Studia Maritima

ISSN: 0137-3587     eISSN: 2353-303X    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / Vol. 25 2012
INSTITUTIONAL ADAPTATION TO CROSS-BORDER HEALTH CARE IN THE GERMAN-POLISH BORDERLAND
(DOSTOSOWANIE INSTYTUCJONALNE DO TRANSGRANICZNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ NA NIEMIECKO-POLSKIM POGRANICZU)

Autorzy: Stefanie Otte
Data publikacji całości:2012
Liczba stron:12 (269-280)

Abstrakt

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku stworzyło prawne podstawy do korzystania przez Niemców z oferty polskiej opieki zdrowotnej oraz do zwrotu części poniesionych kosztów. Ponadto zniesienie kontroli granicznej na granicy niemiecko- polskiej 21 grudnia 2007 roku znacząco uprościło przekraczanie granicy. W rezultacie niemieccy pacjenci coraz częściej korzystają z terapii uzdrowiskowych w polskich kurortach ulokowanych blisko granicy. Z drugiej strony sytuacja ta wymusiła na polskich uzdrowiskach konieczność dostosowania się do wymagań niemieckich klientów. Dostosowanie to spowodowało modyfikację i powstanie standardowych jednostek oraz w miarę stałych sposobów postępowania, określanych mianem instytucji. Zarówno kadra kierownicza, jak i personel zatrudniony w uzdrowiskach muszą identyfikować te instytucje oraz modyfikować je i dostosowywać do nowej sytuacji, tzn. leczenia także niemieckich pacjentów. W artykule skupiono się na kwestiach instytucjonalnego dostosowania w Polskich uzdrowiskach i próbowano wskazać możliwości jego oceny
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.AGNEW, J. A. (2001): Reinventing Geopolitics: Geographies of Modern Statehood. Heidelberg:
2.Department of Geography.
3.BECKER, U. (2010): SGB V: Gesetzliche Krankenversicherung. Kommentar (2nd revised
4.ed.), München: Beck.
5.BERNHARDT, C. (2006): Grenzregionen im Zeitalter des Kalten Krieges: Regionalentwicklung
6.und Umweltpolitik an Rhein und Oder nach 1945, in: S. Penth, M. Pitz, C. v. Hoof, R. Krautkrämer (eds.): Europas Grenzen, St. Ingbert: Röhrig Universitätsverlag, pp. 205–228.
7.COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES (14.06.1971): Regulation (EEC) No 1408/71 of the
8.Council of 14 June 1971 on the application of social security schemes to employed
9.persons and their families moving within the Community, http://eur-lex.europa.eu/
10.LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31971R1408:EN:NOT (4.07.2011).
11.DIMAGGIO, P. J. / POWELL, W. W. (1983): The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism
12.and Collective Rationality in Organizational Fields, “American Sociological Review”, 48 (2), pp. 147–160.
13.DONNAN, H. / WILSON, T. M. (2001): Borders: Frontiers of Identity, Nation and State.
14.Oxford: Berg.
15.DURKHEIM, É. (1908) : Die Methode der Soziologie, Leipzig: Klinhardt (original published
16.1895: Les rčgles de la méthode sociologique).
17.EUROPEAN COMMISSION (2.06.2008): Opening the door to better healthcare across Europe.
18.Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the application
19.of patients’ rights in cross-border health care, http://ec.europa.eu/healtheu/
20.doc/crossborder_brochure_en.pdf (27.06.2011).
21.EUROPEAN COMMISSION (19.01.2011; MEMO/11/32): Q&A: Patients’ rights in cross-border
22.healthcare, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/
23.32&format=HTML&aged=0&language=DE (4.07.2011).
24.EUROPEAN COMMISSION & THE GALLUP ORGANIZATION (2007): Cross-border health services
25.in the EU. Brussels, http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_210_en.pdf
26.(27.06.2011).
27.EUROPEAN PARLIAMENT & EUROPEAN COUNCIL (29.04.2004): Regulation (EC) No 883/2004
28.of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the coordination
29.of social security systems (Text with relevance for the EEA and for Switzerland),
30.http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0883:EN:
