Studia Maritima

ISSN: 0137-3587     eISSN: 2353-303X    OAI    DOI: 10.18276/sm
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / Vol. 25 2012

Rok wydania:2012

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

WOLLIN ALS BISCHOFS- UND KASTELLANSSITZ. ENDE VON DER GLANZPERIODE DES MÄCHTIGEN HANDELSEMPORIUMS AN DER OSTSEE.


(WOLIN JAKO SIEDZIBA BISKUPA I KASZTELANA SCHYŁEK ŚWIETNOŚCI POTĘŻNEGO EMPORIUM HANDLOWEGO NAD BAŁTYKIEM.)
14 (9-22) Krzysztof Guzikowski Więcej
2.

VERIFIZIERUNG VON SCHIFFFAHRTSSTATISTIKEN DES STETTINER HAFENS IN DER ZWEITEN HÄLFTE DES 18. UND ANFANG DES 19. JAHRHUNDERTS.


(WERYFIKACJA STATYSTYK ŻEGLUGOWYCH PORTU SZCZECIŃSKIEGO W DRUGIEJ POŁOWIE XVIII I NA POCZĄTKU XIX WIEKU.)
28 (23-50) Michał Knitter Więcej
3.

THE STRUGGLE FOR THE NORWEGIAN SHIPPING FLEET AND THE ESTABLISHMENT OF THE NORTRASHIP /NORWEGIAN SHIPPING AND TRADE MISSION/


(WALKA O NORWESKĄ FLOTĘ HANDLOWĄ I ZAŁOŻENIE NORTRASHIP (NORWESKIEJ MISJI MORSKIEJ).)
29 (51-79) Jordan Siemianowski Więcej
4.

IKONOGRAPHIE DER ZUNFTZEICHEN IN POMMERN (17–18. JH.)


(IKONOGRAFIA GODEŁ CECHOWYCH NA POMORZU (XVII–XVIII W.))
9 (81-89) Agnieszka Pawłowska Więcej
5.

POLISH–DANISH RELATIONS IN THE FIELD OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT IN PERIOD 1919–1939 IN THE LIGHT OF LATEST RESEARCH.


(STOSUNKI POLSKO-DUŃSKIE NA PŁASZCZYŹNIE SPORTU W LATACH 1919–1939 W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ.)
10 (91-100) Kamila Faszcza Więcej
6.

GESELLSCHAFTSPSYCHOLOGISCHE URSACHEN DER ATTRAKTIVITÄT DES NATIONALSOZIALISMUS – EIN POLNISCHER STANDPUNKT.


(SPOŁECZNO-PSYCHOLOGICZNE PRZYCZYNY ATRAKCYJNOŚCI NARODOWEGO SOCJALIZMU – POLSKI PUNKT WIDZENIA)
11 (101-111) Wojciech Wichert Więcej
7.

DAS BILD EINES ‚JUNKERS’ AUS DEM 19. JAHRHUNDERT IN DEN POLNISCHEN GESCHICHTSSYNTHESEN AUS DER ZEIT DER VOLKSREPUBLIK POLEN (bis Anfang der 1970ger Jahre)


(OBRAZ JUNKRA W POLSKICH SYNTEZACH HISTORYCZNYCH Z OKRESU PRL (do początku lat 70. XX w.))
12 (113-124) Tomasz Ślepowroński Więcej
8.

TARGET STETTIN: THE ALLIED AIR FORCES OVER STETTIN 1940–1945


(CEL: STETTIN POWIETRZNE NALOTY ALIANCKIE NA SZCZECIN 1940–1945)
15 (125-139) Jakub Ciechanowski Więcej
9.

EVOLUTION OF THE ROLE OF POLAND IN THE EURO-ATLANTIC SECURITY SYSTEM: BENEFICIARY AND PROMOTER OF NATO’S “OPEN DOOR” POLICY (introduction to the subject and research postulates)


(EWOLUCJA ROLI POLSKI W EUROATLANTYCKIM SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA – BENEFICJENT I PROMOTOR POLITYKI „OTWARTYCH DRZWI” NATO (wprowadzenie do tematu i postulaty badawcze))
14 (141-154) Dorota Jedynak Więcej
10.

DAS GRENZÜBERSCHREITENDE WIRTSCHAFTLICHE HANDELN DER ZISTERZIENSERKLÖSTER LØGUMKLOSTER, DOBERAN UND PELPLIN – SKIZZE EINES FORSCHUNGSPROJEKTES


(TRANSGRANICZNE DZIAŁANIA GOSPODARCZE KLASZTORÓW CYSTERSKICH W LØGUMKLOSTER, DOBERAN I PELPLINIE – SZKIC PROJEKTU BADAWCZEGO)
16 (155-170) Manja Olschowski Więcej
11.

DIE KOMMUNIKATION ZWISCHEN DEN WENDISCHEN UND PREUSSISCHEN HANSESTÄDTEN IN DER ZWEITEN HÄLFTE DES 14. JAHRHUNDERTS


(KOMUNIKACJA MIĘDZY WENDYJSKIMI I PRUSKIMI MIASTAMI HANZY W DRUGIEJ POŁOWIE XIV WIEKU)
9 (171-179) Matthias Widner Więcej
12.

