Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2016.13-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2016 (13)
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 14 października 2015 roku – I KZP 7/15.

Autorzy: Karolina Słotwińska
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu
Słowa kluczowe: zbrodnia przeciwko ludzkości prawo międzynarodowe pozbawienie wolności przedawnienie prawo karne
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:12 (79-90)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 388

Abstrakt

Podjęty w glosie problem dotyczy możliwości uznania za „zbrodnię przeciwko ludzkości” (a w konsekwencji również wyłączenia biegu przedawnienia karalności) czynu zabronionego, który nie spełnia ustawowych przesłanek wskazanych w art. 118a § 2 pkt 2 k.k. Na potrzeby przeprowadzonych analiz, nakreślono niezbędny kontekst związany z ustaleniem skutków niezgodności zachodzącej pomiędzy ratyfikowaną umową międzynarodową a ustawą karną.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Gardocki L., Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom zbiorowym, System Prawa Karnego, t. 8, Warszawa 2013.
2.de Guzman M.M., Crimes against humanity, w: Research Handbook on International Criminal Law, red. B.S. Brown, Edgar Elgar Publishing 2011, http://papers.ssrn. com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1745183##.
3.Iwanek T., Zbrodnie ludobójstwa i zbrodnie przeciwko ludzkości w prawie międzynarodowym, Warszawa 2015.
4.Kłączyńska N., Komentarz do art. 118a k.k., w: J. Giezek, Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, LEX (dostęp 6.12.2016).
5.Luban D., A Theory of Crimes Against Humanity, „The Yale Journal Of International Law” 2004, vol. 29.
6.Polak W., Internowania w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r., https://ipn.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0009/70749/1-34120.pdf.
7.Ring A., Glosa do uchwały SN z dnia 14 października 2015 r., I KZP 7/15, LEX.
8.Wróbel W., Zoll A., Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków 2010.
9.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483.
10.Porozumienie międzynarodowe w przedmiocie ścigania i karania głównych przestępców wojennych Osi Europejskiej, podpisane w Londynie dnia 8 sierpnia 1945 r. Dz.U. z 1947 r., nr 63, poz. 367.
11.Konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, Nowy Jork, 9 grudnia 1948 r. Dz.U. z 1952 r., nr 9, poz. 9; nr 31, poz. 213.
12.Konwencja o niestosowaniu przedawnienia wobec zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 26 listopada 1968 r. Dz.U. z 1970 r., nr 26, poz. 208, zał. z 1971 r., nr 7, poz. 85.
13.Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego sporządzony w Rzymie dnia17 lipca 1998 r. Dz.U. z 2003r., nr 78, poz. 708.
14.Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o Policji, ustawy – Przepisy wprowadzające Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego Dz.U. z 2010 r., nr 98, poz. 626.
15.Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Dz.U. z 2014, poz. 1075, tekst jedn.
16.Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie zgodności z Konstytucją Dekretu z 12.12.1981 r. o stanie wojennym, http://trybunal.gov.pl/rozprawy/komunikaty-prasowe/komunikaty-przed/art/2470-dekret-o-stanie-wojennym (6.02.2016).