Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2016.23-13
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 23 2016
Ekumeniczna koncepcja Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego

Autorzy: Arkadiusz Trochanowski
Słowa kluczowe: patriarchat ekumenizm koncepcja ekumeniczna Ukraiński Kościół Greckokatolicki jedność chrześcijan katolickie Kościoły wschodnie
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:11 (201-211)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Katolickie Kościoły wschodnie (KKW) stanowią integralną część Kościoła powszechnego. Dekret o Kościołach Wschodnich Katolickich „Orientalium Ecclesiarum” podkreśla, że posiadają one taką samą godność w relacji do siebie oraz do Kościoła łacińskiego. Działania tychże Kościołów na płaszczyźnie ekumenicznej określają dokumenty Soboru Watykańskiego II: Dekret o Kościołach Wschodnich Katolickich „Orientalium Ecclesiarum” oraz Dekret o Ekumenizmie „Unitatis Redintegratio”. KKW mają także prawo i obowiązek pomagać Stolicy Apostolskiej zrozumieć chrześcijański Wschód w poszukiwaniu utraconej jedności. Na tych Kościołach ze względu na wspólne dziedzictwo duchowe chrześcijańskiego Wschodu spoczywa odpowiedzialność współpracy z Kościołami prawosławnymi. W trosce o jak najlepsze relacje z bratnimi chrześcijanami pomocą ma służyć dokument opracowany przez Synod Biskupów Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego pt. Koncepcja ekumeniczna Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (UKGK). Dokument został ogłoszony 23 grudnia 2015 r., a swojej mocy prawnej nabrał 23 lutego 2016 r. Koncepcja, zatwierdzona na pięć lat, szczegółowo przedstawia zagadnienia dotyczące genezy UKGK. Ponadto podchodzi bardzo krytycznie do procesów historycznych, które z jednej strony utrudniały rozwój UKGK, a z drugiej stanowiły zagrożenie utraty własnej tożsamości. Koncepcja ekumeniczna UKGK ukazuje otwartość na dialog z Kościołami prawosławnymi, w sposób szczególny na Ukrainie, oraz podkreśla potrzebę zjednoczenia chrześcijan, którzy są spadkobiercami chrztu św. Włodzimierza. W zakończeniu ekumenicznej koncepcji Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego autorzy stwierdzają, że odrodzenie wiary na Ukrainie nastąpi poprzez odnowienie Kościoła kijowskiego w jednym patriarchacie w jedności z biskupem Rzymu i z innymi Kościoła partykularnymi.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.„Dekret o Ekumenizmie «Unitatis redintegratio»”. W: Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, red. Julian Groblicki, Eugeniusz Florkowski, 203–218. Poznań: Pallottinum, 1968.
2.„Dekret o Kościołach Wschodnich Katolickich «Orientalium Ecclesiarum»”. W: Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, red. Julian Groblicki, Eugeniusz Florkowski, 181–191. Poznań: Pallottinum, 1968.
3.„List apostolski z okazji 400-lecia Unii Brzeskiej”. W: Włodzimierz Mokry, Papieskie posłania Jana Pawła II do Ukraińców, 300–323. Kraków, 2001.
4.Górka, Leonard. Dziedzictwo Ojców. Ekumeniczny charakter tradycji welehradzkiej. Warszawa, 1995.
5.Grajewski, Andrzej. „Grekokatolicy proszą papieża o wsparcie”. Gość Niedzielny 11, 13 marca (2016), 6.
6.Jan Paweł II. Encyklika „Ut unum sint”. Watykan, 1995.
7.Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich promulgowany przez Jana Pawła II. Lublin: Gaudium, 2002.
8.Moskałyk, Jarosław. Kościół dialogu. Poznań, 2011.
9.Moskałyk, Jarosław. Własna tożsamość Kościoła. Wybrane elementy katolickiej eklezjologii wschodniej. Poznań, 2013.
10.Nitkiewicz, Krzysztof. Katolickie Kościoły Wschodnie. Kompendium prawa. Sandomierz, 2014.
11.Przebinda, Grzegorz. Większa Europa, Papież wobec Rosji i Ukrainy. Kraków, 2001.
12.Szyszlak, Tomasz. Lwowskie sacrum, kijowskie profanum. Grekokatolicyzm w ukraińskiej przestrzeni publicznej od pierestrojki do pomarańczowej rewolucji. Warszawa, 2012.
13.Trochanowski, Arkadiusz. Idea jedności Kościoła greckokatolickiego z Rzymem według Jana Pawła II. Poznań, 2013.
14.Вавжонек, Міхал. Екуменічна діяльність Митрополита Андрія Шептицького в Україні та Росії. Записки ЧСВВ, Серія ІІ: Рим, 2006.
15.Гайковський, Михайло. Хресна дорога Української Греко-Католицької Церкви (1939–1941 та 1944–1947). Львів, 2007.
16.Гузар, Любомир. Андрей Шептицький Митрополит Галицький (1901–1944), Провісник екуменізму. Львів, 2015.
17.Екуменічна концепція Української Греко-Католицької Церкви, затверджена Синодом Єпископів УГКЦ, що відбувся в м. Івано-Франківську 31 серпня – 6 вересня 2015.
18.Пастирське Звернення Блаженнішого Мирослава Івана Любачівського про єдність святих Церков. Львів, 7 квітня 1994.
19.Промова на Синоді єпископів УГКЦ у Римі, 24 листопада 1995, Слово Святішого Отця Івана Павла ІІ. Львів, 2001.
20.Салахас, Дімітріос. Місія і роль Східних Католицьких Церков в екуменічному діалозі: перешкоди чи нагода до об`єднання. Рік ХІ. Ч.16, 228–244. Перемиські Архиєпар-хіяльні Відомості. 2014.