Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 39/3 2015
WYBRANE ASPEKTY PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W INSTYTUCJACH INTEGRACJI I POMOCY SPOŁECZNEJ

Authors: Małgorzata Smolarek
Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Keywords: zarządzanie strategiczne wizja planowanie strategiczne strategia cele
Data publikacji całości:2015
Page range:14 (345-358)

Abstract

ytuacja rynkowa, z którą współczesne organizacje muszą się zmierzyć, odznacza się dużą turbulentnością. Zmiany stają się permanentną cechą dzisiejszych organizacji. Właściwe podejście do tych zmian i ich przewidywanie mają duże znaczenie dla funkcjonowania nie tylko organizacji nastawionych na zysk, ale także organizacji, które realizują ważne cele społeczne. W artykule przedstawiono wybrane aspekty planowania strategicznego w instytucjach integracji i pomocy społecznej. W części pierwszej dokonano przeglądu literatury z zakresu strategicznego planowania, a w dalszej części zaprezentowano wyniki badań w tym obszarze przeprowadzonych w wybranych instytucjach integracji i pomocy społecznej realizujących swoje zadania na terenie województwa śląskiego. Celem prezentowanych badań była identyfikacja podstawowych problemów związanych z planowaniem strategicznym w badanych instytucjach i implementacją opracowanych strategii.
Download file

Article file

Bibliography

1.Antoszkiewicz J., Metody zarządzania, POLTEXT, Warszawa 2007.
2.Bogdanienko J., W poszukiwaniu przyszłości. Zarządzanie strategiczne firmą, WSFiZ, Białystok 2002.
3.Duczkowska-Piasecka M., Model biznesu w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
4.Elkin P.M., Planowanie i strategie biznesowe, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
5.Gierszewska G., Strategie kryzysowe w warunkach globalizacji, w: B. Kozyra, A. Zelek (red.), Praktyka zarządzania kryzysem w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 2002.
6.Janasz K., Wiśniewska J., Innowacje i jakość w zarządzaniu organizacjami, CeDeWu, Warszawa 2013.
7.Dankbaar B., Patterns of Technology Management in European Firms: Ań Overview, w: W. Cannell, B. Dankbaar (red.), Technology Management and Public Policy in the European Union, Office for Official Publications of the European Communities, Oxford Universit
8.Francik A., Sterowanie procesami innowacyjnymi w organizacji, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2003.
9.Gilder G., The Revitalization of Everything: The Law and the Microcosm, „Harvard Business Review”, Vol. 66(2).
10.Hashi I., Krasnigi B.A., Entrepreneurship and SME Growth: Evidence from Advanced and Laggard Transition Economies, „International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research” 2011, Vol. 17, No. 5.
11.Hausman A., Innovativeness Among Small Businesses: Theory and Propositions for Future Research, „Industrial Marketing Management” 2005, No. 34.
12.Niedzielski P., Rychlik K., Innowacje i kreatywność, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
13.Niklewicz-Pijaczyńska M., Wachowska M., Wiedza – kapitał ludzki – innowacje, Wydawca Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław 2012.
14.Nonaka A.J., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000.
15.Sipa M., Specificity of Innovation Sources in Micro and Small Enterprises, w: S. Hittmar (red.), Theory of Management 6. The Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base. Scientific Papers, EDIS, University Publishing House,
16.Smolarek M., Dzieńdziora J., Potrzeby rynku pracy w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników MŚP w obszarze zarządzania, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, seria: „Zarządzanie” 2014, z. 1.
17.Smolarek M., Rola strategii małych firm powiatu częstochowskiego w aspekcie badań własnych, w: S. Banaszak, K. Doktór (red.), Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządz
18.Stawasz E., Innowacje a mała firma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000.
19.Stock G.N., Greis N.P., Fischer W.A., Firm Size and Dynamic Technological Innovation, „Technovation” 2002, No. 22.
20.Verbees F.J.H.M., Meuelenberg M.T.G., Market Orientation, Innovativeness, Product Innovation, and Performance in Small Firms, „Journal of Small Business Management” 2004, Vol. 42.
21.Żebrowski M., Waćkowski K., Strategiczne zarządzanie innowacjami. Strategie małych i średnich przedsiębiorstw IT, Difin, Warszawa 2011.