DIE RELIGIONSPOLITIK HERZOG JAKOBS VON KURLAND UNTER BESONDERER BERÜCKSICHTIGUNG IHRER BEDEUTUNG FÜR DIE HERZOGLICHEN KOLONIALUNTERNEHMUNGEN


(POLITYKA RELIGIJNA KSIĘCIA JAKUBA KURLANDZKIEGO ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM JEJ ZNACZENIA DLA KSIĄŻĘCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ KOLONIALNYCH)
12 (181-192) Kord Henning Uber Więcej
13.

DIE UNTERSCHIEDLICHEN KONZEPTE VON FREIHEIT IN SCHWEDISCH-POMMERN. FORSCHUNGSANSÄTZE ZUR ENTSTEHUNG, REZEPTION UND VERBREITUNG DER SCHWEDISCHEN FREIHEIT IM SÜDLICHEN OSTSEERAUM DER FRÜHEN NEUZEIT


(ZRÓŻNICOWANE KONCEPCJE WOLNOŚCI NA POMORZU SZWEDZKIM. STAN BADAŃ NAD GENEZĄ, RECEPCJĄ I ROZSZERZANIEM „SZWEDZKIEJ WOLNOŚCI” NA POŁUDNIOWYM WYBRZEŻU BAŁTYKU WE WCZESNYM OKRESIE NOWOŻYTNYM)
12 (193-204) Stefan Herfurth Więcej
14.

DIE „LITTAUISCHEN WEGEBERICHTE“. KOGNITIVE KARTEN UND DIE KOMMUNIKATION GEOGRAFISCHEN WISSENS IM MITTELALTER


(LITEWSKIE SPRAWOZDANIA O DROGACH. MAPY POZNAWCZE I PRZEKAZYWANIE WIEDZY GEOGRAFICZNEJ W OKRESIE ŚREDNIOWIECZA)
13 (205-217) Stefan Striegler Więcej
15.

A HISTORIOGRAPHICAL OVERVIEW OF THE STUDY OF CONSUMPTION WITH PARTICULAR ATTENTION TO THE SOUTH-EASTERN BALTIC SEA REGION


(PRZEGLĄD HISTORIOGRAFICZNY BADAŃ NAD KONSUMPCJĄ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM POŁUDNIOWO-WSCHODNIEGO REJONU MORZA BAŁTYCKIEGO)
7 (219-225) Matthias Müller Więcej
16.

THE GERMAN CENTRAL POWER IN THE REVOLUTION OF 1848: SOME LEGAL ASPECTS


(NIEMIECKA WŁADZA CENTRALNA PODCZAS REWOLUCJI 1848 ROKU. WYBRANE ASPEKTY PRAWNE)
12 (227-238) Torben Kiel Więcej
17.

SOWJETISCHE KARRIERE FÜR NATIONALE KULTUR? ZUM VERHÄLTNIS VON SOWJETISIERUNG UND KONSTITUIERUNG NATIONALER KULTUR AM BEISPIEL DES WIRKENS HERAUSRAGENDER KULTURFUNKTIONÄRE DER STALIN- UND CHRUŠČEV-ÄRA IN DER LITAUISCHEN SSR


(RADZIECKA KARIERA KULTURY NARODOWEJ? O STOSUNKU SOWIETYZACJI I KONSTYTUOWANIA SIĘ KULTURY NARODOWEJ NA PRZYKŁADZIE DZIAŁALNOŚCI WYBITNYCH FUNKCJONARIUSZY KULTURY EPOKI STALINA I CHRUSZCZOWA W LITEWSKIEJ SOCJALISTYCZNEJ REPUBLICE RADZIECKIEJ)
16 (239-254) Odeta Mikstaite Więcej
18.

FROM POLITICAL BORDERS TO SOCIAL BOUNDARIES: ORAL HISTORY METHOD IN THE STUDY OF A PETTY SMUGGLING COMMUNITY ON THE BELARUS-LITHUANIA BORDER (1989–2008)


(OD GRANIC POLITYCZNYCH DO SPOŁECZNYCH: WYKORZYSTANIE METODY PRZEKAZU USTNEGO W BADANIACH NAD SPOŁECZNOŚCIĄ DROBNYCH PRZEMYTNIKÓW NA GRANICY BIAŁORUSKO-LITEWSKIEJ W LATACH 1989–2008)
14 (255-268) Olga Sasunkevich Więcej
19.

INSTITUTIONAL ADAPTATION TO CROSS-BORDER HEALTH CARE IN THE GERMAN-POLISH BORDERLAND


(DOSTOSOWANIE INSTYTUCJONALNE DO TRANSGRANICZNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ NA NIEMIECKO-POLSKIM POGRANICZU)
12 (269-280) Stefanie Otte Więcej
20.

AUSTAUSCH, WANDEL UND ANPASSUNG DES DEUTSCHEN UND DES POLNISCHEN GESUNDHEITSSYSTEMS IM DEUTSCH-POLNISCHEN GRENZRAUM – THEMENSCHWERPUNKT: GKV UND ZAHNERSATZ


(WYMIANA, PRZEOBRAŻENIA I WZAJEMNE DOSTOSOWANIE SIĘ NIEMIECKIEGO I POLSKIEGO SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENACH PRZYGRANICZNYCH. KLUCZOWE ZAGADNIENIA: USTAWOWE UBEZPIECZENIE CHOROBOWE I USŁUGI PROTETYCZNE)
11 (281-291) Andreas Hohn Więcej