Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/3-17
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 43/3 2016
POZIOM BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO A ZACHOWANIA KONSUMPCYJNE GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE
(Level of financial security and consumption behavior of polish households)

Authors: Agnieszka Kozera
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Romana Głowicka- Wołoszyn
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Keywords: financial security consumption behavior households
Year of publication:2016
Page range:12 (187-198)
Klasyfikacja JEL: D12 D14
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Household financial security is an important factor in financial decision making processes that affect the level of personal need satisfaction and thereby the standard of living. The main objective of the paper is the analysis of the relationship between the level of financial security and consumption behavior of Polish households in 2013. The research drew on microdata from Household Budget Survey conducted by Central Statistical Office in 2013. The results showed existence of significant differences in the structure and level of consumption between households of different financial security levels.
Download file

Article file

Bibliography

1.Budżety gospodarstw domowych w 2013 roku. Warszawa: GUS (baza danych).
2.Kerlin, J. (2014). Zabezpieczenie oszczędności gospodarstw domowych w polskim systemie finansowym. W: J. Ostaszewski, E. Kosycarz (red.), Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i pożądane kierunki jej ewolucji (s. 169–193). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
3.Kośny, M. (2013). Determinanty bezpieczeństwa ekonomicznego rodzin. Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
4.Kozera, A., Stanisławska, J., Wysocki, F. (2013). Klasyfikacja gospodarstw domowych ze względu na stopień zaspokojenia ich potrzeb mierzony kategorią minimum socjalnego. Marketing i Rynek, 11, 31–39.
5.Metodologia badania budżetów gospodarstw domowych (2011). Warszawa: GUS.
6.Raczkowski, K. (2014). Bezpieczeństwo finansowe. W: J. Płaczek (red.), Ekonomika bezpieczeństwa państwa w zarysie (s. 305–306). Warszawa: Difin.
7.Wołoszyn, A., Głowicka-Wołoszyn, R. (2015). Identification of Affluent Households in Poland by the Structure of Consumption Expenditures, Economic and Environmental Studies, 15, 3 (35/2015), 271–281.
8.Wysokość minimum socjalnego. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Pobrane z: www.ipiss.com.pl (3.12.2015).