Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 41/1 2015
Polski handel zagraniczny produktami ICT w latach 2005–2013

Authors: Małgorzata Fronczek
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Keywords: handel zagraniczny Polski produkty ICT
Year of publication:2015
Page range:12 (279-290)

Abstract

Celem artykułu jest zaprezentowanie ogólnych tendencji oraz struktury polskiego handlu zagranicznego produktami ICT. Wartość eksportowanych i importowanych przez Polskę dóbr ICT obliczono zgodnie z listą OECD (wersja z 2008 r.). Do obliczeń wykorzystano dane źródłowe, pochodzące z bazy danych GUS z lat 2005–2013. Na podstawie analizy można stwierdzić, że w badanym czasie znacznie wzrosła wartość eksportowanych i importowanych przez Polskę produktów ICT. Tempo ich wzrostu było wyższe niż polskiego handlu zagranicznego ogółem. Polska eksportowała produkty ICT głównie do krajów rozwiniętych, natomiast importowała je głównie z krajów rozwijających się. W eksporcie dominowały: elektronika użytkowa, sprzęt komunikacyjny oraz komputery i sprzęt peryferyjny (w 2013 r. łącznie prawie 90%), a w imporcie: komputery i sprzęt peryferyjny (ok. 30%) oraz po 15–20% każda z pozostałych grup produktów ICT.
Download file

Article file

Bibliography

1.Complete HS and SITC conversion and correspondence tables along with detailed note on its conversion methodology, http://unstats.un.org/unsd/trade/conversions/HS%20Correlation%20and%20Conversion%20tables.htm.
2.Core ICT Indicators, 2010 (2010), ITU, Geneva, www.itu.int/pub/D-IND-ICT_CORE-2010/en.
3.Correspondence HS 2007 – HS 2002; Correspondence HS 2002 – HS 2007; http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regot.asp?Lg=1.
4.CPC Ver. 2. Detailed structure and correspondences of CPC Ver. 2 subclasses to ISIC Rev.4 and HS 2007; http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/cpc-2.asp.
5.Guide to measuring the information society (2009), OECD, www.oecd.org/dataoecd/25/52/43281062.pdf.
6.Handel zagraniczny – baza danych GUS, http://stat.gov.pl.
7.http://old.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-6002.htm.
8.http://old.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-6014.htm.
9.Nomenklatura Scalona na 2012 rok, Tablice korelacyjne CN 2011 – CN-2012.pdf, www.finanse.mf.gov.pl/clo/taryfa-celna/2012.
10.Rocznik statystyczny handlu zagranicznego, GUS, Warszawa. za lata 2005–2013.
11.Słownik innowacji – leksykon haseł, Portal innowacji, www.pi.gov.pl/parp/chapter_96055.asp?soid=256993FED9734DD0B31A4785E53F81F5.
12.UNCTADstat, http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx.
13.Updating the Partnership Definition of ICT Goods from HS 2007 to HS 2012, http://new.unctad.org/templates/Page____970.aspx.