Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.51/1-08
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 51/1 2018
Wybrane uwarunkowania lokalizacji zagranicznych inwestycji bezpośrednich w województwie zachodniopomorskim
(Factors determining location of FDI in zachodniopomorskie voivodeship)

Authors: Halina Nakonieczna-Kisiel
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: FDI (foreign direct investment) location factors investment climate Zachodniopomorskie Voivodeship
Year of publication:2018
Page range:14 (97-110)
Klasyfikacja JEL: E21 F41
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of this paper is to attempt to identify the factors determining location of FDI in Zachodniopomorskie Voivodeship (West Pomeranian Region) and the role of the region in the inflow of this form of capital to Poland. Research shows that Zachodniopomorskie Voivodeship could not provide direct investors with market-related benefits owing to the region’s low GDP, small population size and a low absorption rate of the local market. On the other hand, investors could count on resource-related benefits such as availability of labour force, low salaries at relatively high productivity and convenient availability of transport. Decisions on locating FDI in the region were challenged by underqualified labour force. All these factors contributed to the region’s small significance both in terms of the total number of enterprises and total value of the capital raised. Nevertheless, further study is required to analyse the role of the investment climate and its relationship with FDI location. This problem has not been addressed here due to the limits of this study.
Download file

Article file

Bibliography

1.Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski (2016). Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Pobrano z: www.ksse.com.pl (15.10.2017).
2.Białek, J., Oleksiuk, A. (2011). Zmiany w infrastrukturze transportowej w Polsce w ujęciu regionalnym. Ekonomista, 4, 573–599.
3.Urząd Statystyczny w Szczecinie (2010). Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie zachodniopomorskim w 2008 roku. Informacje i Opracowania Statystyczne. Szczecin.
4.Urząd Statystyczny w Szczecinie (2011). Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie zachodniopomorskim w 2010 roku. Informacje i Opracowania Statystyczne. Szczecin.
5.Urząd Statystyczny w Szczecinie (2015). Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie zachodniopomorskim w 2014 roku. Informacje i Opracowania Statystyczne. Szczecin.
6.GUS (2001). Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2000 roku. Warszawa.
7.GUS (2006). Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2005 roku. Warszawa.
8.GUS (2011). Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2010 roku. Warszawa.
9.GUS (2016). Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2015 roku. Warszawa.
10.Heller, J., Warżała, R. (2005). Regionalne uwarunkowania napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski. Ekonomista, 6, 788.
11.Karaszewski, W. (2001). Przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce w latach 1990–1999. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.
12.Michalik, M. (2010). Determinanty lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych. W: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności handlu zagranicznego, red. M. Maciejewski, S. Wydymus (s. 69–79). Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
13.Przybylska, K. (2001). Determinanty zagranicznych inwestycji bezpośrednich w teorii ekonomicznej. Kraków: Akademia Ekonomiczna.
14.Przychodzeń, W. (2017). Czynniki warunkujące napływ BIZ w Polsce w latach 1990–2011. Pobrano z: www.kozminski.edu.pl (12.10.2017).
15.Wawrzyniak, D. (2010). Determinanty lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Gospodarka Narodowa, 4, 89–111.
16.Witkowska, J. (1996). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowowschodniej. Próba interpretacji na gruncie teorii bezpośrednich inwestycji zagranicznych i teorii integracji. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
17.Zagórska, I. (2016). Podmioty z kapitałem zagranicznym w Polsce w 2014 roku według danych Głównego Urzędu Statystycznego. W: Inwestycje zagraniczne w Polsce 2014–2015 (s. 48–50). Warszawa: IBR, KiK.