Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.46/2-22
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 46/2 2016
EWALUACJA POLITYKI SPÓJNOŚCI – ILOŚĆ VERSUS JAKOŚĆ
(Evaluation of cohesion policy – quantity versus quality)

Authors: Dorota Jegorow
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Keywords: evaluation EU funding cohesion policy the European Union
Year of publication:2016
Page range:10 (255-264)
Klasyfikacja JEL: E61 H23 L38 O47 R59
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of the article is the assessment carried out in Poland, evaluation of cohesion policy in the dimension of applied system solutions and formulated on the basis of expectations about the usefulness of the actions taken. Poland as a beneficiary of Community assis-tance has been obliged to implement mechanisms to ensure the proper, correct and efficient spending of EU funds, including evaluation activities. Adopted in this respect solutions and established organizational structures have become a major element of national public policies. Despite years of experience in quality evaluation conducted should be assessed as unsatisfactory. The main problem in the operational dimension is poor usability of the results generated, and in the case of formulated recommendations lack of implementation their. In the organizational issue concerns both the plan of research and coordination.
Download file

Article file

Bibliography

1.Borowczak, A. (2012). Stan i kierunki badań ewaluacyjnych rozwoju regionalnego w Polsce. Studia KPZK PAN, CXL (II), 247–259.
2.Górniak, J. (2009). Ewaluacja jako instrument współczesnej polityki gospodarczej. W: A. Haber, M. Szałaj (red.), Ewaluacja wobec wyzwań stojących przed sektorem finansów publicznych (s. 13–26). Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
3.Karpińska-Mizielińska, W., Smuga, T. (2015). Kierunki alokacji i wpływ interwencji unijnych na jakość zasobów pracy w przedsiębiorstwie. W: W. Karpińska-Mizielińska, T. Smuga (red.), Wpływ interwencji z funduszy unijnych na funkcjonowanie przedsiębiorstw i ich konkurencyjność (s. 85–113). Warszawa: CeDeWu.
4.Komisja Europejska (2016). Wyszukiwarka projektów EFS. Pobrano z: http://ec.europa.eu/social/esf_projects/search.cfm?lang=pl (10.04.2016).
5.Komisja Europejska (2016). Beneficjenci polityki spójności Unii Europejskiej. Pobrano z: http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/atlas/beneficiaries (14.04.2016).
6.Kusideł, E. (2013). Konwergencja gospodarcza w Polsce i jej znaczenie w osiąganiu celów polityki spójności. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
7.Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (2014a). Proces ewaluacji polityki spójności w Polsce 2004–2014. Warszawa.
8.Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (2014b). Wpływ ewaluacji na skuteczność i efektywność realizacji polityki spójności w Polsce. Dobre praktyki.
9.Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (2015a). Ewaluacja: wyniki badań, art. z dn. 17 grudnia 2014 r. Pobrano z: http://www.archiwum.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Strony/Wyniki_badan.aspx (23.03.2016).
10.Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (2015b). Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014–2020. Warszawa.
11.Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (2009). System informacji o Projektach. Pobrano z: http://www.sip.crzl.gov.pl (14.04.2016).
12.Misiąg, W. (2009). Ewaluacja wobec wyzwań stojących przed sektorem finansów publicznych. W: A. Haber M. Szałaj (red.), Ewaluacja wobec wyzwań stojących przed sektorem finansów publicznych (s. 27–40). Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
13.Rokicki, B. (2011). System monitorowania i ewaluacji polityki spójności w Polsce. Gospodarka Narodowa, 3, 87–103.
14.Słodowa-Hełpa, M. (2013). Rozwój zintegrowany. Warunki, wymiary, wyzwania. Warszawa: CeDeWu.
15.Szlachta, J., Zaleski, J. (2010). Kierunki polityki regionalnej w Polsce do roku 2020. Gospodarka Narodowa, 10, 37–56.
16.Woźniak, M.G. (2014). Rozwój społeczno-ekonomiczny w III Rzeczypospolitej. Efekty. Defekty. Warunki integracji. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 39 (3), 38–54.
17.Żuber, P., Bienias, S. (2008). System ewaluacji w Polsce – dotychczasowe doświadczenia i wyzwania na przyszłość. W: K. Olejniczak, M. Kozak, B. Ledziona (red.), Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych. Podręcznik akademicki (s. 84–98). Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.