Search

Result: Found records: 37.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Badania ewaluacyjne w edukacji i ich konteksty w akademickim kształceniu nauczycieli i pedagogów
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2014 2014 Go to
2. Running Anaerobic Sprint Test, Lactate Minimum and Critical Velocity Protocol in Shuttle Futsal Testing
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 12, No. 4/2015 2015 Go to
3. Ocena wiarygodności informacji w serwisach internetowych
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 863 SI nr 36 2015 Go to
4. The Transformation of the Tourism Function of the Selected Jelenia Góra County Areas
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (32) 2015 2015 Go to
5. Motives for Commencing Studies and Expectations Concerning Professional Competence in Students who Practice, Used to Practice or Have Never Practiced Sports
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 13, No. 1/2016 2016 Go to
6. DIAGNOZOWANIE EFEKTYWNOŚCI FUNKCJONOWANIA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA – ASPEKTY PRAKTYCZNE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
7. Ocena potencjału innowacyjnego organizacji pod kątem wdrożenia rozwiązań IT – założenia modelu
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Go to
8. ROLA I ZNACZENIE EWALUACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W PROCESIE ROZWOJU REGIONALNEGO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/3 2016 2016 Go to
9. WYCENA ŚWIADCZEŃ EKOSYSTEMÓW MIEJSKICH JAKO ELEMENT PROSPEKTYWNEJ OCENY NAStĘPSTW PROCESÓW REWITALIZACJI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Go to
10. EWALUACJA POLITYKI SPÓJNOŚCI – ILOŚĆ VERSUS JAKOŚĆ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Go to
11. Analiza konkurencyjności ekonomiczno- finansowej wielkoskalowych i rozproszonych źródeł energii
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Go to
12. Sprzeczności krajowych regulacji rachunkowości w zakresie instrumentów finansowych – artykuł dyskusyjny
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
13. Аббревиатуры: языковая игра как развлечение или как инструмент оценки? (на материале языка современных российских СМИ)
(Annales Neophilologiarum)
9 (2015) 2015 Go to
14. Międzywojewódzkie I wewnątrzwojewódzkie zróżnicowanie wyników oceny strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014–2020
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Go to
15. Ewaluacja rozwojowa jako proces kształtowania u studentów postaw projakościowych
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2013 2013 Go to
16. Interaktywne przewodniki multimedialne w ocenie zwiedzających
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
17. Design, Validation, and Reliability of Survey to Measure Knowledge of Nutrition, Weight Control and its Risks
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 20, No. 4/2017 2017 Go to
18. Czynniki mające wpływ na ocenę projektu z perspektywy różnych interesariuszy
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
19. Zastosowanie narzędzi controllingu operacyjnego w szpitalu
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (49) 2017 2017 Go to
20. Measuring problems and performance assessing in the capital group
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
21. Wpływ działalności innowacyjnej przedsiębiorstw na kształtowanie się wskaźników rynkowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
22. Ewaluacja ryzyka w systemie kontroli zarządczej oświatowej jednostki budżetowej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Go to
23. Skłonność gospodarstw domowych do instalowania OZE – wyniki badań na Dolnym Śląsku
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/1 2017 2017 Go to
24. Modelowanie modularne wpływu interwencji publicznych na poziom ubóstwa
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Go to
25. El uso de la imagen en las evaluaciones y certificaciones de idiomas
(Annales Neophilologiarum)
10 (2016) 2016 Go to
26. Samoocena studentów kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w zakresie wybranych komponentów przygotowania muzycznego. Komunikat z badań
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2017 2018 Go to
27. Kryteria oceny relacji pomiędzy partnerami negocjacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/3 2018 2018 Go to
28. Dynamika zmian publicznych zasobów mieszkaniowych na przykładzie Olsztyna
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/1 2018 2018 Go to
29. „Oto jest wilk wolny!” – kreacja wilka jako symbolu wolności w poezji Jacka Kaczmarskiego
(Studia Językoznawcze)
t. 17, 2018 2018 Go to
30. Wie wird auf Ärzte sprachlich referiert? – Zur Analyse von Bezeichnungen für Ärzte in Kommentaren auf deutschen Arztbewertungsportalen
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 28 2019 Go to
31. Evaluation of the National Cohesion Strategy. What can we learn from evaluation recommendations?
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
32. Self-esteem of people who practice sport in relation to their experiencing the flow state and their style of coping with stress
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 27, No. 3/2019 2019 Go to
33. Social evaluation of public utility services in the downtown residential area Old Town in Szczecin (Poland)
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Go to
34. Do you speak gŏdka? Leksyka gwary górnośląskiej jako perswazyjny komponent polszczyzny konsumpcyjnej
(Studia Językoznawcze)
t. 19, 2020 2020 Go to
35. Autointerpretacja osoby i problem „mocnego wartościowania” w filozofii Charlesa Taylora
(Analiza i Egzystencja)
57 (2022) 2022 Go to
36. A Pilot Study on Italian Eventing Prospective Olympic Horse Riders Physiological, Anthropometrical, Functional and Asymmetry Assessment
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 37, No. 1/2022 2022 Go to
37. Rola monitorowania oraz ewaluacji planów, programów i strategii we wzmacnianiu zdolności zarządzania rozwojem polskich jednostek samorządu terytorialnego
(Europa Regionum)
t. 38 2022 2022 Go to
Page