Search

Result: Found records: 48.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Nowoczesne technologie wspierające raportowanie o zagrożeniach na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego rp
(Studia Administracyjne)
nr 7 2015 2015 Go to
2. RAPORTOWANIE POZAFINANSOWE DZIAŁAŃ NA RZECZ OCHRONY KLIMATU W FIRMACH ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI LOGISTYCZNE
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 885 PTiL nr 31 2015 Go to
3. Zur Abbildung der Nachhaltigkeit im Rechnungswesen – ein Bezugsrahmen und Operationalisierungsvorschläge für den Mittelstand unter einer sich wandelnden Ethik
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 12 (2016) 2016 Go to
4. Sprawozdawczość finansowa jednostek mikro
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
5. Rachunkowość finansowa i zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 120 2015 2015 Go to
6. ANALITYCZNO- SYNTETYCZNA FORMA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/1 2016 2016 Go to
7. Prezentacja procesów kształtujących wynik finansowy uczelni
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
8. Porównywalność informacji sprawozdawczych w świetle założeń koncepcyjnych MSSF
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
9. Wyzwania i dylematy raportowania zintegrowanego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
10. Raportowanie zintegrowane w badaniach naukowych – analiza bibliometryczna
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
11. Informacyjne wspomaganie procesu decyzyjnego na przykładzie konwersji zobowiązań na kapitały własne
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
12. Raportowanie CSR w piśmiennictwie naukowym – analiza bibliometryczna
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
13. Inwentaryzacja w aspekcie koncepcji rzetelnego i jasnego obrazu
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
14. Wybrane pryncypia zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Go to
15. Model biznesu w sprawozdawczości organizacji – ocena ujawnień w sprawozdaniu z działalności
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
16. Problemy analizy finansowej wynikające ze zmian w prawie bilansowym
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
17. Aspekty środowiskowe w raportach zintegrowanych wybranych grup kapitałowych – wyniki badań
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
18. Specyficzne uwarunkowania sprawozdawczości finansowej stowarzyszeń
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Go to
19. Bioróżnorodność w sprawozdaniu finansowym na przykładzie uprawy łubinu żółtego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Go to
20. Ujęcie informacji o kapitale intelektualnym w sprawozdaniach przedsiębiorstw sektora informatycznego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Go to
21. Polityka personalna w sprawozdawczości niefi nansowej spółek giełdowych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
22. Ujawnienia na temat połączenia spółek w sprawozdaniach finansowych spółek publicznych – wyniki badań
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Go to
23. Obowiązki sprawozdawcze jednostek sektora finansów publicznych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Go to
24. Rola sprawozdań finansowych w szacowaniu wartości przedsiębiorstwa w świetle założeń koncepcyjnych Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
25. The quality of information on financial liquidity – empirical evidence from public companies quoted onWarsaw Stock Exchange
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Go to
26. Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej źródłem informacji dla interesariuszy – ujęcie jakościowe
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Go to
27. Raportowanie informacji na temat zasobów niematerialnych w sprawozdawczości rocznej spółek
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Go to
28. Analiza regulacji i kontekstu wprowadzenia sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej jako przykład sprawozdawczości finansowej dla interesariuszy niefinansowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Go to
29. Rola informacji sprawozdawczych w projektowaniu modeli decyzyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Go to
30. Weryfikacja danych pozafinansowych w raportowaniu osiągnięć jednostek odpowiedzialnych społecznie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Go to
31. Tendencje rozwoju sprawozdawczości zintegrowanej w praktyce polskich spółek giełdowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
32. Wpływ zasad i regulacji rachunkowości na zmiany w sprawozdawczości finansowej w Polsce
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
33. Informatyczne narzędzia raportowania zintegrowanego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Go to
34. Raportowanie informacji pozafinansowych grup kapitałowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
35. Corporate Social Responsibility Reporting in Local Government Units
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
36. Global Reporting Initiative (GRI) and its implications on portfolio values in CEE countries – environmental aspect
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
37. Jakość sprawozdań finansowych i struktura zapadalności długu a efektywność inwestycji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
38. Zrównoważona rachunkowość w systemie raportowania wyników dla interesariuszy
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
39. Istotne czynniki wspomagające decyzję o wdrożeniu przedsięwzięcia rozwojowego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
40. Integrated Reporting - Changes in Company Reporting
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
41. Wiarygodność ujawnianych informacji jako podstawa właściwej komunikacji z interesariuszami
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Go to
42. Raporty zintegrowane w praktyce polskich banków wchodzących w skład indeksu WIG30
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Go to
43. Model biznesu w raportach zintegrowanych polskich spółek giełdowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Go to
44. Zarządzanie dokumentacją cen transferowych w zakresie ujawnień w sprawozdawczości finansowej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2018 (93) 2018 Go to
45. Sprawozdanie z działalności jednostki jako źródło informacji
 o kapitale intelektualnym przedsiębiorstwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
46. Non-financial reporting standards and evaluation of their use illustrated with example of Polish listed companies
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
47. Wpływ gospodarki 4.0 na finanse przedsiębiorstwa
(Europa Regionum)
t. 34 2018 2018 Go to
48. Non-financial reporting as a challenge for the contemporary accounting system
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Go to
Page