Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 2 2018

Year of publication:2018
# Title Page range Authors Actions
*

Spis treści


(Table of contents)
2 (3-4) --- More
1.

Wykształcony muzealnik we współczesnym muzeum – próba diagnozy stanu obecnego i perspektyw jego zmian


(An Educated Museologist / Museum Worker in the Modern Museum, an Attempt to Assess the Present State and the Prospects for Changes)
13 (5-17) Piotr Majewski More
2.

Pomiędzy praktyką i teorią. W poszukiwaniu modelu doskonalenia muzealników


(Between Practice and Theory. In Search for a Model to Improve Museologists’ / Museum Workers’ Qualifications)
8 (19-26) Katarzyna Barańska More
3.

Luźne refleksje o historii sztuki na obszarze muzealnictwa


(Loose Reflections on the History of Arts in the Sphere of Museology)
10 (27-36) Tomasz F. de Rosset More
4.

Muzealnictwo jako kierunek (specjalizacja, specjalność) studiów uniwersyteckich w Toruniu. Meandry organizacyjne i zawiłości programowe


(Museology as University Studies (Specialisation) in Toruń. Organisational Meanders and Syllabus Intricacies)
12 (37-48) Michał F. Woźniak More
5.

W sprawie kształcenia muzealniczego – studia podyplomowe na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu


(On the Museological Education, Post-Graduate Studies at the Faculty of Fine Arts of the Mikołaj Kopernik University in Toruń)
15 (49-63) Małgorzata Wawrzak More
6.

Muzealne wizje przeszłości Pomorza Zachodniego – od „Ojczyny wielu” do Centrum Dialogu Przełomy


(The Museum Vision of the Future of Western Pomerania, from ‘the Homeland of Many’ to the Dialogue Centre ‘Breakthrough’)
17 (65-81) Małgorzata Machałek More
7.

Jubileusz 50- lecia Muzeum Pojezierza Myśliborskiego


(The 50th Anniversary of the Museum of the Myślibórz Lake Distric)
20 (83-102) Magdalena Szymczyk More