Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2018.2-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 2 2018
Wykształcony muzealnik we współczesnym muzeum – próba diagnozy stanu obecnego i perspektyw jego zmian
(An Educated Museologist / Museum Worker in the Modern Museum, an Attempt to Assess the Present State and the Prospects for Changes)

Authors: Piotr Majewski
Keywords: museum museologist / museum worker education university
Data publikacji całości:2018
Page range:13 (5-17)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The problem indicated by the title of the present article can be seen as one of the most important in relation to the Polish present-day museum sector and its future. The education of museum staff (including all specialisations, such as curators, conservators, inventors, educators and so on) is identified by museum organisers (e.g. the Ministry of Culture and National Heritage or the local authorities) as one of the most important factor that determines the development of this sector of culture and one of the possible blockades in the above mentioned process. In the process of evaluation the relations between the educational offer and the museum ‘demand’ for specialists were analysed in the following way: historical and legal context of the category ‘museum professional’, especially in the Polish context, statistical data connected with the ‘target’, which means the current and future amount of the museum workers (co-workers) and finally a precisely presented offer prepared by the Polish university system and the sector of cultural institutions (source of the data: the National Institute of Museology and Preservation of Collections). The above presented examinations and analyses are concluded in the form of series diagnoses and recommendations which could be treated as a kind of correction in the currently functioning system of education of museum workers.
Download file

Article file

Bibliography

1.Barańska K., Muzeum w sieci znaczeń. Zarządzanie z perspektywy nauk humanistycznych, Kraków 2013.
2.Borusiewicz M., Nauka czy rozrywka? Nowa muzeologia w europejskich definicjach muzeum, Kraków 2012.
3.Edukacja muzealna. Antologia tłumaczeń, red. M. Szeląg, J. Skutnik, Poznań 2010.
4.Edukacja muzealna w Polsce. Sytuacja, kontekst, perspektywy rozwoju. Raport o stanie edukacji muzealnej w Polsce, Warszawa 2012.
5.Folga-Januszewska D., Muzealnik. Zawód, profesja czy powołanie?, w: I Kongres Muzealników Polskich, red. M. Wysocki, Warszawa 2015, s. 57–64.
6.Folga-Januszewska D., Muzealnik – kurator, ale i menedżer. Nowe zadania stojące przed muzealnikami a zmiany systemu kształcenia i awansu kadr muzealnych, w: I Kongres Muzealników Polskich, red. M. Wysocki, Warszawa 2015, s. 221–225.
7.Folga-Januszewska D., Muzeum: fenomeny i problemy, Kraków 2015.
8.Folga-Januszewska D., Rottermund A., Studia w zakresie muzeologii i muzealnictwa na wyższych uczelniach w Polsce a światowe standardy nauczania muzeologii, „Muzealnictwo” 2009, nr 50, s. 47–56.
9.Funkcje muzeum współcześnie. Wyzwania i interpretacja oferty muzealnej, red. J. Hochleitner, W. Połom-Jakubowicz, Malbork 2015.
10.Jaskanis P., Nowe zadania, te same kadry. Zapisy Ustawy o muzeach w świetle obecnej praktyki muzealnej, w: I Kongres Muzealników Polskich, red. M. Wysocki, Warszawa 2015, s. 101–111.
11.Jaskanis P., Test wielu luster. W kierunku muzeum jutra, w: I Kongres Muzealników Polskich, red. M. Wysocki, Warszawa 2015, s. 147–160.
12.Kranz T., Edukacja historyczna w miejscach pamięci. Zarys problematyki, Lublin 2009.
13.Linetty J., Początki kolekcjonerstwa i muzealnictwa w Wielkopolsce, „Museion Poloniae Maioris. Rocznik Naukowy Muzeów Wielkopolskich” 2014, t. I, s. 18–45.
14.Majewski P., Muzea – potrzeba polityki pamięci, w: Historia Polski od-nowa. Nowe narracje historii i muzealne reprezentacje przeszłości, red. R. Kostro, K. Wóycicki,
15.M. Wysocki, Warszawa 2014, s. 115–117.
16.Majewski P., Figiel K., Muzea, „Rocznik Kultury Polskiej” 2016, t. I, s. 51–56.
17.Misiak J., Muzeum jako instytucja usługowa, w: Raport o stanie edukacji muzealnej. Suplement, cz. 1, red. M. Szeląg, Kraków 2014.
18.Murawska A., Zawód „muzealnik”. Spojrzenie okiem historyka, „Museion Poloniae Maioris. Rocznik Naukowy Fundacji Muzeów Wielkopolskich”, 2015, t. II, s. 67–77.
19.Muzea i uczenie się przez całe życie – podręcznik europejski, Warszawa 2013.
20.Muzea w Polsce. Raporty na podstawie danych z projektu „Statystyka muzeów” (2013–2015), Warszawa 2016.
21.Nadolska-Styczyńska A., Być muzealnikiem: pytanie o tożsamość zawodową?, „Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu” 2011, nr 2, s. 48–64.
22.Niezabitowski M., Czy muzeum potrzebuje nowej definicji?, w: I Kongres Muzealników Polskich, red. M. Wysocki, Warszawa 2015, s. 35–46.
23.Piotrowski P., Muzeum krytyczne, Poznań 2011.
24.Szczerski A., Kontekst, edukacja, publiczność – muzeum z perspektywy „Nowej Muzeologii”, w: Muzeum sztuki. Antologia, red. M. Popczyk, Kraków 2005, s. 335–344.
25.Traba R., Epoka muzeów? Muzeum jako medium, muzeum jako mediator, w: I Kongres Muzealników Polskich, red. M. Wysocki, Warszawa 2015, s. 47–56.
26.Trupinda J., Nowoczesny muzealnik. Jakich kadr potrzebują muzea?, w: I Kongres Muzealników Polskich, red. M. Wysocki, Warszawa 2015, s. 175–183.
27.Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, Dz. U. 1997, nr 5, poz. 24, z późn. zm.
28.Waltoś S., Misja, etyka, wartości. Pytania o wartościotwórczą rolę muzeów, w: I Kongres Muzealników Polskich, red. M. Wysocki, Warszawa 2015, s. 25–34.
29.Żygulski Z., Muzea na świecie, Warszawa 1982.