Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.54/3-13
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 54/3 2018
Metody pomiaru i próba budowy modelu skali wahań produkcji w przedsiębiorstwach
(Measurement and attempt of production fluctuations modelling in companies)

Authors: Stefan Grzesiak
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: production fluctuations mass production decision model factors generating fluctuations econometric model
Year of publication:2018
Page range:11 (185-195)
Klasyfikacja JEL: C44 C51
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article considers the problems of measurement and methods of calculation of production fluctuations by means of the decision-making approach. The problem was considered, when the production had a mass character. In the situation, in which there is no possibility of estimation of mean level of fluctuations, a construction of multi-equation econometric model that describes the influence of selected factors on production fluctuations was proposed. Estimation of such model gives chances on identification of basic factors generating these fluctuations.
Download file

Article file

Bibliography

1.Brzychczy, E., Napieraj, A., Sukiennik, M. (2015). Modelowanie i optymalizacja wydobycia w kopalniach wegla kamiennego z wykorzystaniem struktur gridowych. Przegląd Górniczy, 8, 2–7.
2.Chmiel, J. (1983). Analiza procesów produkcyjnych za pomocą funkcji produkcji typu Cobba-Douglasa. Warszawa: PWN.
3.Grzesiak, S. (2014). Wykorzystanie rachunku wariacyjnego do analizy wahań produkcji w przedsiębiorstwach. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 36 (1), 41–52.
4.Grzesiak, S. (2016). Modeling the Dynamics of the Production Process in the Conditions of Uncertainty with the Use of the Calculus of Variations. Folia Oeconomica Stetinensia, 16 (1), 222–231.
5.Janczarek, M. (red.) (2011). Zarządzanie procesami produkcyjnymi w przedsiębiorstwie. Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe.
6.Nowak, M. (2008). Średniookresowe planowanie produkcji z wykorzystaniem symulacji i interaktywnej procedury wielokryterialnej. W: T. Trzaskalik (red.), Modelowanie preferencji a ryzyko ‘08 (s. 209–222). Katowice: Wyd. AE w Katowicach.
7.Nowak, M. (2015). Modelowanie decyzji w zarządzaniu operacyjnym. Katowice: Wyd. UE w Katowicach.
8.Papoulis, A. (1972). Prawdopodobieństwo, zmienne losowe i procesy stochastyczne. Warszawa :Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
9.Pawłowski, Z. (1976). Ekonometryczna analiza procesu produkcyjnego. Warszawa: Wyd. PW.
10.Sikora, W. (red.) (2008). Badania operacyjne. Warszawa: PWE.
11.Wrodarczyk, J. (2017). Wielokryterialne planowanie struktury produkcji (rozprawa doktorska). Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.