Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 39/3 2015
ANALIZA ZMIAN DEMOGRAFICZNYCH NA RYNKU PRACY W KONTEKŚCIE POKOLENIA 50+

Authors: Arkadiusz Borowiec
Politechnika Poznańska
Keywords: rynek pracy pokolenie 50+ starzenie się społeczeństwa
Data publikacji całości:2015
Page range:14 (11-24)

Abstract

Celem artykułu jest przedstawienie na tle badań empirycznych dotyczących pokolenia 50+ analizy zmian demograficznych na rynku pracy w Polsce i związanych z tym konsekwencji ekonomicznych w kolejnych latach. Przeprowadzone badania mają charakter pilotażowy i są opinią osób, które nie ukończyły 50. roku życia. Ich uzupełnieniem jest analiza wyników badań innych autorów w celu pełniejszego ukazania relacji zmian demograficznych, rynku pracy i pokolenia 50+.
Download file

Article file

Bibliography

1.Analiza rozwiązań sprzyjających rozwojowi idei flexicurity w polskim systemie prawnym, Wielkopolska Izba Rzemieślnicza, Poznań 2011.
2.Borowiec A., Rembiasz M., Pokolenie 50+ na rynku pracy – wybrane problemy, w: M. Szczepański, T. Brzęczek, M. Gajowiak (red.), Systemy zabezpieczenia społecznego wobec wyzwań demograficznych i rynkowych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2014.
3.Gmurczyk J., W poszukiwaniu polskiego modelu flexicurity, w: M. Kiełkowska (red.), Rynek pracy wobec zmian demograficznych, Instytut Obywatelski, Warszawa 2013.
4.Jóźwiak J., Demograficzne uwarunkowania rynku pracy w Polsce, w: M. Kiełkowska (red.), Rynek pracy wobec zmian demograficznych, Instytut Obywatelski, Warszawa 2013.
5.Kwiatkiewicz A., Analiza dobrych praktyk dotyczących zarządzania wiekiem polskich przedsiębiorstwach – studium przypadku, PARP, Warszawa 2010.
6.Lanzieri G., The Greying of the Baby Boomers. A Century – Long View of Ageing in European Populations, „Statistics in Focus” 2001, Vol. 23.
7.Lanzieri G., Towards a ‘Baby Recession’ in Europe? Differential Fertility Trends During the Economic Crisis, „Statistics in Focus” 2013, Vol. 13.
8.Liwiński J., Sztanderska U., Standardy zarządzania wiekiem w organizacjach, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.
9.Liwiński J., Sztanderska U., Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie, PARP, Warszawa 2010.
10.MillwardBrown SMG/KRC, Raport z badań Kompleksowy program aktywizacji osób starszych 50+, Warszawa 2011.
11.Rembiasz M., Aktywność zawodowa osób w wieku emerytalnym – wybrane problemy, w: M. Szczepański (red.), Reformowanie systemów emerytalnych – porównania i oceny, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2013.
12.Rysz-Kowalczyk B., Szatur-Jaworska B., Rynek pracy a osoby bezrobotne 50+. Bariery i szanse, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa 2007.
13.Schimanek T., Sytuacja osób powyżej 50-tego roku życia na rynku pracy oraz rola organizacji pozarządowych świadczących usługi rynku pracy skierowane do tych osób, FISE, Warszawa 2006.
14.Szukalski P., Solidarność pokoleń. Dylematy relacji międzypokoleniowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012