Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2022.29-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 29 2022
Reinterpretacja teologii imago Dei według modelu nupcjalnego

Autorzy: Aneta Krupka ORCID
Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, Instytut Nauk Teologicznych, Katedra Teologii Systematycznej
Słowa kluczowe: imago Dei teologia nupcjalna Sobór Watykański II Angelo Scola Jan Paweł II communio
Data publikacji całości:2022
Liczba stron:14 (117-130)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł podejmuje temat reinterpretacji teologii imago Dei według modelu nupcjalnego. Rozważania te zostały wpisane we współczesny kontekst rozwoju teologii obrazu Bożego. Wychodząc od myśli Soboru Watykańskiego II, ukazana została możliwość uznania, że podstawowym wymiarem bycia obrazem Bożym jest strukturalne otwarcie człowieka na relacje. Uwzględniając postulat chrystologicznej reorientacji teologii, wraz z twierdzeniem o komunijnym charakterze bycia obrazem Bożym, pokazano zalety i konsekwencje takiej reinterpretacji. Główne wnioski dotyczą wieloaspektowego podkreślenia znaczenia relacji, zwłaszcza tych kościelnych, w realizacji bycia imago Dei. Szczególny walor tej reinterpretacji został ukazany na przykładzie teologii małżeństwa.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bujak, Janusz. „Wybrane aspekty antropologii teologicznej konstytucji duszpasterskiej «Gaudium et spes» 22. Soboru Watykańskiego II”. Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie 16 (2011): 19–31.
2.Grossi, Vittorio. Człowiek i jego zbawienie. Antropologia chrześcijańska: stworzenie, grzech pierworodny, usprawiedliwienie i łaska, rzeczy ostateczne; etyka chrześcijańska: od autorytetów do Magisterium. Kraków: Wydawnictwo M, 2001.
3.Habermas, Jurgen. Przyszłość natury ludzkiej. Czy zmierzamy do eugeniki liberalnej? Warszawa: Scholar, 2003.
4.Kastelik, Bogusław, Aneta Krupka, Jarosław Kupczak. Karol Wojtyła–Jan Paweł II o człowieku. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII, 2018.
5.Katechizm Kościoła Katolickiego. Poznań: Pallottinum, 2002.
6.Kerr, Fergus. Katoliccy teolodzy XX wieku. Od neoscholastyki do mistyki oblubieńczej. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2011.
7.Kupczak, Jarosław. Dar i komunia. Teologia ciała w ujęciu Jana Pawła II. Kraków: Znak, 2006.
8.Lengemeyer, Georg. Antropologia teologiczna. Kraków: Wydawnictwo M, 1995.
9.Léon-Dufour, Xavier. „Ciało”. W: Słownik teologii biblijnej, red. Xavier Léon-Dufour, 140–149. Poznań: Pallottinum, 1994.
10.Lubac, Henri de. O naturze i łasce. Kraków: Znak, 1986.
11.Maliszewska, Anna. „Małżeństwo obrazem Trójcy w katechezach papieża Franciszka”. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 49, 1 (2016): 26–40.
12.Papieska Komisja Biblijna. Czym jest człowiek? Zarys antropologii biblijnej. Kielce: Wydawnictwo Jedność, 2020.
13.Scola, Angelo. Chi è la Chiesa? Una chiave antropologica e sacramentale per l’ecclesiologia. Brescia: Queriniana, 2005.
14.Scola, Angelo. Doświadczenie człowieka. U źródeł nauczania Jana Pawła II. Lublin: KUL, 2010.
15.Scola, Angelo. „Il mistero nuziale. Orginarietà e fecondità”. Anthropotes 23, 1 (2007): 57–70.
16.Scola, Angelo. Il mistero nuziale. Una prospettiva di teologia sistematica. Roma: Lateran University Press, 2003.
17.Scola, Angelo. Il mistero nuziale. Uomo-Donna. Matrimonio-Famiglia. Venezia: Marcianum Press, 2004.
18.Scola, Angelo. Uomo-donna. Il „caso serio” dell’amore. Milano: Marietti, 2002.
19.Scola, Angelo, Gilfredo Marengo, Javier Prades López. Osoba ludzka. Antropologia teologiczna. Poznań: Pallottinum, 2005.
20.Sesboüé, Bernard, Joseph Woliński. Bóg zbawienia. Tradycja, reguła i symbole wiary, ekonomia zbawienia, rozwój dogmatów trynitarnych i chrystologicznych. Kraków: Wydawnictwo M, 1999.
21.Sobór Florencki. „Bulla unii z Koptami Cantate Domino”. W: Dokumenty Soborów Powszechnych. T. 3, 571–619, układ i oprac. A. Baron, H. Pietras. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2007.
22.Sobór Watykański II. „Konstytucja dogmatyczna o Kościele «Lumen gentium»”. W: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, 145–263, Pallottinum: Poznań, 2008.
23.Sobór Watykański II. „Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym «Gaudium et spes»”. W: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, 825–981. Poznań: Pallottinum, 2008.
24.Stróżewski, Władysław. Istnienie i sens. Kraków: Znak, 1994.
25.Wojtyła, Karol. „Osoba i czyn”. W: Karol Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, 43–344. Lublin: KUL, 2000.
26.Zatwardnicki, Sławomir. „Teologiczna doniosłość typologii Adam–Chrystus w świetle dokumentów Międzynarodowej Komisji Teologicznej”. Teologia w Polsce 10, 1 (2016): 205–224.