Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 39/4 2015
System jakości kształcenia wydziału Y w szkole wyższej X z perspektywy kryteriów modelu CAF

Authors: Małgorzata Wiśniewska
Uniwersytet Gdański
Keywords: jakość wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia szkolnictwo wyższe model CAF
Data publikacji całości:2015
Page range:14 (447-460)

Abstract

Celem niniejszego artykułu jest znalezienie odpowiedzi na pytanie: w jakim stopniu system zapewnienia jakości kształcenia opracowany zgodnie z wymogami obowiązującego w Polsce prawa na Wydziale Y Szkoły Wyższej X jest spójny z nowoczesnymi trendami w zarządzaniu jakością, opisanymi w modelu CAF 2013 (Common Assessment Framework – Wspólna Metoda Oceny) dla usług edukacyjnych? W badaniu wykorzystano metodę analizy porównawczej, metodę studiowania dokumentów wewnętrznych oraz rozmowę z przedstawicielem Wydziału do spraw WSZJK. W interpretacji wyników, w ustaleniu stopnia spójności, posłużono się jednościową skalą stanów względnych opracowaną przez R. Kolmana.
Download file

Article file

Bibliography

1.CAF education 2013. The Common Assessment Framework (CAF). Improving Public Organisations through Self-Assessment, European Institute of Public Administration, Maastricht 2013, www.eipa.eu/files/CAF_Education2013_web.pdf.
2.Grudowski P., Lewandowski K., Pojęcie jakości kształcenia i uwarunkowania jej kwantyfikacji w uczelniach wyższych, „Zarządzanie i Finanse” 2012, nr 3/1.
3.Holmes L., McDermid S., Exploration of the costs and impact of the Common Assessment Framework. Research Report DFE-RR210, Loughborough University, Department of Education, London 2013.
4.Kolman R., Kwalitologia. Wiedza o różnych dziedzinach jakości, Placet, Warszawa 2009.
5.Łuczak J., Wolniak R., Ocena skuteczności zastosowania metody CAF w procesie doskonalenia administracji samorządowej, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie 2013, z. 67, nr 1900.
6.Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 5.10. 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia, DzU 2011, nr 243, poz. 1445.
7.Słownik wyrazów obcych, red. I. Kamińska-Szmaj, Wydawnictwo Europa, Wrocław 2001.
8.Staes P., Thijs N., Stoffels A., Geldof S., Five Years of CAF 2006: from adolescence to maturity – what next? A study on the use, the support and the future of the Common Assessment Framework, Resource Centre, European Institute of Public Administration, Maastricht 2011.
9.Wiśniewska M., Szczepańska K., Quality management frameworks implementation in Polish local governments, „Total Quality Management & Business Excellence” 2014, vol. 24, nr 3–4.
10.Wiśniewska M., Total Quality Education w szkolnictwie wyższym. Próba definicji i proces wdrożenia, „Problemy Jakości” 2007, nr 9.