Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 39/4 2015
Zarządzanie płynnością finansową a wielkość przedsiębiorstwa – wybrane aspekty na podstawie badań empirycznych

Authors: Małgorzata Okręglicka
Politechnika Częstochowska
Keywords: zarządzanie płynnością finanse operacyjne polskie przedsiębiorstwa
Data publikacji całości:2015
Page range:12 (395-406)

Abstract

Rola zarządzania płynnością finansową jest od dłuższego czasu przedmiotem dyskusji w literaturze przedmiotu. Sytuacja ekonomiczna kraju należy do najistotniejszych czynników determinujących płynność finansową przedsiębiorstwa. Zmienne warunki ekonomiczne w ostatnich latach spowodowały, że utrzymanie płynności stało się priorytetem każdego przedsiębiorcy. W artykule zaprezentowano charakterystykę i determinanty zarządzania płynnością finansową polskich przedsiębiorstw. Odnosi się ona szczególnie do sektora MSP, deklarującego największe problemy z utrzymaniem płynności. Wymaga to stałej analizy problemu i tworzenia narzędzi wspierających zarządzanie płynnością w małych i średnich przedsiębiorstwach. Analiza oparta jest na wynikach badań ankietowych, przeprowadzonych na grupie 380 przedsiębiorstw z południowej Polski w 2014 roku.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bannock G., Manser W., Międzynarodowy słownik finansów, Wydawnictwo Andrzej Bonarski, Warszawa 1992.
2.Baum Ch.F., Caglayan M., Ozkan N., Talavera O., The impact of macroeconomic uncertainty on non-financial firms’ demand for liquidity, „Review of Financial Economics” 2006, nr 15.
3.Bednasz J., Gostomski E., Działalność małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
4.Cooley Ph.L., Roden P.F., Business Financial Management, The Dryden Press, New York 1988, s. 423.
5.Denis D.J., Financial flexibility and corporate liquidity, „Journal of Corporate Finance” 2011, nr 17.
6.Fleming M.M.K., The Current ratio revisited, „Business Horizons” 1986, vol. 29.
7.Graczyk J., Akceptowalny poziom ryzyka finansowego, w: Zarządzanie majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie, red. J. Grzywacz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.
8.Harris A., Working capital management: Difficult, but Rewarding, „Financial Executive” 2005, nr 21.
9.Kusak A., Kowalczyk J., Płynność finansowa: analiza i sterowanie, C.H. Beck, Warszawa 2006.
10.Leszczewska K., Funkcjonowanie firm rodzinnych w niestabilnym otoczeniu, w: Firmy rodzinne – współczesne nurty badań i praktyki zarządzania, red. A. Marjański, M.R. Contreras Loera, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2014, t. XV, z. 7, cz. 1.
11.Sasin W., Analiza płynności finansowej firmy, Agencja Wydawnicza Interfart, Łódź 2002.
12.Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
13.Sytuacja finansowa sektora przedsiębiorstw – II kwartał 2014 r., NBP, Warszawa 2014, www.nbp.pl/publikacje/przedsiebiorstwa/raport_02_2014.pdf (26.10.2014).
14.Szymański W., Niestabilność gospodarcza a szanse przedsiębiorstw, w: Przedsiębiorstwo a narastająca niestabilność otoczenia, red. R. Sobiecki, J.W. Pietrewicz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.