Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.41/2-29
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 41/2 2015
Nierówności dochodowe w Polsce

Authors: Małgorzata Raczkowska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Keywords: nierówność dochodowa rozkład dochodów indeks Giniego
Data publikacji całości:2015
Page range:11 (346-356)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

W opracowaniu podjęto rozważania nad problemem nierówności dochodowych w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Zakres czasowy badania to lata 2005–2013. W pierwszej części omówiono główne nurty definicyjne oraz kierunki badawcze zjawiska. Druga część to analiza nierówności dochodowych oparta na współczynniku Giniego, wskaźniku zróżnicowania kwintylowego. Uzyskane wyniki potwierdziły w latach 2005–2013 zmniejszanie się nierówności dochodowych w Polsce. Wśród krajów Unii Europejskiej wyodrębniono trzy grupy zróżnicowane pod względem nierówności dochodowych. Pierwsza obejmuje Finlandię, Szwecję, Czechy, Słowację oraz Słowenię – w państwach tych poziom nierówności był najniższy. Druga grupa to państwa, w których poziom nierówności oscyluje wokół średniej europejskiej: Luksemburg, Polska, Wielka Brytania, Francja oraz Holandia. Najwyższym poziomem nierówności odznaczała się Rumunia, Bułgaria, Łotwa, Litwa i Grecja.
Download file

Article file

Bibliography

1.Allison P., Measures of Inequality, „American Sociological Review” 1978, nr 43.
2.Avik R., Zubożała debata o ubóstwie, http://csr.forbes.pl/skad-sie-biora-nierownosci-ekonomiczne,artykuly,177148,1,1.html.
3.Budżety gospodarstw domowych za lata 2005–2013, GUS, Warszawa 2014.
4.Divided We Stand: Why Inequality Keeps Rising?, OECD 2011.
5.Domański H., Metodologia badań nad stratyfikacją społeczną, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012.
6.Kotlarska-Michalska A., Przejawy marginalizacji i wykluczenia ludzi starych, w: Spór o społeczne znaczenie społecznych nierówności, red. K. Podemski, Seria Socjologia nr 65, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2009.
7.Kurowska A., Dynamika nierówności dochodowych w Polsce na tle innych krajów – najważniejsze wnioski z badań i statystyk, http://ips.uw.edu.pl/pliki/analizyps/analizy_IPS-2_2011_pl.pdf.
8.Słownik języka polskiego, t. 2, PWN, Warszawa 1979.
9.Słownik synonimów polskich, red. Z. Kurzowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
10.Zachorowska-Mazurkiewicz A., Istota nierówności w procesie rozwoju – podejście instytucjonalne, w: Współczesne wymiary nierówności w procesie globalizacji, red. E. Okoń-Horodyńska, A. Zachorowska-Mazurkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kra
11.http://epp.eurostat.ec.europa. eu/portal/page/portal/statistics/search_database: Gini coefficient (Source: SILC).
12.http://epp.eurostat.ec.europa. eu/portal/page/portal/statistics/search_database: S80/S20 income quintile share ratio by sex and selected age group (source: SILC).
13.http://www.pordata.pt/en/Europe/At+risk+of+poverty+rate+before+and+after+social+transfers-1940-208260.