Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.42/1-17
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 42/1 2015
Kultura organizacyjna a procesy transferu technologii w przedsiębiorstwach przemysłowych wysokiej techniki w Polsce

Authors: Roman Tylżanowski
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: transfer technologii kultura organizacyjna przedsiębiorstwa przemysłowe wysokiej techniki
Data publikacji całości:2015
Page range:12 (257-268)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Transfer technologii należy do czynników, które intensywnie wpływają na rozwój współczesnych przedsiębiorstw. Procesy transferu technologii są w szczególności istotne dla sektora przedsiębiorstw przemysłowych wysokiej techniki. Podstawą funkcjonowania tych przedsiębiorstw są kompetencje, wiedza oraz umiejętności zatrudnionych pracowników, które mogą być kształtowane bądź rozwijane dzięki utworzonej wewnątrz firmy kulturze organizacyjnej. Celem opracowania jest wskazanie roli, jaką pełni ukształtowana kultura organizacyjna w procesach przekazywania oraz pozyskiwania technologicznych rozwiązań w przedsiębiorstwach przemysłowych wysokiej techniki w Polsce. W badaniu posłużono się modelowaniem ekonometrycznym z dychotomiczną zmienną zależną typu probit, dzięki któremu uzyskano modele wskazujące, że w przedsiębiorstwach podkreślających stymulującą rolę kultury organizacyjnej występuje większe prawdopodobieństwo transferu technologii.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bartnicki M., Kryś R., Stachowicz J. (1998), Kultura organizacyjna przedsiębiorstw, Ossolineum, Wrocław.
2.Borkowski B., Dudek H., Szczęsny W. (2007), Ekonometria. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
3.Brodzicki T., Tamowicz P. (2008), Propozycja instrumentu służącego zwiększeniu stopnia transferu wiedzy i technologii w ramach inicjatyw, opracowanie na zlecenie Instytutu Technologii Eksploatacji, Gdańsk–Radom.
4.Czupryński P., Ćwiklicki M., Kopyciński P., Machnik A., Mituś A., Staszczyszyn B., Widziszewska J., Zawicki M. (2006), Organizacja transferu technologii w sieciach instytucji otoczenia biznesu, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicz
5.Głodek P., Gołębiewski M. (2006), Transfer technologii w małych i średnich przedsiębiorstwach, t. I, Warszawa.
6.Gruszczyński M., Kluza S., Winek D. (2003), Ekonometria, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
7.Lipiec-Zajchowska M. (2003), Wspomaganie procesów decyzyjnych. Ekonometria, C.H. Beck, Warszawa.
8.NaceRev. 2. Statistical classification of economic activities in the European Community (2008).
9.Sobczak D. (2005), Transfer technologii oraz narodowy system innowacji, „Problemy Jakości”, nr 7.
10.Stanisz A. (2007), Przystępny kurs statystyki, t. 2, Statsoft, Kraków.
11.Strychalska-Rudzewicz A. (2009), Kulturowe determinanty innowacyjności przedsiębiorstw, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”, nr 2/3, t. III: Społeczne uwarunkowania sukcesu organizacji.
12.Świadek A. (2011), Regionalne systemy innowacji w Polsce, Difin, Warszawa.
13.Welfe A. (1998), Ekonometria, PWE, Warszawa.
14.Wiśniewska J. (2013), Analiza kierunków rozwoju technologii – wybrane aspekty metodologiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 770, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, nr 34: Zarządzanie i marketing, t. 1.
15.Wiśniewska J. (2009), Technologia i procesy jej transferu w działalności przedsiębiorstw, w: Innowacje w strategii rozwoju organizacji Unii Europejskiej, red. W. Janasz, Difin, Warszawa.
16.Wojnicka E., Klimczak P., Wojnicka M., Dąbkowski J. (2006), Perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw wysokich technologii w Polsce do 2020 roku, PARP, Warszawa.
17.Zakrzewska-Bielawska A. (2011), Relacje między strategią a strukturą organizacyjną w przedsiębiorstwach sektora wysokich technologii, „Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej”, nr 1095.
18.Zbiegień-Maciąg L. (1999), Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.