Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

Aktualnie: Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2015.31-09
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN nr 885 PTiL nr 31
WYMOGI STAWIANE OBIEKTOWI KIERUJĄCEMU W ZARZĄDZANIU LOGISTYCZNYM

Autorzy: Jacek Szołtysek
Katedra Logistyki Społecznej, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Sebastian Twaróg
Katedra Logistyki Społecznej, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Słowa kluczowe: zarządzanie logistyczne aparat zarządzający kompetencje
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:15 (137-151)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jakie wymogi są stawiane obiektowi kierującemu w zarządzaniu logistycznym. Poczyniono ogólne uwagi na temat zarządzania logistycznego. Zdefiniowano obiekt kierujący. Wskazano reguły tworzenia systemów komunikacji w zarządzaniu logistycznym pod kątem sprawności funkcjonowania obiektu kierującego. Scharakteryzowano kompetencje obiektu kierującego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ballou R.H., Business Logistics Management, Fourth Edition, Prentice-Hall International, Inc., New Yersey 1999.
2.Blaik P., Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, wyd. III zmien., PWE, Warszawa 2010.
3.Boyatzis R.E., The Competent Manager. A Model For Effective Performance, John Willey & Sons, New York 1982.
4.Bratnicki M., Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 1997.
5.Ciesielski M., Logistyka we współczesnym zarządzaniu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.
6.Detyna B., Profile kształcenia na kierunku logistyka – nowe wyzwania stojące przed uczelniami wyższymi, „Logistyka” 2013, nr 1.
7.Drucker P.F., Management’s New Paradigms, „Forbes Magazine”, October 5, 1998.
8.Dudzikowa M., Kompetencje autokreacyjne – czy i jak są możliwe do nabycia w toku studiów pedagogicznych, w: Ewolucja tożsamości pedagogiki, red. H. Kwiatkowska, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Warszawa 1994.
9.Dylak S., Wizualizacja w kształceniu nauczycieli, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1995.
10.Frączkiewicz-Wronka A., Austen A., Wyzwania nowego zarządzania publicznego dla menedżerów w ochronie zdrowia. Wyniki badań empirycznych, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2011, nr 2 (79)/II.
11.Kisperska-Moroń D., Sołtysik M., Od sterowania procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie do zarządzania łańcuchami dostaw, w: Teoretyczno-metodyczne problemy rozwoju współczesnej logistyk, badania własne zespołowe – niepublikowane, Akademia Ekonomiczna
12.Kisperska-Moroń D., Wpływ tendencji integracyjnych na rozwój zarządzania logistycznego, wyd. II, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2000.
13.Kossowska M., Sołtysińska I., Szkolenia pracowników a rozwój organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
14.Levy-Leboyer C., Kierowanie kompetencjami. Bilans doświadczeń zawodowych, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1997.
15.Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody, PWE, Warszawa 2003.
16.Rokita J., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 2005.
17.Schulte Ch., Logistik, Verlag. F. Vahlen, München 1991.
18.Sołtysik M., Kształtowanie organizacji logistyki, w: Struktury organizacyjne dla potrzeb logistyki, red. D. Kisperska-Moroń, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2000.
19.Sołtysik M., Zarządzanie logistyczne, wyd. III zmien. i rozsz., Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2003.
20.Standardy kształcenia. Kierunek logistyka. Zasoby internetowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
21.Strużyna J., Poza normatywem zarządzania zasobami ludzkimi, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2005.
22.Szołtysek J., Płaczek E., Twaróg S., Kształtowanie kompetencji menedżerów firm świadczących profesjonalne usługi logistyczne w obszarze logistyki społecznej, w: Usługi profesjonalne w globalnej gospodarce, red. J. Matysiewicz, Placet, Warszawa 2014.
23.Szołtysek J., Pryncypium logistyki, „Logistyka” 2015, nr 1.
24.Terelak J. F., Psychologia menedżera, Difin, Warszawa 1999.
25.Weber J., Kummer S., Logistik – Management, Schaffer – Poeschel Verlag, Stuttgart 1994.
26.Whiddett S., Hollyforde S., Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
27.Wright P.C., Geroy G.D., MacPhee M., A Human Resources Model for Excellence in Global Organization Performance, „Management Decision” 2000, nr 1.
28.www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/17/08/17087/LOGISTYKA.pdf.