Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2018.44-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 4 (44) 2018
ROZWÓJ INFRASTRUKTURY PALIW ALTERNATYWNYCH W POLSKICH PORTACH MORSKICH I ŚRÓDLĄDOWYCH W LATACH 2020–2030

Autorzy: Magdalena Kaup
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Wojciech Ignalewski
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Słowa kluczowe: statek śródlądowy paliwa alternatywne stacje bunkrowania LNG elektromobilność
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (25-34)
Klasyfikacja JEL: L98 R42
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule podjęto problematykę rozwoju infrastruktury zasilania paliwami alternatywnymi współczesnych statków śródlądowych posiadających unijne świadectwo zdolności żeglugowej w polskich portach. W związku z prognozą rozwoju zaplecza technicznego dla dystrybucji paliw alternatywnych w Europie na latach 2020–2030 zachodzą uzasadnione przesłanki dla rozwoju technik i technologii transportu tych surowców, w tym środków transportu wodnego śródlądowego oraz transportu morskiego. Zgodnie z przepisami (Dyrektywa, 2014), które mają na celu wsparcie stosowania paliw alternatywnych w transporcie, państwa członkowskie Unii Europejskiej zostały zobowiązane do rozmieszczenia infrastruktury paliw alternatywnych w określonych terminach. Dyrektywa nakłada obowiązek w zakresie operacji tankowania gazu ziemnego, punktów ładowania pojazdów elektrycznych, infrastruktury do ładowania statków energią elektryczną oraz tankowania LNG (liquefied natural gas) w portach morskich i śródlądowych. W myśl międzynarodowych uregulowań prawnych oraz przepisów krajowych (Ustawa, 2018) określono wymagania techniczne i technologiczne wspomagające rozwój infrastruktury technicznej w krajach członkowskich. Celem artykułu jest analiza warunków budowy na nabrzeżach stacji bunkrowania jednostek transportowych skroplonym gazem ziemnym oraz metod i zasad bunkrowania jednostek w portach morskich i śródlądowych, tworzących w przyszłości kanały dystrybucji LNG w głąb kraju różnymi środkami transportu. W artykule przedstawiono determinanty rozmieszczenia stacji bunkrowania naturalnego gazu w postaci skroplonej oraz zasady teorii projektowania i ich budowy. Ponadto zaprezentowano kilka przykładów bunkrownia zgodnie z wytycznymi Polskiego Rejestru Statków. W ostatniej części przeanalizowano możliwość wykorzystania energii elektrycznej do zasilania statków śródlądowych znajdujących się przy nabrzeżu w porcie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dyrektywa (2014). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Dz. Urz. UE, L 307/1.
2.Dyrektywa (2015). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/802 z dnia 11 maja 2016 r. odnosząca się do redukcji zawartości siarki w niektórych paliwach ciekłych. Dz. Urz. UE L 132/58.
3.Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (2017). Warszawa: Ministerstwo Energii.
4.Łosiewicz, Z., Kaup, M., Mironiuk, W. (2018). Problematyka wyboru napędu śródlądowych jednostek pływających w aspekcie efektywności, bezpieczeństwa i ekologii. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 121, 223-232.
5.Polski Rejestr Statków (2017). Bunkering Guidelines for LNG as Marine Fuel. Publication No. 116/P. Gdańsk.
6.Portal Morski (2018). Pobrano z: https://www.portalmorski.pl/zegluga/25249-lng-w-zegludze-srodladowej (18.09.2018).
7.Ship Technology (2018). Pobrano z: https://www.ship-technology.com/projects/mts-argonon-chemical-tanker/ (18.09.2018).
8.Ustawa (2018). Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Dz.U. 2018, poz. 317.
9.Zasilanie elektryczne z lądu statków w porcie (2014). Seminarium. Gdansk: INFOTECH.