło: studiować. Pobrane z: https://sjp.pwn.pl/sjp/;2576386 (30.10.2018).
32.Szwabowski, O. (2014). Uniwersytet – fabryka – maszyna. Uniwersytet w perspektywie radykalnej.
33.Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.
34.Tokarski, J. (red.), (1989). Słownik wyrazów obcych PWN. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
35.PWN.
36.Zielewski, P. (2018). Oto praca jak marzenie. Ranking najlepszych pracodawców w Polsce. Pobrane z:
37.https://www.forbes.pl/kariera/najlepsi-pracodawcy-w-polsce-ranking-forbesa-za-2017-
38.rok/15rp9v0 (12.02.2018).