Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2017.37-30
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (37) 2017
Kierunki rozwoju produktu turystyki wodnej Szczecina

Autorzy: Beata Meyer
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński

Aleksander Panasiuk
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: turystyka turystyka wodna produkt turystyki wodnej konkurencyjność
Rok wydania:2017
Liczba stron:9 (211-219)
Klasyfikacja JEL: L83 P48
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Wykreowanie rozpoznawalnego produktu turystycznego miasta wymaga wykorzystania zasobów, które są wyjątkowe, ale również trudne do skopiowania czy naśladowania. Taką funkcję może pełnić środowisko wodne, ze względu na swoje zróżnicowanie i wielość możliwości wykorzystania turystycznego. Celem artykułu jest identyfikacja możliwych kierunków wykorzystania przestrzeni wodnych w Szczecinie dla kreowania produktu turystyki wodnej miasta. Rozważania są oparte na prezentacji Programu turystycznego rozwoju akwenów i terenów nadwodnych Szczecina. Zróżnicowanie obszarów wodnych w Szczecinie (zajmujących około 1/4 powierzchni miasta) może stanowić podstawę kompleksowego produktu turystycznego o wyróżnikowym charakterze, służącego zarówno rekreacji mieszkańców i turystów (organizacja imprez masowych), jak i turystyce aktywnej (żeglarskiej, kajakowej) czy krajoznawczej (w tym przyrodniczej). Wykreowanie tego typu unikatowego produktu, wpisującego się w markę miasta, tworzy podstawę do skutecznego konkurowania na rynku turystycznym z innymi miastami.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamkiewicz-Drwiłło, H.G. (2002). Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2.Białecki, T. (1977). Szczecin. Rozwój miasta w Polsce Ludowej. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
3.Bontje, M., Musterd, S. (2009). Creative industries, creative class and competitiveness: Expert opinions critically appraised. Geoforum, 40.
4.Czornik, M. (2004). Miasto. Ekonomiczne aspekty funkcjonowania. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach.
5.Diagnoza (2010). Diagnoza społeczno-gospodarcza Szczecina. Szczecin.
6.Gorynia, M., Łaźniewska, E. (red). (2010). Kompendium wiedzy o konkurencyjności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
7.Gorynia, M., Łaźniewska, E. (red.). (2012). Konkurencyjność regionalna. Koncepcja – strategie – przykłady. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
8.Gorzelak, M. (2008). Miasto jako przedmiot badań w ekonomii. W: B. Jałowiecki (red), Miasto jako przedmiot badań naukowych w początkach XXI wieku. Warszawa: Scholar.
9.Grabowski, J. (2008). Uwarunkowania konkurencyjności turystycznej regionów. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 3 (LXX).
10.http://www.port.szczecin.pl.
11.Liszewski, S. (red). (2008). Geografia urbanistyczna. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
12.Meyer, B., Panasiuk, A. (2002). Produkt turystyki kulturowej województwa zachodniopomorskiego. Problemy Turystyki, 3–4.
13.Nowak, M.J., Skotarczak, T. (red.). Zarządzanie przestrzenią miasta. Warszawa: CeDeWu.pl.
14.Panasiuk, A. (2010). Jakość produktu turystycznego jako instrument kształtowania konkurencyjności miast. W: J. Sala (red.), Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym. Warszawa: PWE.
15.Panasiuk, A. (2014). Rynek turystyczny. Studium strukturalne. Warszawa: Difin.
16.Panasiuk, A. (2006). Współpraca samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw turystycznych. Zagadnienia instytucjonalne. W: A. Rapacz (red.), Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
17.Panasiuk, A. (2004). Założenia koncepcji marki turystycznej. Marketing i Rynek, 8.
18.Panasiuk, A. (2001). Produkt turystyczny. Zeszyty Naukowe Oeconomicus. Szczecin: Wyższa Szkoła Zawodowa „Oeconomicus”.
19.Program 2014. Program turystycznego rozwoju akwenów i terenów nadwodnych Szczecina. Pobrano z: http://bip.um.szczecin.pl.
20.Raczyk, A., Dołzbasz, S., Leśniak-Johann, M. (2012). Relacje współpracy i konkurencji na pograniczu polsko-niemieckim. Wrocław: Gaskor.
21.Skalski, J. (2008). Unifikacja krajobrazów miejskich. Znaczenie procesu percepcji w jakościowej ocenie przestrzeni publicznej w Warszawie. Architektura Krajobrazu, 2.
22.Stankiewicz, J.M. (2005). Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Toruń: Dom Organizatora TNOiK.
23.Strategia 2011. Strategia Rozwoju Szczecina do 2025 – Szczecin dla Ciebie. Pobrano z: http://bip.um.szczecin.pl.
24.Tatuśko, A. (2002). Sposoby pomiaru konkurencyjności miast. W: E. Sobczak (red.), Gospodarka lokalna w teorii i praktyce. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 939. Wrocław.
25.Wójtowicz-Wróbel, A. (2008). Metropolitalne uwarunkowania rozwoju małych miast i zmian ich tożsamości, przykład Słomnik i Niepołomic. Czasopismo Techniczne. Architektura, 5.
26.Żabińska, T. (2013). Turystyka w dużych miastach i metropoliach. Wybrane problemy rozwoju i zarządzania. W: T. Żabińska (red.), Turystyka miejska. Prawidłowości i determinanty rozwoju. Katowice.