31.NOT (4.07.2011).
32.ETZIONI, A. (1961a): Complex Organizations. A Sociological Reader, New York: Holt.
33.ETZIONI, A. (1961b): A Comparative Analysis of Complex Organizations, New York: Free
34.Press.
35.GERGEN, K. J. / GERGEN, M. M. / BARRETT, F. J. (2004): Dialogue: Life and Death of the
36.Organization, in: D. Grant, C. Hardy, C. Oswick, L. Putnam (eds.): The Sage Handbook
37.of Organizational Discourse, London: Sage, pp. 39–59.
38.GRANOVETTER, M. (1985): Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness, “American Journal of Sociology”, 91 (2), pp. 481–510.
39.HÄKLI, J. / KAPLAN, D. H. (eds.) (2002): Boundaries and Place: European Borderlands
40.in Geographical Context, Lanham: Rowman & Littlefield.
41.HOUSE, J. (1980): The Frontier Zone: A Conceptual Problem for Policy Makers, “International
42.Political Science Review”, 1 (4), pp. 456–477.
43.JEPPERSON, R. L. (1991): Institutions, Institutional Effects, and Institutionalism, in:
44.W. W. Powell, P. J. DiMaggio (eds.): The New Institutionalism in Organizational
45.Analysis, Chicago: University of Chicago Press, pp. 143–163.
46.MEYER, J. W. / ROWAN, B. (1977): Formal Structure as Myth and Ceremony, “American
47.Journal of Sociology”, 83 (2), pp. 340–363.
48.NEWMAN, D. (2002): Boundaries, Territory and Postmodernity, London: Cass.
49.NEWMAN, D. (2006): The Lines that Continue to Separate Us: Borders in Our “Borderless”
50.World, “Progress in Human Geography”, 30 (2), pp. 143–161.
51.NEWMAN, D. / PAASI, A. (1998): Fences and Boundaries in the Postmodern world: Boundary
52.Narratives in Political Geography, “Progress in Human Geography”, 22 (2),
53.pp. 186–207.
54.PAASI, A. (2000): Territories, Boundaries and Consciousness, New York: John Wiley
55.& Sons.
56.PORTER, M. T. (1985): Competitive Advantage, New York: Free Press.
57.PRESCOTT, J. R. V. (2008): International Frontiers and Boundaries, Leiden: Martinus
58.Nijhoff Publishers.
59.SCOTT, W. R. (1995): Institutions and Organizations, Thousand Oaks: Sage.
60.SCOTT, W. R. (2008). Institutions and Organizations (3th ed.), Los Angeles: Sage.
61.SELZNICK, P. (1948): Foundations of the Theory of Organizations, “American Sociological
62.Review”, 13 (1), pp. 25–35.
63.SELZNICK, P. (1949): TVA and the Grass Roots, Berkley: University of California Press.
64.SELZNICK, P. (1957): Leadership in Administration, New York: Harper & Row.
65.STATE CAPITAL DRESDEN (2004): Regionale grenzüberschreitende Netzwerkbildung im Gesundheits- und Sozialwesen, http://www.healthregio.net/bilder/Sch%F6nePPT.pdf
66.(18.08.2011).
67.TÄGLI, S. (1983): The Question of Border Regions in Western Europe: A Historical Background,
68.in: M. Anderson (ed.), Frontier Regions in Western Europe, London: Cass, pp. 18–33.
69.TOLBERT, P. S. / ZUCKER, L. G. (1996): The Institutionalization of Institutional Theory,
70.in: R. S. Clegg, C. Hardy, W. R. Nord (eds.): Handbook of Organization Studies,
71.London: Sage, pp. 175–190.
72.WEBER, M. (1972): Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie
73.(posthumously created from his unfinished work of 1921/22), Tübingen: Mohr.
74.WILSON, T. M. / DONNAN, H. (2000): Border Identities: Nation and State at International
75.Frontiers, Cambridge: Cambridge University Press.
76.ZUCKER, L. G. (1977): The Role of Institutionalization in Cultural Persistence, “American
77.Sociological Review”, 42 (5), pp. 726–743.
78.ZUKIN, S. / DIMAGGIO, P. (1990): Structures of Capital: The Social Organization of the
79.Economy, Cambridge, UK: Cambridge University Press.
80.ZHURZHENKO, T. (2006): The New Post-Soviet Borderlands: Nostalgia, Resistance to
81.Changes, Adaptation. A Case Study of Three Near-Border Villages, Kharkiv Oblast,
82.Ukraine, in: M. Hurd (ed.): Border Crossings: Territory, Memory and History
83.in North and East Europe, Eslöv: Gondolin, pp. 57–87.