Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2020.36-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 36/2020
Święty Józef – kairos dla trzeciego tysiąclecia

Autorzy: Zdzisław Janiec ORCID
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Słowa kluczowe: św. Józef kairos duchowość wiara milczenie modlitwa
Rok wydania:2020
Liczba stron:18 (125-142)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł powstał dzięki inspiracji Rokiem Świętego Józefa (2020/2021), ogłoszonym przez papieża Franciszka 8 grudnia 2020 roku, oraz okolicznościowym Listem apostolskim "Patris corde", a także nauczaniem Kościoła posoborowego i wzrastającym kultem liturgicznym i pozaliturgicznym św. Józefa. Celem artykułu jest ukazanie duchowości św. Józefa jako wzoru i znaku dla współczesnych ludzi. Zamierzony cel pozwolił na konkretne sformułowanie problemu studium, który sprowadza się do pytania: Dlaczego św. Józef jawi się jako kairos w trzecim tysiącleciu? By osiągnąć postawiony cel i rozwiązać problem, artykuł ustrukturyzowano w formę tryptyku. Pierwszy rozdział ukazuje biogram Józefa w świetle Ewangelii. Uwidocznia on stopniowe odkrywanie miejsca i roli św. Józefa w historii zbawienia. Drugi rozdział prezentuje wybrane aspekty duchowości św. Józefa, wzywającej do naśladowania. Z kolei trzeci rozdział jest poświęcony odczytaniu kairos tego świętego, dany nam na trzecie tysiąclecie. Przeprowadzone analizy w poszczególnych rozdziałach wykazały, że przeżywany Rok Świętego Józefa w Kościele powszechnym oraz rosnące zainteresowanie duchowością józefologiczną inspirują do pogłębiania jego wielowymiarowej osobowości oraz czerpania z niej uniwersalnego przesłania na trzecie tysiąclecie. Takie spojrzenie na osobę i misję św. Józefa pozwala odkrywać i czcić w nim szczególnego patrona na trudny czas trzeciego tysiąclecia. Znaczenie św. Józefa wciąż rośnie, a jego orędownictwo staje się skuteczne i bardziej potrzebne, zwłaszcza we wspólnocie wierzących. Rozprawa ukazuje, że święty patriarcha mocą swej wiary uczy, by zawierzyć Bogu dzieje ludzkości w zamęcie współczesnej niewiary. Nadto jego wyjątkowa postawa milczenia, połączona z modlitwą ciszy i pracy, czyni go człowiekiem Ewangelii. Wiara Józefa w Chrystusa i wierność Ewangelii to dla współczesnych „znaki czasu”, które należy ustawicznie badać i wyjaśniać, a które ukazują go jako swoisty kairos trzeciego tysiąclecia.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bernardyn ze Sieny, De sancto Joseph sponso beatae Virginis, art. II, cap. III, w: S. Bernardini opera omnia, t. VII, Typis. Collegii sancti Bonawenturae, Ad Claras Aquas 1959.
2.Bliźniak G., Jak św. Józef ratuje Kościół, w: Trzeci (Jak św. Józef ratuje Kościół), pr. zb., Kraków 2020.
3.Chmielewski M., Sylwetka duchowa św. Józefa z Nazaretu, w: Duchowość św. Józefa z Nazaretu, (Homo Meditans, t. XXIV), red. M. Chmielewski, Lublin 2003, s. 21–33.
4.Crespi O., Negri F., Józef. Człowiek, który prowadzi do Boga, tłum. D. Chodyniecki, Częstochowa 2017.
5.Davies W.D., Allison D.C., A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel according to Saint Mathew, t. II, Edinburgh 1991.
6.Franciszek, List apostolski „Patris corde”, 8.12.2020.
7.Gasnier M., Józef milczący, Poznań 2013.
8.Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Redemptoris Custos” o świętym Józefie i jego posłannictwie w życiu Chrystusa i Kościoła, 15 sierpnia 1989 roku, w: Cuda świętego Józefa (Świadectwa i modlitwy), oprac. E. Polak, K. Pytlarz, Kraków 2015.
9.Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 1967.
10.Longo B., Miesiąc ku czci św. Józefa, Poznań 2016.
11.Mokrzycki B., Idźcie do Józefa (Eucharystyczna mistagogia w roku liturgicznym), Kraków 2020.
12.Ravasi G., Poznać Dziecię i Jego Matkę, tłum. P. Mikulska, Kraków 2007.
13.Solimeo P.M., Pójdźcie do Józefa! Życie, przywileje i cnoty Świętego Józefa w świetle Tradycji, Ewangelii i innych dokumentów, Kraków 2008.
14.Trzeci (Jak św. Józef ratuje Kościół), pr. zb., Kraków 2020.
15.Vermes G., Jesus the Jew. A Historian’s Reading of the Gospels, Philadelphia 1981, http://www.vatican.va/content/francesco/pl/apost_letters/documents/papa-francesco-letteraap_20201208_patris-corde.html (dostęp: 30.12.2020).
16.Wons K., Cały sprawiedliwy (Lectio divina z Józefem z Nazaretu), Kraków 2017.