Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2019.45-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (45) 2019
WARIANTOWANIE KONCEPCJI KOLEI METROPOLITALNEJ NA OBSZARZE GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W WARUNKACH JEJ KONSTRUOWANIA PRZY WYKORZYSTANIU METOD INŻYNIERII SYSTEMÓW

Autorzy: Grzegorz Karoń
Politechnika Śląska

Ryszard Janecki
Politechnika Śląska

Stanisław Krawiec
Politechnika Śląska

Marcin Jacek Kłos
Politechnika Śląska
Słowa kluczowe: koncepcje kolei metropolitalnej inżynieria systemów wariantowanie
Rok wydania:2019
Liczba stron:10 (43-52)
Klasyfikacja JEL: R40
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono zagadnienie wariantowania rozwiązań w projekcie koncepcji systemu kolei metropolitalnej (KM) na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM). W pracach wykorzystano zasady inżynierii systemów, której podstawy w transporcie omówiono w artykule. Wskazano przypadki wariantowania mające alokację w procesie tworzenia koncepcji KM. Przedstawiono przyjęty sposób wariantowania na etapach konstruowania projektów wysokiego poziomu i szczegółowego jako przykładowych obszarów wariantowania. Rezultatem prac projektowych są warianty koncepcji systemu kolei metropolitalnej na obszarze GZM, dla których przygotowuje się projekty wysokiego poziomu i szczegółowy. Ustalono również koncepcje wymagające odrębnych zadań projektowych. Otrzymane wyniki stwarzają możliwość zbudowania dostosowanego do obecnych i przyszłych potrzeb i wymagań nowoczesnego systemu przewozów na obszarze GZM.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Buczacki, A. (2015). Określenie wymagań – kluczowym elementem inżynierii systemów. W: R. Knosala (red.), Innowacje
2.w zarządzaniu i inżynierii produkcji, t. 2 (s. 655–665). Warszawa: Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją.
3.Janecki, R., Karoń, G., Sobota, A., Żochowska, R. (2018). Raport z opracowania tematu „Metodologia tworzenia Koncepcji
4.Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem metod inżynierii systemów”. Katowice: Biuro Usług Inżynierskich „CONCEPT”.
5.Nicholas, J.M., Steyn, H. (2012). Zarządzanie projektami. Zastosowania w biznesie, inżynierii nowoczesnych technologiach.
6.Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
7.Systems Engineering for Intelligent Transportation Systems: an Introduction for Transportation Professionals (2007). Pobrane
8.z: https://ops.fhwa.dot.gov/publications/seitsguide/seguide.pdf.
9.Tabaszewski, M. (2018). Teoria i inżynieria systemów. Pobrane z: http://inm.am.szczecin.pl/download/category/41-eksploatacja-
10.techniczna-srodkow-transportu?download=99:teoria-systemow.
11.Żochowska, R., Janecki, R., Karoń, G., Sobota, A., Kłos, M., Soczówka, P. (2018). Koncepcja Kolei Metropolitalnej. Praca
12.naukowo-badawcza NB-259/RT5/2018. Katowice: Wydział Transportu Politechniki Śląskiej.