Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 41/1 2015
Strategiczne działania usprawniające i zwiększające bezpieczeństwo w transgranicznym ruchu towarowym w Unii Europejskiej – elektroniczny system celny

Authors: Małgorzata Czermińska
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Keywords: bezpieczeństwo transgranicznego obrotu towarowego administracja celna elektroniczne cło usługi celne
Data publikacji całości:2015
Page range:16 (263-278)

Abstract

W artykule przedstawiono wybrane strategiczne działania Unii Europejskiej mają ce na celu ułatwienie procedur celnych z jednoczesnym zapewnieniem bezpieczeństwa w transgranicznym ruchu towarowym w postaci stworzenia elektronicznego systemu celnego. Szczególną uwagę poświęcono tym rozwiązaniom stosowanym w ramach elektronicznych usług celnych, które mają na celu ich ułatwienie i uproszczenie. Wykorzystana w opracowaniu metoda badawcza polega na analizie istniejących rozwiązań prawno-systemowych połączonej z praktyką gospodarczą.
Download file

Article file

Bibliography

1.Czermińska M., Obsługa celna i wprowadzanie towarów do obrotu na jednolitym rynku Unii Europejskiej – wybrane aspekty z punktu widzenia bezpieczeństwa obrotu towarowego, „International Business and Global Economy” 2014, nr 33.
2.Czermińska M., Stosunki handlowe Unii Europejskiej I USA w warunkach współpracy transatlantyckiej, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2014, nr 2 (XI).
3.Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 624/2007/WE z 23 maja 2007 roku ustanawiająca program działań dla ceł we Wspólnocie (Cła 2013), Dz. Urz. 2007, L 154.
4.Decyzja Rady 2000/597/WE, Euratom z 29 września 2000 roku w sprawie systemu środków własnych Wspólnot Europejskich, Dz. Urz. 2000, L 253.
5.Decyzja Rady nr 2014/335/UE, Euratom z 26 maja 2014 roku w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej, Dz. Urz. 2014, L 168.
6.Electronic Customs Multi-Annual Strategic Plan (MASP Rev 7), European Commission, TAXUD/477/2004.
7.Electronic Customs Multi-Annual Strategic PlanMASP, Rev. 2014, European Commission, Taxud.a.3 (2014)2151261/2014.
8.Komisja Europejska DG TAXUD, Electroniccustoms_initiative, http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/electronic_customs_initiative.
9.Komisja Europejska DG TAXUD, http://ec.europa.eu/taxation_customs.
10.Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykorzystania technologii informatycznych dla potrzeb celnych, Dz. Urz. 1995, C 316.
11.Ministerstwo Finansów, Projekt e-cło, www.e-clo.gov.pl.
12.Mosiej G., System celny w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.
13.Naruszewicz S., Masłowska M., Informatyzacja procedur celnych, Difin, Warszawa 2010.
14.Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z 2 lipca 1993 roku ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny, Dz. Urz. 1993, L 253.
15.Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 312/2009 z 16 kwietnia 2009 roku zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny, Dz. Urz. 2009, L 98.
16.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 450/2008 z 23 kwietnia 2008 roku ustanawiające wspólnotowy kodeks celny (zmodernizowany kodeks celny), Dz. Urz. 2008, L 145.
17.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z 9 października 2013 roku ustanawiające unijny kodeks celny (wersja przekształcona), Dz. Urz. 2013, L 269.
18.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1294/2013 z 11 grudnia 2013 roku ustanawiające program działania dla ceł w Unii Europejskiej na okres 2014–2020 (Cła 2020) i uchylające decyzję nr 624/2007/WE, Dz. Urz. 2013, L 347.
19.Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913 z 12 października 1992 roku ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny, Dz. Urz. 1992, L 302.